ปลูกกล้วยหอมล้นตลาด รู้จักแปรรูปสร้างรายได้แน่นอน

0
342

วิสาหกิจแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง ต.ถ้ำวัวแดง อีกหนึ่งผลสำเร็จการรวมกลุ่มของชุมชน

นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงตัวอย่างผลสำเร็จของการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ของจังหวัดชัยภูมิ

ที่ได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำหน่ายผลผลิตในประเทศและส่งออกตลาดต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเข้าสู่จังหวัดได้เป็นอย่ างมาก ยกระดับและต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับของตลาดช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสินค้าที่ปลอดจากสารมากขึ้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลถ้ำวัวแดง เกิดขึ้นจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายในรูปแบบแปลงใหญ่ ในปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกรประมาณ 34 ราย พื้นที่รวม 220 ไร่ ได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)

และมีโรงงานคัดแยกแปรรูปที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งการผลิตกล้วยหอมทอง ทางกลุ่มฯ มีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ และวางแผนการผลิตและการตลาดอย่ างเป็นระบบ ซึ่งในแต่ละปีจะจัดสรรพื้นที่เพื่อผลิตกล้วยประมาณ 6 รุ่น

แต่ละรุ่นห่างกัน 2 – 3 เดือน เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาอย่ างสม่ำเสมอ แต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวประมาณ 8 – 10 เดือน โดยทางกลุ่มฯ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 770,000 – 880,000 กิโลกรัม/รุ่น หรือประมาณ 4,000 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรแต่ละรายมีต้นทุน

การผลิตเฉลี่ย 11 บาท/กิโลกรัม ราคากล้วยหอมทองส่งออกที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 22 บาท/กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรรายได้สุทธิ (กำไร) ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท/ไร่ และมีการนำเศษวัสดุกลับมาหมุนเวียนผลิตเป็นปุ๋ยหมักให้เหมาะสมกับพื้นที่ เลือกใช้หน่อพันธุ์ดี ซึ่งนอกจากได้ผลผลิตคุณภาพแล้วยังสามารถจำหน่ายหน่อเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับผลผลิตของทางกลุ่มฯ จำหน่ายกล้วยหอมทองสดแบบบรรจุกล่องๆ ละ 12.5 กิโลกรัม มีตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศจำหน่ายประมาณ 1,000 – 2,000 กิโลกรัม/สัปดาห์ เช่น บริษัทคิงฟรุ้ต ที่ทำกล้วยส่งเซเว่นอิเลเว่นทั่วประเทศและบริษัทบานาน่า เจ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนตลาดต่างประเทศ คือบริษัท พีพีเอฟซี เพื่อส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 3,000 – 5,000 กิโลกรัม/สัปดาห์ ผ่านทางเรือขนส่งสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปผลผลิต อาทิกล้วยตากภายใต้แบรนด์ไทยดง (Thaidong) อีกด้วย

ปัจจุบันปริมาณความต้องการซื้อกล้วยหอมทองของทางกลุ่มฯ มีอย่ างต่อเ นื่ อง โดยผู้ประกอบการ อาทิบริษัท แพนแปซิฟิค ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า เจและบริษัท คิงส์ฟู้ด เอ็นเทอไพรซ จำกัด ได้ติดต่อ เข้ามาเพื่อขอรับซื้อผลผลิตแล้ว นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังได้จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอรับสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่สำหรับส่งเสริมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป

ทั้งนี้ กล้วยหอมทอง ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ให้ผลตอบแทนดี ขย ายพั นธุ์ได้ง่าย การเพาะปลูกและดูแลรักษาไม่ยุ่งย าก รวมทั้งสามารถแปรรูปได้ด้วย โดยเกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นอีกสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจให้แก่เกษตรกรอีกชนิดหนึ่ง

โดยนำแนวคิดตลาดนำการผลิตมาปรับใช้ อีกทั้งยังสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่มุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ในอนาคตได้อีกด้วย

สำหรับเกษตรกรที่สนใจข้อมูลการผลิตกล้วยหอมทองของทางกลุ่มหรือท่านที่ต้องการรับซื้อผลผลิต สามารถสอบถามได้ที่ นายอุดมศักดิ์ เพิงจันดา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โทร. 08 6878 1467

แหล่งที่มา https://kasethaidotcom.blogspot.com/2019/07/blog-post_26.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here