ไก่ดำภูพาน อีกทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ และสร้างรายได้ ขายได้ราคาดี เลี้ยงง่ายโตไว

0
1487

ไก่ดำภูพานถูกพัฒนาขึ้นมาจากไก่กระ ดู กดำที่โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสั n ว์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยทำการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ซึ่งไก่ดำส่วนใหญ่ได้ถูกผ ส ม พั น ธุ์ข้ามไปกับไก่พื้นเมืองของจังหวัดสกลนคร จนทำให้ไม่เหลือลักษณะของไก่กระ ดู กดำที่ชัดเจนแล้ว

งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสั n ว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเ นื่ องมาจากพระราชดำริ จึงได้ทำการพัฒนาสายพั น ธุ์ไก่ดำที่มีกระ ดู กดำและเ นื้ อดำขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มีลักษณะจำเพาะที่กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการ แต่ยังให้คงคุณสมบัติความโดดเด่นด้านความทนทานต่อโ s คs ะ u าดและเป็นไก่กระดูกดำที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กินง่าย เหมือนไก่พื้นเมือง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเ นื่ อ งมาจากพระราชดำริ ได้ทำการพัฒนาสายพั น ธุ์ได้ดำภูพาน จนประสบความสำเร็จได้ไก่กระ ดู กดำที่มีความโดดเด่นประจำตัว และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผู้บริโภค โดยพบว่ามีสารสีดำ เ ม ล า นิ น จำนวนมากในไก่ดำภูพาน

ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าสารเ ม ล านิ น เป็นสารต้ า นอ นุ มู นอิสระตัวหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการชะลอความช ร าของเ ซ ล ล์จึงทำให้ผู้ที่บริโภคไก่ดำได้รับสารอาหารที่มากกว่าไก่ทั่วไป และจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ไก่ดำภูพาน เป็นไก่กระ ดู กดำที่ได้รับความนิยมของประชาชนและเกษตรกรในการนำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคและเพื่อจำหน่าย โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเกษตรกรจากทั่วประเทศให้ความสนใจเดินทางมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเ นื่ องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

เพื่อขอรับการสนับสนุนพั น ธุ์ไก่ดำภูพาน นำไปเลี้ยงเพื่อขย ายพั น ธุ์จำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันได้ไก่ดำภูพานได้ถูกพัฒนาต่อยอดภายใต้โครงการพระราชดำริจนประสบความสำเร็จในการสร้างไก่ดำภูพานได้แล้ว 3 สายพั น ธุ์ ได้แก่

ไก่ดำภูพาน 1 :ลักษณะขนสีดำ หนังดำ แข้งดำ จงอยปากดำ เ นื้ อและกร ะ ดู กดำ

ไก่ดำภูพาน 2 : ลักษณะขนสีขาว หนังดำ แข้งดำ จงอยปากเทาดำ เ นื้ อและกระ ดู กดำ

ไก่ดำภูพาน 3 ลักษณะขนสีเหลืองทอง หนังดำ แข้งดำ จงอยปากเทาดำ เ นื้ อและกร ะ ดู กดำ

เ นื่ องจากไก่ดำภูพาน ถูกพัฒนาสายพั น ธุ์ขึ้นจากไก่ดำลู กผ ส มกับไก่พื้นเมืองของจังหวัดสกลนคร จึงทำให้ไก่ดำภูพานมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าไก่ดำสายพั น ธุ์อื่น ที่นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย และมีการปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยง การจัดการของเกษตรกรที่มีฐานะย ากจนได้เป็นอย่ างดี เป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ปล่อยให้หากินอิสระได้ หากินเก่ง ฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง เ นื้ อแน่น รสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

จึงทำให้มีผู้สนใจนำไปเลี้ยงและขย ายพั น ธุ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเกษตรกรนำไปเลี้ยงไว้ในครอบครัว สามารถเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เป็นแหล่งอาหารโปรตีนภายในครัวเรือนและสามารถจำหน่ายสร้างรายได้พอสมควรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพภายใต้ผลงานที่โดดเด่นของโครงการพระราชดำริภายใต้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สูตรอาหารขุนเพาะเลี้ยงไก่ดำ

1.กากมันสำปะหลัง 40 กิโลกรัม

2.กากเ บี ย ร์ 40 กิโลกรัม

3.หัวอาหารไก่ 20 กิโลกรัม

วิธีการทำ เริ่มจากนำส่วนผสมทั้งหมด(รวมกันแล้วได้ 100 กก.) มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเป็นเ นื้ อเดียว แล้วนำไปเลี้ยงไก่ดำได้เลยเช้า-เย็น การผสม 1 ครั้งสามารถเก็บไว้ใช้งานได้หลายวัน การให้อาหาร ให้อาหารไก่ดำตั้งแต่อายุ 1 เดือนขึ้นไป ในช่วงเช้าและเย็น (ตามสูตรดังกล่าวจะใช้เลี้ยงไก่ดำได้ 50 ตัว ต่อ วัน)

ประโยชน์

1.วัตถุดิบสามารถหาได้ง่าย ราคาถูกและประหยัดต้นทุน

2.ไก่ดำจะโตเร็วกว่าไก่ที่เลี้ยงทั่วไป

3.ไก่ดำที่เลี้ยงจะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เ จ็ บป่ ว ยได้ง่าย

4.ใช้เวลาเลี้ยงเพียง 4 เดือน สามารถจับขายได้

5.ไก่ดำเ นื้ อแน่น ได้น้ำหนัก ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด

ต้นทุนการผลิต

1.ขนาดโรงเรือน(ขนาดใหญ่) ย าว 12 เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 2 เมตร ราคา จะเลี้ยงไก่ได้ 600 ตัว

2.ขนาดโรงเรือน (ขนาดเล็ก) ย าว 9 เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร ราคา จะเลี้ยงไก่ได้ 500 ตัว

ราคาโรงเรือนรวม 15,000 บาท ราคาลูกไก่ตัวละ 35 (35 x 600) บาท ค่าอาหารรวม 5,000 บาท เท่ากับ 21,000 บาท รวมทั้งสิ้น 41,000 บาท(คำนวณไว้ ปี พ.ศ.2559)

แหล่งที่มาของข้อมูล Work point news,http://puparn.rid.go.th/ED/livestock/index.php/2018-03-29-06-22-11

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here