หลักการคำนวณ ปริมาตรหนองน้ำ ป้องกันน้ำในบ่อไม่ให้แห้ง

0
2303

หลักการคำนวณปริมาตรหนองน้ำเพื่อการออกแบบพื้นที่

ตัวอย่ างการคำนวณปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ไร่นาป่าสวนขุนเลย

ปริมาณน้ำฝนต่อปี จ.เลย 1,278 มิลลิเมตร/ปี = 1.278 เมตร/ปี

คิดปริมาตรน้ำฝนต่อพื้นที่ 1 ไร่ = ปริมาณน้ำฝน (เมตร/ปี) x ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)

100% = 1.278 x 1,600 ตารางเมตร = 2,044.8 ลูกบาศก์เมตร

ไร่นาป่าสวนขุนเลยมีพื้นที่ 8 ไร่

ใน 1 ปี จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในแปลงไร่นาป่าสวนขุนเลย = 2,044.8 ลูกบาศก์เมตร x 8 ไร่
= 16,358 ลูกบาศก์เมตร / ปี / 8 ไร่ หรือ ≈ 16,300 ลูกบาศก์เมตร / ปี / 8 ไร่

สรุป พื้นที่ 8 ไร่ ถ้าต้องการเก็บน้ำฝนให้ได้ 100% ต้องเก็บน้ำทั้งหมด 16,300 ลูกบาศก์เมตร

การคำนวณปริมาตรหนองน้ำ

ปริมาตรหนองน้ำ = ความกว้าง x ความย าว x ความลึก (เมตร)

ตัวอย่าง ปริมาตรหนองน้ำขนาด 1 ไร่ ลึก 4 เมตร = 1,600 ตารางเมตร x 4 เมตร = 6,400 ลูกบาศก์เมตร

หักความลาดชันของพื้นที่ขอบห น อ งด้านใน (ตะพัก) A 40% (2,569 ลูกบาศก์เมตร) = 3,840 ลูกบาศก์เมตร

กรณีห น อ งน้ำรูปทรงอิสระต้องหักพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นห น อ งน้ำออกด้วย B

การคำนวณปริมาตรคลองไ ส้ไก่หรือนา คิดเช่นเดียวกับห น อ งน้ำ

ปริมาตรคลองไ ส้ไก่หรือนา = ความกว้าง x ความย าว x ความลึก (เฉลี่ยจากความลึกของคลองทั้งเส้น)

แหล่งที่มา http://ajourneyinspiredbytheking.org

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here