การปลูกไม้ประดู่ป่า ไม้เศษรฐกิจมีค่าที่ลายสวย เ นื้ อดี ปลูกง่าย ราคาสูง

0
1568

การขย ายพั น ธุ์และการผลิตกล้า

วิธีการขย ายพั น ธุ์ที่เหมาะสม วิธีการที่เหมาะสมและนิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้คือการขย ายพั น ธุ์ไม้ประดู่โดยวิธีอาศัยเ ม ล็ ด เ นื่ องจากการจัดหา เ ม ล็ ดทำได้สะดวก การเพาะเ ม ล็ ดและการดูแลรักษากล้าไม้ไม่ต้องอาศัยวิธีปฏิบัติที่ยุ่งย ากซับซ้อนมาก วิธีนี้เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายและประหยัดที่สุดในกระบวนการผลิต

การคัดเลือกพื้นที่และการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูก

การคัดเลือกพื้นที่และการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกป่า เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องพิจารณา เพื่อให้การปลูกป่าประสบผลสำเร็จ มีปัจจัยหลายอย่ างที่ต้อง นำมาพิจารณาในการคัดเลือกพื้นที่ เช่น วัตถุประสงค์ในการปลูกป่า สถานที่ตั้งของบริเวณที่จะทำการปลูกป่า ปริมาณเ นื้ อที่ที่จะดำเนินการ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ข้อมูลเบ้องต้นของพื้นที่ เป็นต้น ในเรื่องของการเตรียมพื้นที่นั้นมีความสำคัญ คือถ้ามีการเตรียมพื้นที่ได้ดี มีการไถพรวนพื้นที่จะทำให้ดินไม่แน่น และมีการระบายน้ำได้ดี จะมีผลทำให้กล้าไม่มีการเจริญเติบโตและตั้งตัว ได้ดีในระยะเริ่มปลูกและมีอัตราการรอดสูง อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ปราศจากสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน และยังเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนป่าอีกทางหนึ่งด้วย

วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม

การปลูกไม้ประดู่สมารถทำได้หลายวิธีคือปลูกด้วยกล้าไม้ ( pot seedling ) การปลูกด้วยกล้าเปลือยราก( bare root ) และการปลูกด้วยเหง้า ( root stock ) สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงฤดูฝนที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและในสภาพพื้นที่ต่าง ๆกัน

การปลูกโดยวิธีใช้กล้า

ไม้ประดู่สามารถปลูกด้วยกล้าไม้ได้ผลดี กล่าวคือมีเปอร์เซ็นต์รอดสูง ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการย้ ายกล้าคือ ช่วงต้นฤดูฝนเพราจะทำให้กล้าไม้ มีการรอดสูง เ นื่ องจากช่วงเวลารับน้ำฝนที่ต่อเ นื่ องย าวนานก่อนที่จะถึงฤดูแล้ง

การปลูกผสมกับไม้ชนิดอื่น

ไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้ประเภทโตช้ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารรถปลูกร่วมกับพั น ธุ์ไม้ชนิดอื่นได้เช่น ปลูกผสมกับไม้ประเภท โตเร็วมี รูปทรงลำต้นเปลาตรง กิ่งก้านน้อย เช่น ยูคาสิปตัสหรือสะเดา เพื่อผลิตเป็นไม้ซุงหรือไม้ใช้ในการก่อสร้างขนาดเล็ก ปลูกผสมกับไม้ โตเร็วตระกูลถั่ว เช่น กระถินณรงค์ เพื่อผลิตไม้ฟืนและถ่านและยังช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์ของเดิม นอกจากนี้การปลูกแบบผสมยังมีผลดี ในการช่วยลดการs ะ u า ดของโ s คและแ ม ล งต่าง ๆ ที่ทำความเสียหายแก่สวนป่า

การปลูกไม้ประดู่กับไม้ประเภทโตเร็วมีข้อควรระวัง คือถ้าหากไม้โตเร็วมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างจากไม้ประดู่มาก ไม้ประดู่จะถูกข่มไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นจึงต้องมีรูปแบบการปลูกที่เหมาะสมและการจัดการที่ดี การปลูกแบบสลับแถวก็เป็นวีหนึ่งที่จะช่วยไม้ให้ไม้โตช้าถูกข่ มโดยไม้โตเร็ว

การบำรุงรักษา

เพื่อให้ไม้ประดู่ที่ปลูกมีการรอดและการเจริญเติบโตดี พ้นจากดการแก่งแย่งของวั ช พื ชและศั ต รูอื่นๆ จึงต้องมีการบำรุงรักษา สวนป่า สางที่ควรปฏิบัติมีดังนี้

การกำจัดวั ช พื ช

การกำจัดวั ช พื ชจะต้องทำบ่อยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเตรียมพื้นที่ สภาพของท้องที่และชนิดพั น ธุ์ไม้ ที่ปลูกเป็นสำคัญ ตามที่ปฏิบัติกัน โดยทั่วไป การกำจัดวั ช พื ชครั้งแรกควรดำเนินการในฤดูการเจริญเติบโตของงกล้าไม้ หลังจากได้รับน้ำฝน เต็มที่เพื่อให้กล้าไม้พ้นจากการแ ย่ งของวั ช พื ชช่วงเวลา

ในการกำจัดวัชพืชจะกำหนดโดยพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตของวัชพืชหลังจากปลูกถ้าวั ช พื ชเจริญเติบโตปกคลุมกล้าไม้ก็ควรดำเนินการได้ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กล้าไม้

การปลูกซ่อม

เมื่อปลูกต้นไม้ไปแล้วควรติดตามผลการปลูก หากต้นไม้ไม่โต ควรเร่งทำการปลูกซ่อมเพื่อให้มีต้นไม้จำนวนมากที่สุด อันจะทำให้การบำรุง รักษาสวนป่าในปีต่อๆ ไปจัดทำได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยทั่วๆ การปลูกซ่อมควรทำหลังจาก การถางวัชพืชครั้งแรกเสร็จสิ้นลง และควรดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้กล้าไม้ที่ปลูกซ่อมเจริญเติบโต ทันและไม่แตกต่างจาก ต้นไม้ที่ปลูกในฤดูปลูกมากนัก

การใส่ปุ๋ย

พั น ธุ์ไม้ป่าหลายชนิดที่มีการเจริญเติบโตช้าในระยะแรกปลูก มักมีอัตราการรอดต่ำ เ นื่ องจากไม่สามารถทนต่อสภาพการปกคลุมและแก่งแ ย่ งของวั ช พื ชที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นได้ ซึ่งบางครั้งการกำจัดวัชพืชไม่สารถกระทำได้บ่อยครั้ง เ นื่ อ งจากมีข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่าย ดังนั้นการให้ปุ๋ยกับกล้าไม้ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะให้กล้าไม้เจริญเติบโตรวดเร็ว ในระยะแรกปลูกจนความสูงพ้นจากการปกคลุมของวั ช พื ช และเป็นการเพิ่มผลผลิตของไม้ในสวนป่าอีกด้วย

สำหรับไม้ประดู่นั้นจากการทดลองปลูกในพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางหรือมีความอุดมสมบูรณ์ดี พบว่าการใส่ปุ๋ยไม่ทำให้การรอดและการเจริญเติบโตของไม้ประดู่แตกต่างจากการไม่ใส่ปุ๋ย แต่ในพื้นที่ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์พบว่าการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ (complete fertilizer) ซึ่งมีส่วนประกอบของ N:P:K เท่ากับ 15 : 15 : 15 จะทำให้กล้าประดู่มีอัตราการรอดและการเจริญเติบโตทางด้านความโตและความสูงดีกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยเลยจะดีกว่าการใส่ปุ๋ยประเภท incomplete fertilizer

ที่ประกอบด้วยธาตุไนโตเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม เพียงอย่างใดอย่ างหนึ่งหรือสองอย่างรวมกัน วิธีการใส่ปุ๋ยกระทำหลังจากปลูกประมาณ 1 เดือน โดยการใส่ปุ๋ยประมาณ 50 กรัมต่อต้น หรือประมาณ 1 ช้อนแกง หยอดลงในรูลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ห่างจากโคนต้นประมาณ 30 เซนติเมตรจะช่วยเร่งการเจริญ
เติบโตของกล้าประดู่หลังจากการปลูกได้ดี

การใช้ประโยชน์

ประโยชน์ของเนื้อไม้ ไม้ประดู่เป็นไม้ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร ซึ่งต้องการไม้ที่รับน้ำหนัก น้อยจนถึงมาก

เป็นไม้เ นื้ อแข็งที่มีความแข็งแรงและความทนทานสูง ที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเ นื้ อไม้มีสีสวยงามสีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอิฐแก่ มีเสนสีแก่กว่า สีพื้น เสี้ยนสนเป็นริ้วไสกบตบแต่งและชันเงาได้ดีในด้านคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ไม้ประดู่ในการก่อสร้างจึงเป็น

ไปอย่ างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังเหมาะสมที่จะทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ปัจจุบันไม้ประดู่เป็นที่นิยมมากในการทำเฟอร์นิเจอร์ส่งออก

ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ประดู่เป็นไม้ที่มีเรือนยอดกลมโต แข็งแรง กิ่งก้าน สาขาเหนียวมาก มีใบดกทึบหนาแน่น ย่อมจะช่วยกันลมและเป็นที่คลุมพื้นดินให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ

สิ่งสำคัญที่สุดเรือนยอดจะช่วยรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาให้มีแรงปะทะกับ หน้าดินที่เบื้องล่างให้น้อยลง หน้าดินก็จะไม่แตกกระจายไหลบ่าไปกับน้ำฝนประกอบกับมีระบบราก ที่หยั่งลึกและแผ่กว้างเช่น เดียวกับเรือนยอด จะช่วยยึดดินไว้ไม่ให้ดินถูกนำกัดเซาะเกิดการพั ง ท ล ายได้โดยง่าย นอกจากนี้รากของไม้ประดู่

ยังมีปมใหญ่อยู่ทั่วไป มีประโยชน์ช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในรูปของไนโตรเจน ที่เป็นประโยชน์ในดินอีกด้วยใบที่หนาแน่น หลังจากร่วงหล่นแล้วเป็นส่วน สำคัญที่ผุ พั ง ทำให้เพิ่มธาตุอาหารอินทรียวัตถุแก่ดินได้อย่ างมาก พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ท sุ ดโ ท s มแห้งแล้ง ควรหันมาสนใจกับไม้ประดู่เพื่อสามารถรับพื้นที่เหล่านั้น
กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์โดยเร็ว

จากหนังสือ เอกสารส่งเสริมการปลูกป่า กองบำรุง กรมป่าไม้

โดย บุญชุบ บุญทวี และคณะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here