การทำนาแบบใหม่ ปลูกข้าวในกระถาง มีข้าวกินตลอดปีบนเนื้อที่จำกัด

0
6417

สำหรับวิธีการทำนาในกระถาง เริ่มจากการเตรียมกระถางที่นำมาใช้ปลูก ซึ่งใช้กระถางพลาสติกปากกว้างประมาณ 12 นิ้ว ราคาอยู่ที่ใบละ 10 บาท เกษตรกรอาจใช้ภาชะอื่นอ ย่ า งเช่ง ถัง กะละมังหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป มาใช้แทนกระถางก็ได้ ซึ่งก็ช่วยให้ต้นทุนการปลูกข้าวในกระถางลดลง แต่ทว่าจัดการได้ค่อนข้างย ากถ้าหากปลูกจำนวนมากๆ

ส่วนดินที่นำมาใช้ปลูก ก็ใช้ดินจากพื้นนา แล้วนำมาคลุกเคล้ากับส่วนผ ส มที่เป็นปุ๋ยอิ น ท รี ย์และน้ำห มั กจุ ลิ น ท รีย์ (EM) ก็ทำให้ได้ดินที่เหมาะสมกับการใช้ปลูกข้าวในกระถาง ทั้งนี้การใช้น้ำหมักจุ ลิ น ท รีย์ผ ส มกับดินปลูก นอกจากช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นข้าวใช้ใน

การเจริญเติบโตแล้ว ยังช่วยกำจัดวั ช พื ชอย่าง ตะไคร้ เครือเถาและหญ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระถางปลูกได้ด้วย เนื่องจากน้ำหมักจุ ลิน ท รีย์ช่วยป้องกันไม่ให้แสงส่องทะลุถึงผิวดินในกระถาง เมื่อวั ช พื ชไม่ได้รับแสงจึงไม่มีแหล่งพลังงานจึงเจริญเติบโตไม่ได้

จากนั้นก็ต่อท่อเล็กๆ ไว้ที่บริเวณปากกระถางทุกใบสำหรับให้น้ำ ซึ่งก็คล้ายๆ กับระบบการให้น้ำของพืชทั่วไป ซึ่งช่วยให้การจัดการการให้น้ำทำได้ง่ายหรืออาจใช้วิธีการขุดพื้นให้เป็นร่องลึกประมาณ 1 เมตร และกว้างพอให้พอวางกระถางได้ ซึ่งให้น้ำโดยการปล่อยเข้าไปในร่องจนท่วมกระถาง การให้น้ำแบบนี้อาจเหมือนการให้น้ำในนาข้าวทั่วไป แต่ทว่ารากข้าวที่อยู่เฉพาะในกระถางก็ทำให้การใส่ปุ๋ยและการดูแลต้นข้าวง่ายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริเวณสันร่องยังใช้ปลูกพืชชนิดอื่นๆ ได้ เป็นการทำการเกษตรแบบผ ส มผสาน และไม่ต้องกังวลว่าพืชที่ปลูกนั้นจะมาแ ย่ งธาตุอาหารของต้นข้าวด้วย

“ก่อนเริ่มปลูกข้าว เราให้น้ำจนเต็มกระถาง แต่ก่อนที่เริ่มปลูกควรรอให้ตะไคร้ในกระถางต า ยให้หมดเสียก่อนถึงนำข้าวมาปลูกลงกระถางได้ ส่วนข้าวที่นำมาปลูกสามารถทำได้สองรูปแบบคือ นำเ ม ล็ ดข้าวเปลือกที่แช่น้ำพร้อมงอกแล้วมาปลูกในกระถาง โดยทำหลุมปลูกในกระถางจำนวน 3 หลุม ห่างกันพอประมาณ แต่ละหลุ่มใช้เ ม ล็ ด พั น ธุ์จำนวน 3 เ ม ล็ ด หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ เ พ า ะกล้าในถาดเ พ า ะเสียก่อน โดยใช้เ ม ล็ ดพั น ธุ์จำนวน 3 เ ม ล็ ด / หลุม เมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ 10-15 วัน ก็ย้ า ยมาปลูกในกระถาง จำนวน 3 ต้น / กระถางเช่นกัน”

พื้นที่ 1 งาน เมื่อรวมทางเดินด้วย สามารถปลูกข้าวได้ 800 กระถาง พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 3,200 กระถาง จากการทดลองปลูก 1 กระถางได้ผลผลิตประมาณ 0.8-1 กิโลกรัม ดังนั้นพื้นที่ 1 ไร่ ของการทำนาในกระถางจะได้ผลผลิตประมาณ 2,500-3,200 กิโลกรัม ซึ่ง 1 ปี สามารถปลูกได้ถึง 3 รอบ ดังนั้นพื้นที่ 1 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวทั้งหมดสูงสุดถึง 9 ตันเลยทีเดียว ซึ่งถือเป็นปริมาณที่สูงมาก

แต่สำหรับการปลูกไว้รับประทาน โดยเฉลี่ย 1 คน จะบริโภคข้าวประมาณ 100 กิโลกรัม / ปี ครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ 3 คน ถ้าปลูกข้าวในกระถางที่มีผลผลิตเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัม ต้องปลูกไว้ประมาณ 350 กระถาง ซึ่งใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 90 ตารางวา หรือ กว้าง 9 เมตร ความยาว 10 เมตร ทำให้ได้ผลผลิตที่ 300 กิโลกรัม ซึ่งก็เพียงพอกับความต้องการบริโภคของทุกคนในครัวเรือนแล้ว แต่ถ้าพื้นที่มีจำกัดจริงๆ ก็ใช้วิธีการปลูก 3 ครั้ง / ปี ซึ่งใช้พื้นที่ในการปลูกเพียง 1 ใน 3 หรือประมาณ 30 ตารางเมตร ซึ่งใช้พื้นที่กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร เท่านั้น ไม่ว่าเป็นบนดาดฟ้าหรือหน้าบ้าน ก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวไว้รับประทานได้ทั้งหมด

เครดิต : Supapich Hung

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here