เทคนิคการปลูกถั่วเขียว หลังเสร็จนา ผลผลิตสร้างรายได้ สร้างปุ๋ยบำรุงดิน

0
186

ถั่วเขียวเป็นพืชล้ มลุ กที่โตเร็วและมีช่วงอายุที่สั้น ทำให้ในแต่ละปีสามารถปลูกได้หลายครั้ง ต้นถั่วเขียวเมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 60-70 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขาประมาณ 4-6 กิ่ง เกษตรกรสามารถปลูกถั่วเขียวได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีความทนทานต่อโ ร คและสภาพดินฟ้าอากาศในฤดูต่างๆ ได้ดี แต่อ ย่ า งไรก็ตามหากต้องการผลผลิตในการปลูกที่สูง ควรที่จะต้องทำการปลูกให้ถูกต้องตามวิธีการ

ฤดูในการปลูกถั่วเขียวที่เหมาะสม

1. ในที่นา ชาวนาสามารถปลูกถั่วเขียวได้ 2 ครั้งต่อปี คือ ก่อนฤดูทำนาและหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว สำหรับก่อนฤดูทำนา ให้ปลูกตั้งแต่ฝนเริ่มตก คือ ช่วงตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป ส่วนหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว หากดินมีความชุ่มชื้นหรืออุ้มน้ำได้ดีควรจะรีบปลูกทันที ซึ่งก็จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม แต่ในบางพื้นที่เช่นภาคกลางจะปลูกในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพั น ธ์

2. ในที่ดอน นิยมปลูก 2 ครั้ง คือต้นฤดูฝนช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนและปลูกฤดูฝนช่วงกันย า ยนถึงตุลาคม

สำหรับในภาคเหนือ ควรรอให้ฤดูหนาวผ่านไปก่อนจึงค่อยทำการปลูก เพราะถั่วเขียวเป็นพืชที่ไม่เจริญเติบโตในสภาพอากาศเย็น

วิธีการปลูกถั่วเขียว

ดินที่มีสภาพเหมาะกับการปลูกถั่วเขียว คือ ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ซึ่งมีค่าพีเอชอยู่ระหว่าง 6.5-7 ไม่ควรปลูกในดินที่มีน้ำขั ง การปลูกจะมี 2 แบบ คือ

1. ปลูกแบบหว่าน ควรเตรียมแปลงปลูกให้ดีแล้วหว่านเ ม ล็ ด พันธุ์ให้สม่ำเสมอ มิฉะนั้นผลผลิตจะต่ำ คุณภาพเ ม ล็ด ลดลง การหว่านที่เหมาะสมคือใช้เ ม ล็ ดพั น ธุ์ 4-5 กิโลกรัม หว่านอ ย่ า งสม่ำเสมอในเนื้อที่ 1 ไร่ แต่ถ้าใช้พั น ธุ์ชัยนาท 60 ต้องใช้เ ม ล็ ด พั น ธุ์ 7 กิโลกรัมต่อไร่

2. ปลูกแบบเป็นแถว ใช้ระยะแถว 50 เซนติเมตร ระยะหลุม 20 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 3-4 เมล็ด หรือจะโดยเป็นแถวหลังจากงอกแล้วถอนให้เหลือ 15-20 ตันต่อแถวย า ว 1 เมตร แต่ถ้าเป็นพั น ธุ์ชัยนาท 60 ถอนให้เหลือ 20-30 ต้นต่อเมตร

การใส่ปุ๋ย

แนะนำให้ใช้ปุ๋ยกระดูกและปุ๋ยผ ส ม ที่มีธาตุไนโตรเจนต่ำแต่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงและโปรแตสเซียมปานกลาง ในกรณีนี้ปุ๋ยที่แนะนำ คือ N,P2O8,K2O ในอัตรา 3-9-6 กิโลกรัม ปุ๋ยดับเบิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต 22.5 กิโลกรัม และปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ 10 กิโลกรัม ผ ส มเข้าด้วยกัน ให้ปุ๋ยโดยโรยระหว่างแถวแล้วพรวนดินกลบพร้อมกับการพรวนดินด า ยหญ้าครั้งแรก

การเก็บเกี่ยวถั่วเขียว

เมื่อถั่วเขียวอายุได้ 60 วัน ขึ้นไป ฝักเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีดำหรือสีฟางตามแต่ลักษณะของพั น ธุ์ซึ่งแสดงว่าแก่พอจะเก็บเกี่ยวได้สำหรับถั่วเขียวพั น ธุ์อู่ทอง 1 ฝัก

เกือบทั้งหมดจะแก่และเก็บฝักชุดแรกเมื่อมีอายุ 67-70 วัน หากทิ้งไว้อีกประมาณ 1 อาทิตย์ ก็จะเก็บฝักครั้งที่ 2 ได้ อีกครั้งหนึ่ง แต่มีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเก็บฝักจากไร่แล้วควรจะตากแดดอีกประมาณ 3-4 แดด จึงนวดและฟัดเอาเมล็ดออกตากแดดอีกประมาณ 3 แดด จึงเก็บใส่กระสอบหรือภาชนะ

แหล่งที่มา www.vichakaset.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here