ถ้าไม่เข้าใจเรื่องดินเป็นก ร ดเท่าไหร่ ก็สิ้นเปลืองเงินซื้อปุ๋ยมากเท่านั้น

0
200

วันนี้เกษตรกรไทยประมาณ 80-90% แทบไม่มีรู้เลยว่า ดินเป็นก ร ดเป็นด่าง สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากแค่ไหน ถ้าดินในแปลงปลูกเป็นก ร ดด่างมากเกินไป เกษตรกรซื้อปุ๋ยมาใส่แค่ไหนก็เปลืองเงินเท่านั้น เพราะต้นไม้เอาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ที่ผ่านมาแม้ภาครัฐจะมีหน่วยงานบริการตรวจวัดค่าดินให้เกษตรกร แต่ผลที่ออกมาเกษตรกรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะไม่มีการอธิบาย แปลความหมายให้เกษตรกรได้เข้าใจ

ดินก ร ดคืออะไร

ดินก ร ด หรือดินเปรี้ยว (Acidic soil) คือดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 6 มีกรดกำมะถันเป็นส่วนประกอบหลัก ดินที่มีความเป็นก ร ดสูงหรือเปรี้ยวจัด มักส่งผลกระทบอย่ างรุ นแ ร งต่อการเพาะปลูก มีลักษณะสีเหลืองฟางข้าวที่ชั้นใดชั้นหนึ่งในหน้าตัดดิน ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อดินเหนียว แน่นทึบ ระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลุ่มต่ำน้ำท่วมขัง มักพบพร้อมคราบสนิมเหล็กในดินและผิวน้ำ เมื่อดินแห้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้าง เป็นดินที่มีลักษณะทางกายภาพและเ ค มีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

ดินเปรี้ยว มีความเป็นก ร ดรุ นแ ร งน้อย pH ประมาณ 4.6-5.0
ดินเปรี้ยวจัด มีความเป็นก ร ดรุ นแ ร งปานกลาง pH ประมาณ 4.0-4.4
ดินเปรี้ยวจัด มีความเป็นก ร ดรุนแรงมาก pH ต่ำกว่า 4.0

ดินกรดจัดส่งผลเสียอย่ างไรบ้างต่อการเพาะปลูก

ดินก ร ด เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโ ร คโดยเฉพาะต้นที่อ่อนแอ ภูมิต้านทานต่ำ มีโครงสร้างดินที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเนื่องจากโครงสร้างดินแน่นทึบและเหนียวจัด มีการระบายน้ำที่ไม่ดี มีความเป็นพิ ษของโลหะหนัก เช่น อะลูมินัม เหล็ก แมงกานีสและซัลไฟด์ ขาดธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ทำลายความสมดุลของจุ ลิ น ท รี ย์และสิ่งมีชีวิตในดิน เมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหง ทำให้ไถพรวนย าก

ดังนั้นดินก ร ดจึงเป็นปัญหาต่อการปลูกพืชอย่ างมาก หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง พื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสที่จะไม่สามารถทำการเกษตรได้ ในการจัดการดินก ร ดควรเริ่มต้นด้วย การวิเคราะห์วัดค่าความเป็นก ร ด-ด่าของดิน (pH) ใช้ “ไฟท์เตอร์” สารปรับปรุงดินหว่านบางๆ ให้ทั่วพื้นที่ และไถคลุกเคล้ากับดิน

เพื่อให้ไฟท์เตอร์สารปรับปรุงดินที่มีค่า pH ที่ 8-9 ทำปฏิกิริย าสะเทินก ร ดในดิน ปรับโครงสร้างดินจากดินก ร ดให้เป็นกลาง ความรุ นแ ร งของก ร ดจะลดลงทำให้ค่า pH สูงขึ้น อัตราการโรยไฟท์เตอร์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินมักจะขึ้นอยู่กับค่าความเป็นก ร ด-ด่างของดิน

ดินเป็นก ร ด แก้ไขอย่ างไร

ควรใช้หลายมาตรการประกอบกัน คือ

1.ใช้โดโลไมท์ เพื่อลดความเป็นกรดในดิน เป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพื้นที่ซึ่งดินเป็นก ร ดจัด    รุ นแ ร ง และถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลานาน ลดการใช้ปุ๋ยเ ค มี โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน

2.ระบายน้ำที่มีความเป็นก ร ดสูงออกจากแปลง แล้วขังน้ำใหม่ ที่มีสภาพความเป็นก ร ดน้อยกว่าแทน

3.ควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการเกิดก ร ดกำมะถัน จึงต้องควบคุมน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรท์อยู่ เพื่อมิให้สารไพไรท์ทำปฏิกิริย ากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์

4.ใช้น้ำชะล้างความเป็นก ร ด เมื่อล้างดินก ร ดให้คลายลงแล้วดินจะมีค่า pH เพิ่มขึ้นอีกทั้งสารละลายเหล็กและอลูมินั่มที่เป็นพิ ษเจือจางลงจนทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะถ้าหากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตก็สามารถให้ผลผลิตได้

แหล่งที่มา https://napforward.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here