อย่าเ ผ าตอซัง หลังการเก็บเกี่ยว ไถกลบตอซัง ช่วยปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน ได้เป็นอย่างดี

0
275

การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซังข้าวหรือพืชไร่ที่มีอยู่ในไร่นาภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วลงไปในดินระหว่างการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความชื้น และปล่อยทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตามที่ต้องการต่อไป

ประโยชน์จากการไถกลบตอซังข้าว

1.ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน

1.1 ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดำกล้า และทำให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายในดินได้มากขึ้น

1.2 การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น

1.3 เพิ่มการซึมผ่านของน้ำและการอุ้มน้ำของดินให้ดีขึ้น

2.ปรับปรุงสมบัติของดิน

2.1 เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง ถึงแม้ปริมาณธาตุอาหารจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยวิทย าศาสตร์ แต่จะมีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจะค่อยๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะย า ว

2.2 ช่วยดูดยึดธาตุอาหารจากการใส่ปุ๋ยวิทย าศาสตร์ไม่ให้สูญเสียไปจากดินซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยวิทย าศาสตร์

2.3 ช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นก s ดเป็นด่างของดินทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วจนเป็นส่งผลต่อพืช

2.4 ช่วยลดความเป็นคุณสมบัติของเหล็กและแมงกานีสในดิน

2.5 ช่วยลดความเป็นคุณสมบัติจากดินเค็ม

3.ปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน

3.1 อินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานของจุ ลิ น ท รีย์ดินมีผลทำให้ปริมาณและกิจกรรมของจุ ลิ น ท รีย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

3.2 การเพิ่มปริมาณหรือจำนวนของจุ ลิ น ท รี ย์ดินมีผลช่วยลดปริมาณเ ชื้ อสาเหตุโ s ค พืชบางชนิดในดินลดน้อยลง

วิธีการไถกลบตอซังข้าว

พื้นที่เขตชลประทาน ในเขตพื้นที่ชลประทานซึ่งสามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องเ w าตอซังและฟางข้าว ให้ทำการไถกลบตอซังและฟางข้าวแล้วปล่อยน้ำเข้านา โดยให้ระดับน้ำพอท่วมวัสดุ หลังจากนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ เจือจางกับน้ำ 100 ลิตร คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 20 ราดลงในแปลง

ข้าวเพื่อช่วยให้ตอซังข้าวย่ อ ยส ล า ยได้ง่าย หมักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงทำเทือกเพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าวครั้งใหม่ต่อไป หรือสามารถปลูกพืชไร่เศรษฐกิจชนิดอื่นได้ เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด ข้างฟ่าง ฯลฯ

พื้นที่เขตเกษตรน้ำฝน ในกรณีที่เกษตรกรมีการปลูกข้าวเป็นพืชหลักเพียงอย่ างเดียวตลอดฤดูเพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวให้ทิ้งฟางข้าวและตอซังไว้ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเป็นการคลุมผิวหน้าดิน จากนั้นเมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม

ให้ทำการเตรียมดินพร้อมกับการไถกลบตอซังและฟางข้าว แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกับในเขตชลประทาน โดยทำการปล่อยน้ำเข้านาให้ระดับน้ำท่วมวัสดุที่ไถกลบ หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้อัตรา 5 ลิตร โดยให้เจือจางกับน้ำ 100 ลิตร ก่อนราดลงในแปลงนาข้าว หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ตอซังข้าวเกิดการย่ อ ยส ล า ย แล้วจึงทำเทือกเตรียมแปลงพร้อมที่จะปลูกข้าวต่อไป

ผลเสียจากการเ w าตอซัง

เกษตรกรที่เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกข้าวโดยทำการเ w าตอซังข้าวเพื่อให้เกิดความสะดวกในการไถเตรียมดิน หรือเพื่อต้องการกำจัดวั ช พื ชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สมบัติของดินทั้งทางด้านก า ยภ า พและชี ว ภ า พ เนื่องจากความร้อนจากการเ w าตอซัง กล่าวคือ

1.ทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไป อนุภาคของดินจับตัวกันแน่นและแข็ง ทำให้รากพืชแ ค ระแ กร็ น ไม่สมบูรณ์และอ่อนแอ การหาอาหารลดลงรวมทั้งโ s คพืชสามารถเข้าทำ ล า ยได้ง่าย

2.สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินอินทรียวัตถุในดินเมื่อถูกเ w าจะกลายเป็นก๊าซค า ร์ บ อ นไ ด อ อ กไ ซ ด์สูญเสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะแปรสภาพให้อยู่ในรูปที่สามารถสูญเสียไปจากดินได้ง่าย

3.ทำล า ยจุ ลิ น ท รีย์และแ ม ล งที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ปริมาณและกิจกรรมของจุ ลิ น ท รีย์ดินลดลง เช่น กิจกรรมการเปลี่ยนก๊ า ซไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ในรูปของสารประกอบไนโตรเจนที่พืชใช้ประโยชน์ได้ การแปรสภาพอนินทรีย์ฟ อ ส ฟ อ รั สให้อยู่ในรูปของฟ อ สเ ฟ ตที่ละลายน้ำได้ และการย่อยสลายอินทรียสารเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน นอกจากนั้นตัวอ่อนของแ ม ล งศั ต รูพืช เช่น ตัวเบียนที่อาศัยอยู่ในดินหรือตอซังพืชรวมทั้งจุ ลิ น ท รี ย์ที่สามารถควบคุมโ s คพืชถูกเ w าทำ ล า ยไป ซึ่งหากระบบนิเวศน์ของดินไม่สมดุล

4.สูญเสียน้ำในดิน การเผาตอซังพืชทำให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส น้ำในดินจะระเหยสู่บรรยากาศอย่ างรวดเร็ว ให้ความชื้นของดินลดลง

แหล่งที่มา https://www.ldd.go.th/menu_moc/POSTER/rice/rice.htm

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here