การปลูกบอนสี ราชินีแห่งไม้ใบและการดูแลให้ฟอร์มสวย ไม้มงคลราคาสูง

0
2130

บอนสี เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามและเป็นไม้มงคล มีสีสันที่หลากหลายแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์
จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งไม้ใบ” (Queen of the Leafy Plants)

การปลูกบอนสี ควรจะปลูกในที่ที่มีความชื้นและไม่มีแดดร้อนจัดและดินที่ใช้ปลูกควรจะเป็นดินร่วนและในดินมี
อินทรียวัตถุผสมด้วยเช่นพวกซากใบไม้ที่ผุย่อยสลลายและควรใช้ปุ๋ยชี ว ภ า พ(ปุ๋ยคอก)และไม่ควรเยอะเกินไป
เพราะดินจะเค็มทำให้ดินเสื่อม ควรรดน้ำทุกวันทั้งเช้าและเย็น อย่านำกระถางไปตั้งในที่แดดร้อนจัดเพราะใบ
จะไหม้และต้นก็จะต า ย

การขย ายพั น ธุ์บอนสี ควรทำการขย ายพั น ธุ์ใน ฤดูฝน วิธีขย ายพั น ธุ์นั้นมีถึง 4 วิธีคือ

1.แยกหน่อโดยการแบ่งหน่อของต้นบอนสีที่โผล่มาจากโคนต้นแม่

2.ผ่าหัว ควรใช้หัวที่มี อายุไม่เกิน 1 ปี จะช่วยให้ต้นที่เกิดใหม่โตเร็วและแข็งแรง นำไปชำในทรายสะอาด
หรืออิฐมอญทุบละเอียดหรือใช้ uี้เถ้าแกลบที่ไม่มีความเป็นด่างก็ได้ รดด้วยสารป้องกันกำจัดเ ชื้ อรา แล้วนำไป
ไว้ในที่ร่ม มีอากาศถ่ายเท มีความชื้น ประมาณ 1-2 สัปดาห์ บอนสีจะแตกหน่อและราก พอเริ่มผลิใบได้
ประมาณ 1-2 ใบจึงย้ายไปปลูกในกระถาง

3.ผสมเกสร โดยเตรียมต้นบอนสีที่จะนำมาเป็นต้นพ่อพั น ธุ์แม่พั น ธุ์ไว้ เมื่อต้นบอนสีออกดอกและบาน
ในช่วงเวลา ประมาณ 19.00 – 20.00 น. ให้ทำการผสมเกสร ซึ่งดอกบอนสีจะผสมติดภายใน 1 สัปดาห์
และฝักจะแก่เต็มที่ภายใน 30 วัน สามารถนำเมล็ดไปเพาะได้

4. เพาะเลี้ยง เ นื้ อเ ยื่ อหรือปั่นตา ให้นำชิ้นส่วนเ นื้ อเ ยื่ อเจริญของต้นบอนสีมาเลี้ยงในที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้น แสงสว่างจนเกิดเป็นกลุ่มเ นื้ อเ ยื่ อและพัฒนาเป็นบอนสีต้นใหม่

ความเ ชื่ อเกี่ยวกับบอนสี

สมัยโบราณถือว่าบอนสีเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ในบ้านพักอาศัย และเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นบอนสีไว้ประจำบ้าน
จะช่วยคุ้มครองให้เกิดความสงบสุข มีความสุขความเจริญ เป็นสิริมงคลแก่บ้านพักอาศัย ทำให้คนในบ้าน
มีความสุข

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นบอนสีไว้ทางทิศตะวันออก
ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

วิธีปลูกบอนสีอย่ างไรให้ฟอร์มสวย

บอนสีจัดว่าเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงาม สามารถปลูกลงดินหรือปลูกลงในกระถางก็ได้ นอกจากนี้ยังจัดว่าเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่เหมาะกับการปลูกในบ้านเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่นอีกด้วย วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ วิธีปลูกบอนสี ที่มีวิธีการจะปลูกอย่างไรให้มีฟอร์มสวยและดูดี ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรคุณสามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้

วิธีปลูกบอนสีอย่างไรให้ฟอร์มสวย

1.ดินที่ใช้ปลูก

สำหรับดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินที่มีความร่วนซุย สามารถระบายน้ำได้ดี ซึ่งดินจะต้องมีการผสมส่วนประกอบของขุยไผ่และใบก้ามปูเพื่อให้ต้นบอนสีสามารถดูดซับสารอาหารได้อย่างเต็มที่

2.น้ำ

สำหรับต้นบอนสีจัดว่าเป็นไม้ประดับที่ต้องการน้ำในปริมาณมาก ดังนั้นควรรดน้ำเป็นประจำทุกวัน และอย่าปล่อยให้ดินแห้งเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้บอนสีขาดน้ำและแห้งต า ยได้ โดยเวลารดน้ำห้ามใช้สายยางเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ลำต้นเกิดการฉีกขาดได้ง่าย แต่ถ้าใครนำบอนสีไปปลูกในกระถางก็ควรมีจานรองน้ำด้วยเพื่อที่บอนสีจะได้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา

3.แสงแดด

สำหรับแสงแดดถือว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นบอนสีเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าหากบอนสีได้รับแสงไม่เพียงพอก็ทำให้ใบมีสีที่ซีด และมีลวดลายที่ดูไม่สวยงาม อีกทั้งถ้าได้รับแสงมากก็อาจจะทำให้ใบไหม้ได้ ดังนั้นแสงแดดที่เหมาะสมในการปลูกควรเป็นแสงแดดแบบรำไร

4.ความชื้นในอากาศ

สำหรับความชื้นในอากาศถือว่ามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นบอนสีมากที่สุด โดยในช่วงฤดูฝนต้อบอนสีสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีการผลิใบและออกดอกให้เราได้เชยชม แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนอาจจะต้องมีการปลูกในกระโจมเพราะบอนสีจะเป็นไม้ประดับที่ไม่ชอบอากาศร้อนและบริเวณที่ปลูกจะต้องมีความชื้นอย่างเพียงพอ

5.การให้ปุ๋ย

สำหรับการใส่ปุ๋ยเราควรให้ปุ๋ยคอกที่มีส่วนผสมของมูลวัวและมูลไก่และควรมีการให้ปุ๋ยอย่างน้อยเดือนล่ะ 1 ครั้ง อีกทั้งเราควรใส่ปุ๋ยเ ค มีแบบสูตรเสมอ ในอัตราส่วน 16-16-16 เพื่อบำรุงรากและลำต้นให้มีความแข็งแรง

สำหรับ วิธีปลูกบอนสี ถือว่ามีขั้นตอนในการดูแลที่ง่ายและไม่ยุ่งย ากซับซ้อนนอกจากนี้บอนสียังจัดว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกประดับไว้ภายในบ้านอีกด้วย

แหล่งที่มา https://www.stellashows.net,เพจเฟสบุคต้นไม้ฟอกอากาศ ไม้มงคล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here