ปัญหา พริกรากเน่า โคนเน่า ให้แก้ตามนี้

0
558

ชีววิทย าของเ ชื้ อ ราเจริญดีบนอาหารเลี้ยงเ ชื้ อ ผิวผนังเส้นใยเรียบ สร้างสปอร์จำนวนมาก รูปร่าง แตกต่างกันหลายแบบ เป็นรูปไข่หรือรูปค่อนข้างย าวขนาดแตกต่างกัน

เมื่อสปอร์มีอายุมากขึ้นจะหลุดออกจากก้านชูสปอร์ได้ง่าย โดยมีก้านสปอร์ย าวติดอยู่ด้านบนของสปอร์มีส่วนเปิดเด่นชัด สำหรับเป็นทางออกของ ส ป อ ร์ที่มีหางและว่ายน้ำได้

ลักษณะอาการ

เชื้ อเข้าทำลายพริกหวานได้ตั้งแต่ระยะกล้า ทำให้เกิดโ ร คเ น่ าคอดินและทำให้เกิด อาการเหี่ยวในระยะกำลังออกผล อาจเหี่ยวต า ยทั้งต้น ลำต้นที่ถูกทำล า ยแสดงอาการเหี่ยว

ผลมีลักษณะฉ่ำน้ำ เนื้อผลเป็นสีเข้มดำ หากเกิดรุ น แ ร ง เ ชื้ อเข้าทำ ล า ยเมล็ดได้ด้วย รากและโคนต้นถูกทำ ล า ย เกิดอาการเ น่ า เป็น แผลสีน้ำตาลดำขยายลุ กล า มขึ้นไปตามลำต้น เมื่อผ่าดูลำต้นตามย าวบริเวณโคนที่เ น่ าพบว่าเ นื้ อเ ยื่ อของ ลำต้นเป็นสีน้ำตาล เกิดการเ น่ าแต่ไม่มีกลิ่น

การแพร่ระ บ า ด

ราอยู่รอดนอกฤดูในดินและเศษซากพืช ด้วยสปอร์ผนังหนา จำนวนมาก อยู่ในดิน ได้นาน 4-6 ปี หรืออาศัยบนเมล็ดของพริกที่เป็นโ ร คได้นานมากกว่า 1 ปี พบเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง หากอากาศเย็นการระ บ า ดของโ ร คค่อนข้างช้าลง

การใช้กล้าที่เป็นโ ร คปลูก จะเกิด อาการรากเ น่ าตามมาทันที หรืออาจเกิดภายหลังไม่นาน อุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสูงและฝนตกชุก เป็นสภาพที่ทำให้เกิดการระ บ า ดของโ ร คได้ดี หากดินมีน้ำขั ง ความชื้นสูง ทำให้โ ร คมีความ รุ น แ ร งยิ่งขึ้น

การป้องกันกำจัด

การให้น้ำโดยระบบน้ำหยด ลดการแพร่ร ะ บ า ดของเ ชื้ อได้ดีกว่าการให้น้ำแบบพ่นฝอย เก็บเศษซาก พริกที่เป็นโ ร คเ ผ าทำ ล า ย ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเ ชื้ อและแหล่งแพร่ร ะ บ า ดโ ร ค รักษาความสะอาดเรือนเพาะชำดินหรือวัสดุปลูกควรปลอดจากราทำความสะอาดเครื่องมือการเกษตรด้วยสารเ ค มีควบคุมรา

หรือแอลกอฮอลล์ 95 เปอร์เซ็นต์ รักษาความสะอาดแปลงปลูกโดยการเก็บรวบรวมทำล า ยเศษซากพืช ใบ ผล กิ่งที่เป็นโ ร ค เ ผ าหรือฝัง

เพื่อลดปริมาณประชากรของราที่อาศัยนอกฤดูที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดของโ ร คในฤดูต่อไปได้ ปลูก ด้วยเมล็ดพั น ธุ์ที่สะอาด ควรคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยใช้สารป้องกันกำจัดเ ชื้ อราเมทาเลซิล ป้องกันการเกิด โ ร คให้ผลดีกว่าการกำจัด

แหล่งที่มา http://microorganism.expertdoa.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here