เทคนิคดูแลพริก หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผลผลิตรุ่นต่อไป

0
640

การดูแลพริก หลังการปลูก มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับฤดูกาลเรียกได้ว่า ดูแลตามความต้องการของพริกถ้าเกษตรกรปล่อยปละละเลยหรือเห็นว่าไม่สำคัญ ก็จะมีผลกระทบต่อผลผลิตหรือสร้างความเสียหายแก่พริกที่ปลูกไว้ได้ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย หากเกิดโ ร คระ บ า ดหรือความเสียหายแล้วจึงคิดป้องกันหรือแก้ไขวิธีที่ดีที่สุดคือการดูแลพริกอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู้เขียนนำมาฝากในบทความนี้

ขั้นตอน การดูแลพริก

การให้น้ำ

1.หลังการย้ ายต้นกล้าลงแปลงปลูกต้องให้น้ำทันที

2.หลังการปลูกต้นกล้า เป็นเวลา 1 เดือน ต้องรดน้ำให้ชุ่มทุกวันในตอนเช้า

3.หลังการให้ปุ๋ยทุกครั้งต้องให้น้ำทันที

4.ในช่วงที่พริกเริ่มออกดอกเป็นช่วงที่พริกต้องการน้ำมากกว่าปกติหากพริกได้รับน้ำไม่พอเพียงจะทำให้ดอกร่วงและได้ผลผลิตต่ำ

5.ในฤดูหนาวหรือในสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสต้องลดการให้น้ำลงเพื่อป้องกันการชะลอการเจริญเติบโตการติดดอกที่ต่ำลงและดอกร่วง

วิธีการให้น้ำ

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่แหล่งน้ำและงบประมาณของเกษตรกร ซึ่งวิธีการให้น้ำต้นพริกนั้น มี 4 วิธี ดังนี้

1.แบบใช้สายยางติดหัวฉีดพ่นฝอยรดทุกวัน ในตอนเช้า

2.แบบระบบสปริงเกลอร์พ่นฝอยทุกวัน ในตอนเช้าเช่นกัน

3.แบบปล่อยน้ำลงร่องระหว่างแปลงปลูกแล้ววิดน้ำสาดขึ้นหลังแปลง ทุกๆ 3 ถึง 5 วัน ในตอนเช้า

4.แบบระบบน้ำหยดระหว่างแถวทุกวันในตอนเช้า

การให้ปุ๋ย

การให้ปุ๋ยรองพื้น

ใช้ปุ๋ยคอก และ/หรือ ปุ๋ยหมัก 800 ถึง 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยหว่านลงแปลงปลูกให้ทั่วในการเตรียมดินหรือใส่รองก้นหลุมปลูกอย่างน้อยในอัตรา 50 กิโลกรัม ต่อไร่ และคลุกเคล้าให้ย่อยละเอียดและเข้ากับดินให้ดี
การให้ปุ๋ยหลังการปลูก

1.ครั้งที่1 หลังการย้ ายปลูก 15 วัน เกษตรกรสามารถให้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเ ค มีหรือปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันกับปุ๋ยเ ค มีก็ได้ค่ะถ้าใช้ปุ๋ยเ ค มีควรใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 โดยโรยปุ๋ยห่างๆ รอบโคนต้นในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่แล้วรดน้ำพอชุ่มทันที

2.ครั้งที่2 หลังการย้ายปลูก 25 วัน ด้วยวิธีการเดียวกันกับครั้งที่1 ในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่แล้วรดน้ำพอชุ่มทันที แต่ในครั้งนี้ ถ้าใช้ปุ๋ยเ ค มีควรใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15

3.ครั้งที่3 เมื่อต้นกล้าอายุได้ 40 วัน หลังการย้ายปลูกในอัตรา 30 กิโลกรัม ต่อไร่ โรยปุ๋ยห่างๆ รอบโคนต้น ถ้าใช้ปุ๋ยเ ค มีควรใช้สูตร13-13-21

4.ครั้งที่4 เมื่อต้นกล้ามีอายุ 55 วัน หลังการย้ายปลูก ในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่และใช้ปุ๋ยเ ค มีสูตรเดียวกันกับครั้งที่3

คำแนะนำ การให้ปุ๋ย

1.การให้ปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยเ ค มี โดยวิธีการใช้ปุ๋ยเ ค มีละลายน้ำรดแทนการหว่านหรือโรยด้วยปุ๋ยเม็ดจะช่วยประหยัดแรงงานและเวลา และให้ปุ๋ยกระจายได้อย่ างทั่วถึงทั้งพื้นที่เพาะปลูก

อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีละลายน้ำรดคือปุ๋ย 5 หรือ 10 กิโลกรัม(เพิ่มปริมาณตามขนาดของต้นพริก)ต่อน้ำ 200 ลิตร เพราะฉะนั้น ในพื้นที่ 1 ไร่ ปริมาณการให้ปุ๋ยจึงไม่ควรต่ำกว่า 30 ถึง 60 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,200 ลิตร

2.การเลือกใช้ปุ๋ยคอกมูลสั ต ว์ให้กับพริก ควรมีค่าธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง เช่น มูลไก่ไข่ มูลโคเนื้อ มูลโคนมและมูลแกะ เป็นต้น

การตัดแต่งกิ่งแขนง

เกษตรกรหรือผู้ปลูกควรตัดแต่งกิ่งแขนงเพื่อต้นพริกนำอาหารไปเลี้ยงส่วนที่จำเป็นได้เต็มที่ทำให้ทรงพุ่มโปร่งระบายอากาศได้ดีป้องกันการแพร่ร ะ บ า ดของโ ร คต่างๆ สามารถกำจัดโ ร คและแมลงได้อย่ างทั่วถึงและช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สะดวก

1.กิ่งแขนงใต้ง่ามแรกเมื่อมีกิ่งแขนงยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 เซนติเมตรให้ปลิดแขนงออกด้วยมือได้ แต่ถ้าปล่อยไว้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรใช้กรรไกรที่สะอาดตัดออกเพื่อป้องกันการติดโ ร คจากสิ่งสกปรกที่กรรไกรและไม่ให้เกิดแผลใหญ่ซึ่งเป็นช่องทางแพร่ร ะ บ า ดของโ ร คต่างๆ

2.ดอกแรกที่ง่ามแรกถ้าต้นกล้าพริกมีอายุเกิน 40 วัน หลังย้ายปลูกแล้วติดดอกแรกที่ง่ามแรกให้เด็ดทิ้งเพื่อช่วยให้ต้นพริกเจริญเติบโตได้ดีป้องกันการเ น่ าเสียของผลพริกที่ห้อยลงติดกับดินหรือพลาสติกคลุมแปลง
การกำจัดวัชพืช

3.ควรกำจัดวัชพืชในทันทีที่พบเห็นเพื่อให้ง่ายในการกำจัดและลดการใช้สารเ ค มีกำจัดวัชพืชซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนการปลูกพริกแล้วยังปลอดภั ยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูกอีกด้วย

ข้อควรจำ

1.ควรกำจัดวัชพืชก่อนให้ปุ๋ยทุกครั้ง

2.ควรกำจัดวัชพืชเมื่อต้นพริกเริ่มแตกตายอดและก่อนออกดอกโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเ ค มีในการกำจัดวัชพืช

การเก็บเกี่ยวผลพริก

1.หากใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชควรเก็บเกี่ยวผลพริกหลังจากฉีดพ่นสารเ ค มี 15 วันขึ้นไป จึงทำการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ย าหรือสารเ ค มีหมดฤ ท ธิ์

2.เมื่อผลเริ่มมีสีเขียวเข้มหรือเริ่มแก่ให้ทำการเก็บเกี่ยวไม่ควรรอให้ผลพริกสุกทั้งต้นนอกเสียจากว่าลูกค้าต้องการผลสุก

3.ใช้มือเด็ดที่ก้านขั้วผลทีละผล ทีละต้น

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลพริก

หลังเก็บเกี่ยวผลพริกหมดรุ่นแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอกมูลสั ต ว์ เช่น มูลไก่ เป็นต้นหรือปุ๋ยเ ค มีสูตรเดิม

การดูแลพริก หลังการปลูก ด้วยสูตรบำรุงแบบอินทรีย์

สูตรมูลไก่+พ.ด.3

ผสมมูลไก่ 200 กิโลกรัม ต่อไร่ กับ พ.ด.3 คลุกเคล้าให้เข้ากัน หว่านให้ทั่วแปลง ระยะในการให้ปุ๋ยสูตรนี้คือหลังการย้ ายปลูก 15 วัน ในอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่หลังจากพริกออกดอกในอัตรา 1 ตัน ต่อไร่หลังการเก็บเกี่ยวในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 200 กิโลกรัมต่อไร่หรือถ้าหากต้นพริกดูโทรม ก็สามารถให้ปุ๋ยสูตรนี้ได้

สูตรน้ำหมักชีวภาพจากปลา

นำเศษปลาเท่าที่มีหมักรวมกับกากน้ำตาลอัตราส่วนตามความเหมาะสมโดยสังเกตว่าส่วนผสมไม่เข้มข้นหรือจางเกินไป หมักทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน นำมาใช้ฉีดพ่นในอัตราส่วน น้ำหมักชีวภาพจากปลา 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นทุก 4 ถึง 5 วัน จนพริกเริ่มออกดอกหรือฉีดพ่นฮ อ ร์โ ม นจากผลไม้

สูตรฮ อ ร์โ ม นจากผลไม้

นำกล้วย มะละกอ และฟักทองหรือผลไม้ที่มี มาหมักรวมกันใส่กากน้ำตาลลงไปพอประมาณ หมักทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน นอกจากใช้ฉีดพ่นบำรุงดิน,ต้น,ใบยังใช้ฉีดพ่นเพื่อเร่งดอกได้ด้วยโดยฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ในอัตราส่วนน้ำหมักจากผลไม้ 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร

แหล่งข้อมูล หนังสือวางแผนการปลูกสารพัดพริกช่วงแพง สนพ.นาคา โดย อภิชาติ ศรีสะอาดและพัชรี สำโรงเย็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here