ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 รับฟรีได้จากกรมพัฒนาที่ดิน

0
574

น้ำหมักชี วภ า พ

เป็นของเหลวซึ่งได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสั ต ว์ที่มีลักษณะสดอวบน้ำหรือมีความชื้นสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุ ลิ น ท รีย์ ทั้งในสภาพที่มีออกซิเจนและมีออกซิเจนน้อย ทำให้ได้ฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโดไคนิน รวมทั้งก ร ดอินทรีย์หลายชนิด เช่น ก ร ดแลคติก ก ร ดอะซิติก ก ร ดอะมิโน และก ร ดฮิวมิก

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

เป็นกลุ่มจุ ลิ น ท รี ย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ไขมัน ช่วยลดกลิ่นเหม็นระหว่างการหมัก และเพิ่มการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข่ ก้าง และกระดูกสัตว์ในเวลาสั้นและได้คุณภาพ ซึ่งเจริญได้ในสภาพเป็นกรด ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ดังนี้

1.ยีสต์ ผลิตแอลกอฮอล์และก ร ดอินทรีย์

2.แ บ ค ที เ รี ยผลิตก ร ดแลคติก

3.แ บ ค ที เ รี ยย่อยสลายโปรตีน

4.แ บ ค ที เ รี ยย่อยสลายไขมัน

5.แ บ ค ที เ รี ยละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส

วัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ จำนวน 50 ลิตร (ใช้เวลาในการหมัก 7 วัน)

1.ผักหรือผลไม้ 40 กิโลกรัม

2.กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม (หรือน้ำตาลทราย 5 กิโลกรัม)

3.น้ำ 10 ลิตร (หรือให้ท่วมวัสดุหมัก)

4.สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง (25 กรัม)

วิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

1. หั่นหรือสับวัสดุพืชให้เป็นชิ้นเล็กๆ

2. ผสมกากน้ำตาลกับน้ำในถังหมักคนให้ส่วนผสมเข้ากัน

3. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง ในส่วนผสมของกากน้ำตาลกับน้ำ คนให้เข้ากันนาน 5 นาที

4. นำเศษพืชใส่ลงไปในถังหมัก และคนส่วนผสมให้เข้ากัน

5. ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม

6. ในระหว่างหมัก คนหรือกวน 1-2 ครั้งต่อวัน เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้น

 

วิธีการผลิตน้ำหมักชี วภ า พโดยวิธีการต่อเ ชื้ อ

นำน้ำหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่หมักเป็นเวลา 5-7 วัน ซึ่งจะสังเกตเห็นฝ้าสีขาวที่ผิวหน้าวัสดุหมัก จำนวน 2 ลิตร แทนการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซองในการผลิตน้ำหมักชี ว ภ า พ 50 ลิตร และใช้วัสดุหมัก 30-40 กิโลกร้ม

การพิจารณาน้ำหมักชีวภาพที่หมักสมบูรณ์แล้ว

1.การเจริญของจุลินทรีย์น้อยลงโดยคราบเชื้อที่พบในช่วงแรกจะลดลง

2. ไม่พบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3.กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลง

4.ความเป็นก ร ดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 3-4

คุณสมบัติของน้ำหมักชี ว ภ า พ

1.มีฮ อ ร์โ ม นหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น ออกซิน,จิบเบอเรลลินและไซโตไคนิน

2.มีก ร ดอินทรีย์หลายชนิด เช่น ก ร ดแลคติก,ก ร ดอะซิติก,ก ร ดอะมิโนและก ร ดฮิวมิก

3.มีวิตามินบี เช่น วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) และวิตามินบี 3 (ไนอะซีน)

4.มีความเป็นก ร ดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 3-4

การใช้ประโยชน์น้ำหมักชี ว ภ า พในพื้นที่การเกษตร

ที่มาข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน

สาธิตการใช้ พด.2

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here