ปลูกทานตะวันตัดดอก ขายสร้างรายได้ดี

0
414

การปลูกทานตะวันตัดดอก

ทานตะวัน เป็นพืชไร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อภาคเกษตรอุตสาหกรรมการแปรรูปโดยเฉพาะอย่ างยิ่งการนำเ ม ล็ ดทานตะวันมาผลิตเป็นน้ำมันพืชเครื่องสำอางอาหารเสริมและขนมต่างๆ

นอกจากนี้ในช่วงฤดูกาลที่มีการปลูกทานตะวันซึ่งเกษตรกรจะใช้พื้นที่ปลูกเป็นจำนวนมากหรือหลายๆ พื้นที่ติดต่อกันเมื่อทานตะวันโตเต็มที่และออกดอกเหลืองอร่ามพร้อมๆ กันทำให้อาณาบริเวณที่ปลูก กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สวยสดงดงามยิ่ง

ประโยชน์ของทานตะวันไม่ใช่เพียงแค่เ ม ล็ ดเท่านั้น ในปัจจุบันดอกทานตะวันเองก็ได้รับความนิยมเป็นอย่ างมากในตลาดไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทยโดยใช้เป็นไม้ดอกในการตกแต่งประดับในงานพิธีต่างๆ แต่ยังมีปัญหาตรงที่คุณภาพของดอกที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร

ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวนเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย จึงทำการศึกษาและทดสอบการปลูกทานตะวัน เพื่อพัฒนาการผลิตให้เป็นไม้ดอกที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาการปลูกเพื่อการค้าต่อไปในอนาคต

สำหรับการทดสอบพันธุ์ทานตะวันเพื่อตัดดอกนั้นทางศูนย์ได้ทำแปลงทดสอบเพื่อทดสอบพั น ธุ์ที่มีความเจริญเติบโตดี ต้านทานโรคและแมลงสามารถขย ายพั น ธุ์โดยเ ม ล็ ด และปลูกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งดอกทานตะวันกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคจากผลการทดสอบสรุปได้ว่าพั น ธุ์ที่เหมาะสมในการตัดดอกเพื่อการค้ามี 2 สายพันธุ์ คือพั น ธุ์ TAIYO (สีเหลืองดอกใหญ่)

ซึ่งมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 1-1.5 เซนติเมตร สูง 80-90 เซนติเมตร เหมาะสำหรับเป็นไม้ตัดดอกถ้าทำการเด็ดยอดจะแตกกิ่งสม่ำเสมอ ลักษณะดอกจะเป็นดอกขนาดใหญ่ การเรียงของกลีบดอกสม่ำเสมอ ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 4.5 นิ้ว อายุตัดดอก 73 วัน

เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 4.9 นิ้ว ความยาวช่อดอก 7-9 เซนติเมตร อายุการปักแจกัน 5 วัน ทั้งสองสายพั น ธุ์นี้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

วิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา

เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ ควรเป็นดินที่ร่วนซุยมีการระบายน้ำดี ส่วนการเตรียมแปลงปลูกให้ดำเนินการไถปรับพื้นที่ 2 ครั้ง แล้วปรับพื้นที่ให้เรียบ ปลูกในลักษณะ 3 แถว ระยะปลูกระหว่างแถว 70 เซนติเมตรและระหว่างต้น 50 เซนติเมตร การเตรียมต้นกล้าให้ใช้ต้นกล้าจากการเพาะเ ม ล็ ดเพาะลงในกระจาดต้นกล้ามี 4 ใบเพาะกล้านาน 15 วัน

การให้ปุ๋ย

ระยะแรก ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราครึ่งกิโลกรัมและสูตร 46-0-0 อัตราครึ่งกิโลกรัมผสมกันละลายในน้ำ 10 ลิตร รดทั่วทั้งแปลงปลูก โดยใช้เครื่องรดปุ๋ยรดทุกๆ 14 วันต่อครั้ง ในระยะก่อนให้ผลผลิตให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร ละลายในน้ำรดทั่วทั้งแปลงโดยใช้เครื่องรดปุ๋ยรดทุก ๆ 14 วัน ต่อครั้ง ระยะให้ผลผลิตให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 10 ลิตร ละลายในน้ำรดทั่วทั้งแปลงโดยใช้เครื่องรดปุ๋ย จนกว่าจะเก็บผลผลิต

การให้น้ำให้ใช้สายยางพร้อมฝักบัวรดให้ที่ความชื้นพอดี ให้ทุกวันในระยะปลูกใหม่ และให้วันเว้นวันหลังจากปลูกแล้ว 10 วัน โดยปกติทั้งสองสายพั น ธุ์นี้มีความต้านทานโรคแมลงอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่อาจพบได้เช่น หนอนเจาะดอก ซึ่งจะทำลายใบและยอดอ่อน

ให้ป้องกันและกำจัดโดยใช้สารเ ค มี คาร์โบซัลเฟน อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ระยะแตกยอดอ่อนและช่อดอกอ่อน โ ร คโคนเน่าทำลายโคนต้นและราก ทำให้ทั้งต้นเหี่ยวและต า ยได้ ให้ป้องกันและกำจัดโดยใช้เทอร์ราคลอร์ อัตรา 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รดให้ทีละต้น ต้นละ 250 ซีซี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here