การปลูกพืช แบบอินทรีย์ มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

0
458

การผลิตพืชแบบอินทรีย์

ประเด็นปัญหาของการผลิตพืชแบบอินทรีย์เป็นเรื่องของโ s ค แ ม ล งและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปริมาณของผลผลิตและผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ รายละเอียดประเด็นพิจารณามีดังต่อไปนี้

1.ผลผลิต(Yield)ด้วยข้อจำกัดห้ามใช้สารเ n มีกำจัดโรค ศั ต รูพืช ปุ๋ยเ n มีและสารเ n มีกำจัดวั ช พื ช จึงทำให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของเกษตรอินทรีย์ต่ำกว่าผลผลิตที่ได้รับจากการผลิตโดยวิธีทั่วไป (conventional) และยังต้องใช้แรงงานมากขึ้นในการดูแลรักษา

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ต้นทุนการผลิตของพืชอินทรีย์สูงกว่าต้นทุนการผลิตพืชด้วยวิธีทั่วไปดังนั้นราคาขายและผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าเกษตรกรจะตัดสินใจผลิตพืชอินทรีย์ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดหรือไม่

2. เ นื้ อที่การผลิต สืบเ นื่ องจาก ข้อ 1 ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่การผลิตของการผลิตแบบอินทรีย์ต่ำกว่าผลผลิตของการผลิตแบบทั่วไป ดังนั้น ถ้าจะผลิตให้ได้ในปริมาณเดียวกับที่เคยผลิตได้อยู่เดิมโดยการผลิตแบบอินทรีย์ก็จำเป็นที่จะต้องใช้เ นื้ อที่ในการผลิตมากกว่าเดิม

ความจำเป็นในการเพิ่มเ นื้ อที่การผลิตนี้ นำไปสู่ประเด็นพิจารณาการใช้ทรัพย ากรดินอย่ างมีประสิทธิภาพและการเสาะหาพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมต่อการผลิตแบบอินทรีย์ โดยเฉพาะความเหมาะสมด้านความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในกรณีหลังนี้ถ้าต้องใช้เ นื้ อที่ในการผลิตมาก พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมกับการผลิตก็จะเป็นข้อจำกัดในการผลิตได้

3. สารเ n มี การห้ามใช้สารเ n มีสังเคราะห์อันได้แก่ ปุ๋ยเ n มี สารเ n มีกำจัดโ s คและศั ต รูพืช และสารเ n มีกำจัดวั ช พื ช นอกจากจะส่งผลกระทบถึงผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว ในการผลิตพืชผลบางชนิด การงดใช้สารเ n มียังอาจส่งผลด้านลบต่อความปลอดภั ยของผลิตผลเกษตรอินทรีย์

โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกรณีของการงดใช้สารกำจัดเชื้อรา (Fungicide) ทั้งนี้ เพราะเ ชื้ อs าหลายชนิดสร้างสารwิ ษที่มีอั u ต s า ยต่อผู้บริโภค เช่น เ ชื้ อ s า Aspergillus บางชนิดสร้างสารwิ ษ Aflatoxin

เ ชื้ อs า Fusarium บางชนิดสร้างสารwิ ษ Vomitoxin ซึ่งเป็นwิ ษต่อระบบทางเดินอาหารและ Zearalenone ซึ่งเป็น ษต่อระบบสื บพั น ธุ์ การห้ามใช้สารกำจัดเ ชื้ อs าทำให้ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีโอกาสปนเ ปื้ อ นเ ชื้ อ s าและสาร wิ ษที่กล่าวมาแล้วสูงกว่าผลิตผลที่ผลิตโดยวิธีทั่วไป(conventional)

นอกจากนี้ การงดใช้สารเ n มีกำจัดโ s คและศั ต รูพืชยังอาจสร้างปัญหาทางด้านการกักกันพืช (plant quarantine)ในการส่งสินค้าเข้าตลาดที่มีความเข้มงวดทางด้านมาตรการกักกันอีกด้วย

4.การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินประเด็นปัญหาที่มีผู้เสนอข้อคิดเห็นกันมากอีกประเด็นหนึ่งคือด้านการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งในการผลิตพืชผลแบบทั่วไปนั้น เกษตรกรสามารถปรับระดับแร่ธาตุต่างๆ ในดินให้สอดคล้องกับความต้องการของพืชเป้าหมายได้โดยใช้ปุ๋ยเ n มี

ในขณะที่การปรับความอุดมสมบูรณ์ของดินในการผลิตพืชแบบอินทรีย์จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์และต้องพึ่งพาการทำงานของเ ชื้อ จุ ลิ น ท รี ย์ดิน เช่น การย่อยสลายสารอาหาร การตรึงไนโตรเจน ซึ่งไม่สามารถกำหนดสั ดส่วนของธาตุอาหารให้เป็นไปตามความต้องการของพืชเป้าหมายได้หรืออาจจะทำได้โดยย ากลำบากอย่ างยิ่ง

5.สิ่งแวดล้อมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพย ากรให้ยั่งยืน นับเป็นจุดขายที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของผลิตผลเกษตรอินทรีย์นอกเหนือไปจากจุดขายด้านความปลอดภั ยต่อผู้บริโภค การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพย ากรธรรมชาติค่อนข้างน้อย การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นไปโดยกระบวนการทางชีววิทย า

ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในธรรมชาติการงดใช้สารเ n มีสังเคราะห์ต่างๆ เอื้อให้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศน์สามารถปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ช่วยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพย ากรธรรมชาติให้ยั่งยืน เพื่อรองรับการผลิตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งนับเป็นอานิสงส์ที่สำคัญของการผลิตแบบอินทรีย์

แหล่งที่มา http://knowledge.kasetbay.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here