ปลูกพริกชี้ฟ้าอย่างไรให้ได้ผล สามารถขายสร้างรายได้

0
169

การปลูกพริกชี้ฟ้า

1.การเพาะกล้า

การปลูกพริกจำเป็นต้องเลือกพั น ธุ์พริกที่ต้องกับความต้องการบริโภคหรือตามความต้องการของตลาดซึ่งอาจต้องพิจารณาความนิยม และราคาเป็นสำคัญ เช่น พริกขuี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกหยวก พริกหวาน เป็นต้น

การเพาะเป็นขั้นแรกของการเริ่มปลูกซึ่งจำเป็นต้องเพาะกล้าในแปลงเพาะหรือกะบะเพาะชำเพื่อให้ได้ต้นกล้าอ่อนก่อนย้ ายออกปลูกในแปลงปลูกโดยนำเ ม ล็ ดพั น ธุ์แช่น้ำไว้ 1 คืนและวางในร่ม 1-2 วัน พร้อมทำการเพาะตามขั้นตอน ดังนี้

1.เตรียมดินเพาะหรือแปลงเพาะด้วยการผสมดินกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น มูลสั n ว์ แกลบ เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว เป็นต้น ในอัตราส่วนระหว่าดินกับวัสดุ 2:1

2.แปลงเพาะอาจเตรียมในแปลงดินที่ว่างโดยการยกร่องแปลงสูง 20-30 เซนติเมตรหากเพาะในแปลงให้คลุกดินกับวัสดุในแปลงแต่หากเพาะในกะบะให้เตรียมด้านนอกก่อน

3.การเพาะในแปลงให้หว่านเ ม ล็ ดพั น ธุ์ในอัตรา 30กรัม/ตารางเมตร

4.การเพาะในกะบะเพาะให้หยอดเ ม ล็ ดพั น ธุ์ 3-4 เ ม ล็ ด/หลุม ขึ้นอยู่กับขนาดหลุมกะบะ พร้อมโรยดินกลบเล็กน้อย เมื่อกล้าโต 5-10เซนติเมตรให้ถอนเหลือหลุมละต้น

5.หลังการหว่านหรือหยอดเ ม ล็ ดให้รดน้ำให้ชุ่มและรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2ครั้ง

การเตรียมดิน

แปลงที่ใช้ปลูกควรไม่เสี่ยงต่อน้ำท่วมและสามารถระบายน้ำได้ดีหากฝนตกซึ่งให้เตรียมแปลงดังนี้
1.หากเป็นแปลงใหม่ ควรไถตากดินพร้อมกำจัดวั ช พื ชนาน 1 สัปดาห์

2.ทำการหว่านปุ๋ยคอกในอัตรา 2-3 ตัน/ไร่ หากดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาว100-200 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมไถกลบยกร่องแปลงสูง20-30เซนติเมตร กว้าง40-60เซนติเมตร

3.แปลงกว้างขนาด 30-50 สำหรับปลูกแถวเดี่ยวแปลงกว้าง 80-100 สำหรับปลูกแถวคู่ขึ้นอยู่กับทรงพุ่มของแต่ละพันธุ์

4.ปรับระดับแปลงพร้อมกำจัดวัชพืชและตากดินพร้อม 2-3 วัน

การย้ ายกล้าลงแปลงปลูก

ก่อนนำต้นกล้าลงแปลงปลูกให้ใช้ปุ๋ยไบโอฮิวมัสพลัส หรือปุ๋ยชี ว ภ า พรองก้นหลุม อัตรา 1 ช้อนแกงต่อหลุมคลุกเคล้าให้เข้ากับดินเพื่อป้องกัน โ s ครากเ u่ า โคนเ u่ าแล้วรดน้ำตามทันทีหรืออาจใช้ปุ๋ยดินทอง

(ปุ๋ยชี ว ภ า พ) อัตรา 3 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตรราดดินหรือคลุกเคล้ากับดินเพื่อใช้ในการรองพื้นก่อนการปลูกพืช

วิธีการปลูก

เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-40 วัน สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรมีใบจริง 5-7 ใบและให้งดน้ำต้นกล้า 2-3 วันก่อนย้อยปลูก โดยมีขั้นตอนปลูกดังนี้

1.ขุดหลุมในระยะห่างระหว่างหลุม 50 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับทรงพุ่มของแต่ละพั น ธุ์

2.นำกล้าที่ถอนเตรียมไว้ลงหลุมปลูกพร้อมกลบดินให้แน่นพอประมาณ

3.รดน้ำให้ชุ่มและรดทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

การดูแลรักษา

1.เมื่อกล้าตั้งต้นได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ให้คลุมแปลงรอบโคนต้นพริกทั้งหมดด้วยผ้าพลาสติกหรือฟางข้าว

2.การให้น้ำควรให้ทุกวันในระยะแรก 1-2 ครั้งและวันเว้นวันในช่วงผลแก่

3.การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ ทุก 3 เดือน ร่วมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 14-14-21 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ และระยะออกดอกให้ใส่สูตร 12-12-24 อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่

4.การกำจัดวั ช พื ช ควรกำจัดทุกๆ 1 เดือนโดยเฉพาะบริเวณรอบโคนต้น

การบำรุงต้นและผล

เพื่อกระตุ้นให้ต้น พริกเจริญเติบโตเร็ว ออกดอกสม่ำเสมอให้ผลดกผลมีขนาดใหญ่ไม่มีโรคแมลงมารบกวนให้ใช้ปุ๋ยทรีซิน อัตรา 50 ซีซี.+ทรี เท็คซีน อัตรา 30 กรัม(เพื่อป้องกันและกำจัด เ ชื้ อ s า)+ ซิลเวอร์เอ๊กซ์ตร้า บี.96 อัตรา 30 ซีซี(เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นพริก)และในช่วงออกดอกให้ใช้ซิลเวอร์เอ็กซ์ตร้าสูตรเดตาดอกแทน + ทรีสตาร์ 5 ซีซี+เซฟตี้ คิล 50 ซีซี

อาจใช้ปุ๋ยชี ว ภ า พปาณิ อัตรา 10 ซีซี.+ปุ๋ยปาณิแครป 10 ซีซี+น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นให้ต้นพริกเจริญ เติบโตออกดอกสม่ำเสมอให้ผลดก

ผลมีขนาดใหญ่ไม่มีโ s คแ ม ล งรบกวนโดยฉีดพ่นต้นพริก 7-10 วันต่อครั้งแต่ถ้ามีโ s คแ ม ล งมารบกวนอาจฉีดพ่นทุก 3-5 วันและก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 สัปดาห์

การใช้ปุ๋ย

หลังย้ ายต้นกล้าแล้ว 5 วันอาจมีการใช้ปุ๋ยสูตร46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15อย่ างละ 1 กก.ผสมน้ำ 20 ลิตร หยอดบริเวณโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหลังจากนั้น 7 วันหยอดปุ๋ยซ้ำอีกครั้งโดยเพิ่มปริมาณปุ๋ยอีกอย่ างละ 1กก. จนต้นพริกมี อายุ 30วันให้ทำการฝังปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับ13-21-0 อัตรา 1 ช้อนแกงต่อหลุมโดยฝังให้ห่างโคนต้น 1 ฝ่ามือ

การให้น้ำ

ช่วงย้ายกล้าให้น้ำทุก ๆ 3 วัน จนต้นพริกมาอายุได้ 15 วัน จึงเปลี่ยนเป็นการให้น้ำสัปดาห์ 1 ครั้งปัญหาเรื่องโรคและแ ม ล งมีการทำ ล ายน้อยมากถ้ามีการใช้ปุ๋ยชี ว ภ า พ

การเก็บผลผลิต

การเก็บผลพริกจะเริ่มเก็บเมื่อพริกเริ่มเปลี่ยนสีขึ้นกับสายพั น ธุ์ที่ปลูกโดยทั่วไปพริกจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 2-3 เดือนหลังย้ ายปลูกในแปลง

แหล่งที่มา https://sites.google.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here