หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

948 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ปลูกผักชี ผักสวนครัวปลูกง่ายโตไว พื้นน้อยก็ปลูกได้

ปลูกผักชี ในบ้านแบบง่ายๆ สำหรับคนพื้นที่น้อย ผักชีเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อย อากาศเย็น ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกันย ายนถึงปลายตุลาคมเพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี การเตรียมดิน แปลงปลูกอาจเตรียมแบบยกร่องจีน มีคูน้ำล้อมรอบแบบยกร่องธรรมดา หรือปลูกในแปลงนา โดยการไถพรวนแล้วโรยเป็นแถว ผักชีเป็นผักที่มีระบบรากตื้น การเตรียมดินปลูกผักชีก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกผักอื่นๆ ทั่วไป โดยขุดหรือไถพลิกดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืชต่างๆ...

ปลูกมะกรูดในกระถาง ไว้กินท้ายบ้านประหยัดพื้นที่

มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหลายชนิด หลายบ้านจึงนิยมปลูกมะกรูดติดบ้านไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งวิธีการปลูกแบบหนึ่งที่สามารถทำได้คือการปลูกมะกรูดในกระถางนั่นเอง อุปกรณ์ปลูกมะกรูดในกระถางมีอะไรบ้าง 1.ลูกมะกรูดแก่ๆ หรือลูกที่ร่วงอยู่ใต้ต้นในสภาพสมบูรณ์ 2.อุปกรณ์ทำความสะอาดเม็ดมะกรูด ได้แก่ มีด, ช้อน, ถาดรอง และแก้วพลาสติกธรรมดา 3.ถุงดำสำหรับปลูกต้นกล้า 4.กระถางดินเ w า 5.ดินร่วน 6.ปุ๋ยคอก 7.กาบมะพร้าวสับ วิธีการปลูก 1.นำลูกมะกรูดแก่จัดหรือที่ร่วงหล่นและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาฝานออกให้เ นื้ อในแยกออกจากกัน โดยระวังไม่ให้เ ม ล็ ดมะกรูดเสียหาย...

เทคนิคการเผาถ่าน แบบชีวมวลไร้ควัน

ทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เรามักจะได้ยินข่าวปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยในวงกว้าง การเผาวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหานี้ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความsุ นแ s งขึ้น คำตอบไม่ใช่การเลิกเ w า แต่เ w าอย่ างถูกวิธีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม นี่นับป็นแนวคิดหลักที่ศูนย์เ ชื้ อเพลิงและพลังงานจากชี วมวล จ.สระบุรี ตั้งต้นการวิจัย “เตาเ w าถ่าน...