ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่นิยมนำมาเป็นอาหารในการเลี้ยงโค กระบือ เนื่องจากหาง่าย ราคาถูก และสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ฟางข้าวมีเยื่อใยสูงเหมาะกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง แต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ ดังนั้นจึงนำมาเพิ่มโปรตีนและเพิ่มพลังงานเสริมเข้าไปในฟางข้าว ด้วยการทำฟางราดยูเรียผสมกากนํ้าตาล วิธีนี้ไม่ต้องเสียเวลาในการหมักฟาง จากการแนะนำของคุณพิเชษฐ์ ธนวัฒน์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเลี้ยงโคขุน และอาสาปศุสัตว์เกษตร จ.สระบุรี ด้วยวิธีและขั้นตอนการทำ ดังนี้วัตถุดิบส่วนผสม
1.ฟางข้าว 10 กิโลกรัม
2.น้ำ 6 กิโลกรัม
3.กากน้ำตาล 0.75 – 1 กิโลกรัม4.ปุ๋ยยูเรีย 150 กรัม
5.ปี๊บเปล่า ขั้นตอนการทำ
1.นำฟาง 10 กิโลกรัม ใส่ในภาชนะหรือรางอาหารสัตว์
2.ละลายกากน้ำตาล ปุ๋ยยูเรีย กับนํ้า 6 กิโลกรัม คนทุกอย่างจนละลาย
4.นำไปรดบนฟางที่อยู่ในรางอาหารคลุกเคล้าให้เข้ากัน
5.ทิ้งไว้สักครู่ แล้วนำไปให้โคกินได้เลย
เรียบเรียงโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here