หญ้าพาสพาลัมอุบล (Ubon paspalum)เป็นหญ้าอายุหลายปี ทรงพุ่มขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ใบดก มีการเจริญเติบโตแบบแตกกอ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและมีความเป็นกรดทนต่อการแทะเล็มได้ดีและทำหญ้าหมักคุณภาพดี ควรปลูกช่วงต้นฤดูฝนโดยการหว่านเมล็ดในอัตรา 2 กก./ไร่
ลักษณะและความสำคัญหญ้าพาสพาลัมอุบล(Paspalum atratum cv. Ubon) มีลักษณะทรงพุ่มขนาดใหญ่ ใบดก ลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1 เมตร มีการเจริญเติบโตแบบแตกกอ เมล็ดมีสีน้ำตาลแดง ผิวเป็นมัน หญ้าพาสพาลัมอุบลเหมาะสำหรับพื้นที่ลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและมีความเป็นกรด เป็นหญ้าที่ทนทานต่อน้ำท่วมขังและยังคงเขียวสดได้ในฤดูแล้งมีคุณภาพดีและผลผลิตสูงกล่าวคือมีโปรตีนหยาบสูงเฉลี่ย 7-8% ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 3-4 ตัน/ไร่/ปี เหมาะสำหรับการปลูกเพื่อตัดไปเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์แทะเล็มตลอดจนการนำไปทำหญ้าหมักและหญ้าแห้งเทคนิคการปลูกและการดูแลหญ้าการเตรียมพื้นที่ปลูกควรเลือกพื้นที่ปลูกลักษณะเป็นที่ลุ่มมีดินร่วนปนทรายไม่ควรเป็นดินทรายจัดมีความชื้นที่พอเหมาะไม่มีร่มเงามากเพื่อให้หญ้าได้รับแสงเต็มที่ควรเตรียมดินและกำจัดวัชพืชอย่างดีโดยไถเตรียมดิน 2-3 ครั้งในฤดูแล้งและไถพรวนดินอีกครั้งก่อนปลูกเพื่อทำลายต้นกล้าวัชพืชที่ขึ้นใหม่พร้อมทั้งย่อยดินให้ละเอียดร่วนซุยการปลูกไถเตรียมดินตากดินไว้ประมาณ 5-7 วันอาจใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินจากนั้นก็ไถพรวนดินให้ละเอียดเมื่อดินมีความชื้นที่เหมาะสมหว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตรา 2 กิโลกรัม/ไร่โดยหว่านเมล็ดให้กระจายสม่ำเสมอทั่วแปลงส่วนการปลูกด้วยการเพาะกล้าจะใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมหว่านเมล็ดตามขนาดแปลงใช้คราดเกลี่ยดินกลบรดน้ำให้ชุ่มเมล็ดจะงอกในช่วง 7-14 วันเมื่อต้นกล้าสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรหรือมีอายุประมาณ 30 วัน จึงย้ายไปปลูกในแปลงที่มีการเตรียมดินแล้วซึ่งสามารถใช้ปลูกได้ในพื้นที่ 2-3 ไร่ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูกควรเริ่มเตรียมดินตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนและหว่านเมล็ดได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนดินจะมีความชื้นสูงเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดการจัดการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ยก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้นหลังจากหว่านเมล็ดสองสัปดาห์หรือภายหลังจากต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร่ และควรใส่ปุ๋ยหลังการตัดทุกครั้งอาจเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งควรมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นหญ้ามีความสมบูรณ์และควรตัดหญ้าทุก 45-60 วัน เพราะช่วงนี้หญ้าจะเจริญเติบโตช้าหากขาดน้ำส่วนในฤดูฝนดินมีความชื้นเพียงพอจึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำต้นหญ้าโรคและแมลงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับโรคและแมลงที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของหญ้าชนิดนี้มากนัก
การตัดหลังจากปลูกหญ้าพาสพาลัมอุบลควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุประมาณ 60 วัน หลังจากนั้นในฤดูฝนสามารถตัดได้ทุก 30-45 วัน ส่วนในฤดูแล้งควรตัดทุก 45-60 วันเนื่องจากหญ้าจะเจริญเติบโตช้าการกำจัดวัชพืชและบำรุงดินควรกำจัดวัชพืชตั้งแต่การเตรียมดินโดยการไถและตากดินอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้วัชพืชตายก่อนจากนั้นไถพรวนเพื่อกำจัดต้นกล้าวัชพืชให้ละเอียดอีกครั้งหลังจากปลูกหญ้าในช่วง 3-4 สัปดาห์หากมีวัชพืชให้กำจัดครั้งหนึ่งก่อนเมื่อหญ้าขึ้นคลุมดินแล้ววัชพืชอื่นจะขึ้นได้ยากจึงไม่จำเป็นต้องกำจัดวัชพืชอีกการจัดการเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในปีแรกหญ้าพาสพาลัมอุบลสามารถตัดหรือปล่อยสัตว์แทะเล็มครั้งแรกได้เมื่อหญ้ามีอายุประมาณ 60 วัน เพื่อให้หญ้ามีระบบรากและต้นที่แข็งแรงก่อนจากนั้นตัดครั้งต่อไปเฉลี่ยทุกๆ 30-45 วัน หรือเมื่อหญ้ามีความสูงประมาณ 60-70 เซนติเมตรซึ่งในช่วงนี้หญ้าจะมีคุณภาพทางโภชนะสำหรับสัตว์อยู่ในเกณฑ์ดีควรตัดหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มแบบหมุนเวียนสลับกันไปและควรตัดหญ้าให้มีความสูงเหนือระดับพื้น 5-10 เซนติเมตร หลังจากนั้น พักแปลงเพื่อให้หญ้าได้เจริญเติบโตต่อไปหญ้าพาสพาลัมอุบลสามารถใช้เลี้ยงสัตว์เกือบทุกชนิดที่กินหญ้าเป็นพืชอาหารหลัก เช่น ใช้เลี้ยงโค กระบือหรือแพะ เป็นต้นสามารถให้ในรูปของหญ้าสดหญ้าแห้งหรือหญ้าหมักก็ได้ การจัดการหลังการตัดและแทะเล็มหลังจากการตัดหรือปล่อยสัตว์แทะเล็มหญ้าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยทุกครั้งปุ๋ยที่แนะนำคือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ในอัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่ โดยอาจใส่สลับกันก็ได้สำหรับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆสามารถใส่ได้ตามความต้องการในช่วงฤดูแล้งควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและต้นหญ้าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เมื่อซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วควรปลูกในปีนั้นแต่หากต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในอุณหภูมิห้องควรเป็นที่แห้งและสูงจากพื้นดินอยู่ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกแต่ไม่ควรเก็บเมล็ดนานเกินกว่า 2 ปี เนื่องความงอกของเมล็ดจะลดลงอย่างรวดเร็วหากเก็บนานกว่านั้นเมล็ดอาจไม่มีความงอกเลย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here