หญ้าขนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คุณค่าทางอาหารสูงเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้ดีหญ้าขน(Para Grass)จัดเป็นหญ้าที่นิยมปลูก เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถเติบโตได้ดีทั้งพื้นที่ดอนและชุ่มน้ำ นอกจากนั้นยังเป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง การแพร่กระจายหญ้าขนหญ้าขนเป็นหญ้าที่เติบโตได้ทั้งพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำขัง สามารถพบได้ทั่วไปในทุกภาคมักพบตามริมขอบแม่น้ำคลองชลประทาน,อ่างเก็บน้ำ,พื้นที่ชุ่มน้ำและพบได้ตามแปลงหญ้าของผู้เลี้ยงโค กระบือทั่วไปโดยถูกนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2472 โดยนายอาร์ พี โจนส์ลักษณะทางพฤกษศาสตร์1.ลำต้นหญ้าขนเป็นหญ้าอายุข้ามปี มีลำต้นเป็นไหล แตกลำต้นใหม่ตั้งตรงหรือเลื้อยไปตามผิวดิน ลำต้นสามารถสูงหรือเลื้อยได้ยาวกว่า 1 เมตร และอาจพบความสูงหรือความยาวได้มากถึง 3 เมตร โดยลำต้นจะมีลักษณะกลม มีลักษณะเป็นข้อปล้อง ผิวลำต้นเรียบ สีเขียวสด มีขนปกคลุม
2.ใบใบหญ้าขน แทงออกเป็นใบเดี่ยว ประกอบด้วยกาบใบยาวที่หุ้มรอบลำต้นยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร และมีหูใบที่อยู่ระหว่างรอยต่อของกาบใบและแผ่นใบส่วนแผ่นใบมีลักษณะเรียวยาวและแผ่แบนสีเขียวอ่อน ขนาดใบกว้าง 0.5-2 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ผิวใบทั้งด้านล่าง และด้านบนปกคลุมด้วยขนอ่อนนุ่ม
3.ดอกดอกหญ้าขนมีลักษณะออกดอกเป็นช่อ มีดอกย่อยเป็นสีเหลืองประโยชน์หญ้าขนหญ้าขนนิยมปลูกสำหรับใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับโค กระบือ เนื่องจากปลูกง่ายเติบโตเร็วและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินหญ้าขนถูกจัดให้เป็นพืชชายน้ำที่เติบโตในพื้นที่น้ำขังได้ จึงสามารถใช้ในระบบบึงประดิษฐ์ได้คุณค่าทางโภชนาการหญ้าขน (% ของวัตถุแห้ง)หญ้าขนมีเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งจากหญ้าขนสด ประมาณ 20.69% ซึ่งพบคุณค่าทางโภชนาการเมื่อคำนวณจากวัตถุแห้งดังนี้คุณสมบัติหญ้าขนสำหรับพืชอาหารลำต้นแตกไหลแพร่กระจาย และเติบโตได้รวดเร็ว สามารถขึ้นได้ทั้งพื้นที่น้ำขังพื้นที่ดินชุ่มมากและพื้นที่ดอนค่อนข้างแล้งมีคุณค่าทางโภชนาการทางด้านอาหารสูงและแทะเล็มจากโค กระบือได้ดีลำต้นสามารถขึ้นใหม่ได้รวดเร็ว และมีอัตราการให้ผลผลิตสูงที่ 1-5 ตัน/ไร่การปลูกหญ้าขนการปลูกหญ้าขนส่วนมากนิยมปลูกด้วยการแยกไหลไม่นิยมใช้การเพาะเมล็ด เพราะหญ้าขนติดดอกและเมล็ดยาก หรือหากเพาะด้วยเมล็ดจะมีอัตราการงอกต่ำการเตรียมแปลงสำหรับการปลูกหญ้าขนแบ่งได้ 2 ลักษณะคือแปลงพื้นที่ชุ่มหรือมีน้ำขังซึ่งจะต้องทำการไถกลบดินก่อน ทั้งนี้ก่อนปลูก หากมีน้ำขังต้องปล่อยน้ำออกให้ดินชุ่มพอเหมาะก่อนเพราะหากดินชุ่มมากหรือมีน้ำขังอาจทำให้ไหลหญ้าขนเติบโตไม่ดี ตากดินนาน 7-14 หลังจากนั้น วางไหลและไถกลบได้เลยวันซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำขังขั้นตอนการปลูกการปลูกด้วยไหลนิยมตัดไหลหญ้าขนให้ยาว 20-25 เซนติเมตรโดยให้มีข้อประมาณ 2-3 ข้อก่อนจะนำวางในระยะ 50-60 เซนติเมตร/เส้นไหล และใช้ดินกลบหรือวางกระจายให้ทั่วแปลงแล้วใช้วิธีไถกลบ ส่วนการปลูกด้วยเมล็ดจะใช้วิธีการหว่าน ซึ่งจะใช้เมล็ดประมาณ 0.2-0.25 กิโลกรัม/ไร่ การให้น้ำการปลูกหญ้าขนโดยทั่วไปจะปล่อยให้เติบโตด้วยการอาศัยน้ำฝน และความชื้นดินตามธรรมชาติแต่หากในช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตก ควรให้น้ำเป็นระยะ 1-2 ครั้ง/อาทิตย์
การใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยจะเริ่มใส่ครั้งแรกในขั้นตอนการเตรียมแปลงระยะหลังปลูก 1-3 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตัน/ไร่ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 10-20 กิโลกรัม โดยใส่จำนวน 2 ครั้ง ก่อนตัดในเดือนที่ 4 และหลังตัดแล้ว 2 อาทิตย์ให้ใส่อีกครั้ง
การเก็บเกี่ยวหลังจากการปลูกหญ้าขนแล้วประมาณ 120 วันหรือประมาณ 4 เดือนแต่อาจตัดก่อนได้ หากลำต้นสูงพอเหมาะก็สามรถเก็บเกี่ยวได้โดยให้ตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตรและตัดได้ในทุกๆ 40-45 วัน ซึ่งจะให้น้ำหนักประมาณ 250-260 กิโลกรัม/ครั้งในระยะการปล่อยให้เติบโตที่ 40-45 วัน
เอกสารอ้างอิง1) จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์. 2549 การจัดการฝูงโคนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here