การขุน หมายถึงการจัดการเลี้ยงสัตว์ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดด้วยอาหารที่มีคุณภาพดี วิธีขุนโค แบ่งออกเป็น 2 วิธี ตามการให้อาหาร คือ ขุนด้วยอาหารหยาบอย่างเดียว และ ขุนด้วย อาหารหยาบเสริมอาหารข้น
วิธีที่ 1
การขุนด้วยการให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียวโดยจะต้องได้รับหญ้าสุดที่มีคุณภาพดี อาจตัดให้กินหรือปล่อยเลี้ยงในทุ่งหญ้า การขุนวิธีนี้ไม่แตกต่างกับการเลี้ยงโคเนื้อทั่วๆ ไปมากนัก จะต้อง ใช้ระยะเวลานานในการเพิ่มน้ำหนักตัวตามต้องการ อีกทั้งยังได้เนื้อที่ไม่ค่อยมีคุณภาพดีเท่าที่ควรแต่ก็อาจ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น ซึ่งไม่ต้องการบริโภคเนื้อที่มีคุณภาพสูงมากนัก และ ค่าใช้จ่ายในการขุนวิธีนี้ก็ยังต่างอีกด้วย วิธีที่ 2
การขุนด้วยอาหารหยาบ เสริมด้วยอาหารข้น เป็นธุรกิจการขุนโคที่ต้องลงทุนสูง มุ่งให้ได้ เนื้อโคขุนคุณภาพดี ส่งขายให้กับตลาดเนื้อชั้นสูง แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ตามอายุและคุณภาพเนื้อที่ได้ ดังนี้ คือ1.การขุนลูกโคอ่อน
เพื่อส่งโรงฆ่าเมื่ออายุน้อย ส่วนใหญ่นิยมใช้ลูกโคนมเพศผู้ เริ่มขุนตั้งแต่ลูกโค อายุได้ 1 สัปดาห์ หรือหลังจากได้รับนมน้าเหลืองตามกำหนดแล้ว อาหารที่ใช้ลงทุน จะใช้หางนมผงเป็น หลัก ใช้เวลาขุนจนลูกโคมีอายุประมาณ 6-8 เดือน โคจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้เนื้อที่มีคุณภาพ ดี เมื่อส่งโรงฆ่า ส่งตลาดเฉพาะหรือตลาดบน2. การขุนโคมัน
ที่เริ่มขุนเมื่อโคมีอายุประมาณ 1 1/2 ปี หรือมีน้าหนักประมาณ 200-250 กก. ใช้ ระยะเวลาขุนประมาณ 4-6 เดือน ให้ได้น้าหนัก 400-450 กก. แล้วส่งโรงฆ่า ซึ่งเป็นการขุนเพื่อเพิ่มการ สร้างกล้ามเนื้อแต่จะยังไม่มีเกิดไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ จะมีไขมันพอกหรือไขมันหุ้มซาก เป็นรูปแบบการ ขุนที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบันเพราะใช้เวลาไม่นานแต่ได้ราคาดี ส่วนใหญ่นิยมใช้โคเนื้อลูกผสมที่ ทดสอบแล้วว่ามีการเจริญเติบโตดี คุณภาพเนื้อที่ได้จะดีกว่าการขุนในรูปแบบอื่นมาก และเกษตรกรหันมา ยึดเป็นอาชีพกันมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งตลาดกลางและตลาดทั่วไป และมีบ้างที่ส่งตลาดบน
3. การขุนโคที่มีอายุมาก
หรือโคที่โตเต็มวัยแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นโคที่ปลดจากการใช้แรงงาน ซึ่งมี อายุมักจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี เป็นการขุนเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเพียงบางส่วน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มไขมันหุ้ม ซาก โดยไม่สนใจไขมันแทรกในเนื้อ จะใช้เวลาในการขุนประมาณ 3-4 เดือน โคที่ได้จากการขุนประเภทนี้ โดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่าโคมัน ส่งตลาดทั่วไปหรือตลาดล่าง ตลาดลูกชิ้น4. การขุนโคคุณภาพ
เน้นคุณภาพเนื้อมีไขมันแทรก เริ่มขุนเมื่อโคมีอายุน้อยประมาณ 1 1/2 ปี หรือมีน้าหนักประมาณ 200-250 กก. ใช้ระยะเวลาขุนประมาณ 8-12 เดือน (เมื่อสิ้นสุดการขุนอายุโคไม่ ควรเกิน 3 -4 ปี) ให้ได้น้าหนัก 700 กก.ขึ้นไป แล้วส่งโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานและกระบวนการชาแหละที่ ถูกต้องเพื่อคุณภาพของซาก ซึ่งเป็นการขุนเพื่อเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อมีเกิดไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ ส่วน ใหญ่นิยมใช้โคเนื้อลูกผสมพันธุ์ยุโรป ที่มีการเจริญเติบโตดี ลักษณะโครงสร้างดี มีการจัดการด้านอาหารดี ทาให้มีการลุงทุนค่อนข้างสูง แต่ราคาขายก็ได้ราคาดีมีตลาดแน่นอนเพราะเกษตรกรต้องเป็นสมาชิก สหกรณ์กลุ่มผลิตเนื้อโคขุน คุณภาพเนื้อที่ได้จะดีกว่าการขุนในรูปแบบอื่นมาก เรียกว่า premium grade quality ส่งตลาดบน และมีบ้างที่ส่งตลาดกลาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here