โ ร ค ห วั ด หน้า บ ว ม เป็น โ ร ค ที่สร้างปัญหาในกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่มาอย่างต่อเนื่อง จากลักษณะอาการที่เริ่มจาก ซึ ม กินอาหารและน้ำน้อย จากนั้นเริ่ม ไ อ จ า ม และมีน้ำมูกใสแต่เหนียว น้ำตาไหล โพรงจมูกบวมแดง สุดท้ายในตัวที่ไม่สบายจะเสียชีวิตในที่สุด แม้ตัว โ ร ค เองจะมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำ แต่ก็ทำให้ไก่อ่ อ น แ อ และอาจมีอาการแ ท ร ก ซ้ อ น จากเ ชื้ อ อื่นซึ่งจะ

ทำให้อัตราการเสียชีวิตในฝูงสูงขึ้นมาก เนื่องจากสามารถติดต่อได้จากเพียงแค่การสัมผัสไก่ไม่สบาย และ เ ชื้ อ ที่ออกมากับจากการ ไ อ หรือ จ า มมา ป น เ ปื้ อ น ในน้ำ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ใน ค อ กเลี้ยง หรือติดจาก สั ต ว์ พ า ห ะ เช่น นกพิราบ ซึ่งด้วยเหตุเหล่านี้ทำให้เมื่อเริ่มติด เ ชื้ อ ที่โดยเฉลี่ย 10 วันก่อนแสดงอาการ ก็ได้ติด เ ชื้ อ ทั้งฝูงไปแล้ว

สิ่งที่ทำให้เกิด โ ร ค นี้คือ เ ชื้ อ Avibacterium paragallinarum เป็น แ บ ค ที เ รี ย แกรมลบ ซึ่งทำให้เกิด โ ร ค โดยการเกาะติดกับทางเดินหายใจ โดย 2 ส่วน ส่วนแรกคือผนัง เ ซ ล ล์ ของ แ บ ค ที เ รี ย (Endotoxin) ทำให้ไก่เป็น ไ ข้ ซึ่งถ้าเ ชื้ อ แบ่งตัวได้เยอะๆ ไก่จะมีไข้สูง ช็อกและเสียชีวิตได้ ส่วนที่สองคือ ส า รที่ ห ลั่ งออกมาจากตัว เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย (Exotoxin) มี 2 แบบ แบบแรกไม่ ส ล าย ตัวด้วยความร้อน พวกนี้ทำให้เกิดการ อั ก เ ส บ ที่ทางเดินหายใจ ไก่จะหายใจ

ลำบากมีเสียงครอกและมีน้ำมูก อีกพวกหนึ่งสลายตัวด้วยความร้อน พวกนี้ทำให้เกิดการขับน้ำจาก เ นื้ อ เ ยื่ อ ทำให้เกิดการ บ ว ม น้ำที่ชั้นใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะที่หน้าและข้างแก้ม ทำให้เกิดอาการที่เราเรียกกันว่า หน้า บ ว ม การ ป่ ว ย จาก เ ชื้ อ โ ร ค ชนิดนี้อาจไม่ถึงเสียชีวิต ในบางกรณีแต่ก็เป็นเพียง พ า ห ะ ของ เ ชื้ อ ซึ่งการรักษาสามารถทำให้หายขาดได้

แหล่งที่:มาเพจเฟสบุคร้านทีวียา สั ต ว์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here