ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ไม่จน มีกินมีใช้

0
597

บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง

การไปสู่ความพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา เน้นการเริ่มต้นที่การทำเพื่อ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น
เริ่มที่ตัวเราเอง “พอ” ก่อน ต่อเมื่อมีเหลือแล้วจึงขย ายต่อไป แบ่งเป็นขั้นพื้นฐาน 4 ขั้น และขั้นก้าวหน้าอีก 5 ขั้น รวมเป็นบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1-4

1.พอกิน มีกินเพียงพอ ทั้งข้าว ปลา พืชผัก ได้จาก ป่า 3 อย่ าง ประโยชน์ 4 อย่ างและนาอินทรีย์

2.พอใช้ เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ทำฟืน ทำของใช้ต่างๆ ได้จาก ป่า 3 อย่ าง ประโยชน์ 4 อย่ าง

3.พออยู่ ปลูกที่อยู่ บ้าน รั้ว ฯลฯ ได้จาก ป่า 3 อย่ าง ประโยชน์ 4 อย่ าง

4.พอร่มเย็น ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ได้จาก ป่า 3 อย่ าง ประโยชน์ 4 อย่ าง

เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นก้าวหน้า ขั้นที่ 5-9

1.บุญ เมื่อมีเหลือ จึงนำไปทำบุญ ในงานบุญต่าง ๆ

2.ทาน บริจาคทานแก่ผู้ย ากไร้ ผู้ไม่มีด้วยของที่เรามี

3.เก็บ เป็นรากฐานย ามวิกฤติ เช่น เก็บข้าวในยุ้งฉาง เก็บเ ม ล็ ดพั น ธุ์เพื่อฤดูกาลหน้า ถนอมอาหารไว้กิน

4.ขาย จากสิ่งที่เราทำเหลือเพื่อมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปต่อยังผู้อื่น

5.ข่าย เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศ เพื่อแบ่งปันความรู้ ลงแรงช่วยเหลือกัน

แหล่งที่มา http://ajourneyinspiredbytheking.org

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here