กำจัดศั ต รูพืช ด้วยน้ำส้มควันไม้ แ ม ล งหายเกลี้ยง

0
587

สารกำจัดศั ต รูพืช น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)

น้ำส้มควันไม้ เป็นผลิตผลพลอยได้จากการเ w าไ ห ม้ของไม้พืชสดในเตาเ w าถ่านสภาพอับ อากาศ (Airless Condition) โดยใช้ความร้อนในการเ w าไ ห ม้ที่อุณหภูมิเหมาะสม ประมาณ 100 องศา เซลเซียส ถึง 480 องศาเซลเซียส โดยที่สารประกอบบางกลุ่มจะมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการงอกของเ ม ล็ ดพืช ทำ ล า ยการพักตัวของเ ม ล็ ดพืช ส่งเสริมระบบรากพืชให้เจริญเติบโตดีและเร่งการเจริญเติบโต ส่วนของพืชที่อยู่เหนือพื้นดิน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการใช้น้ำส้มควันไม้ไม่ปรุงแต่งมาใช้ปรับปรุงบำรุง ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากขึ้น

การเตรียมอุปกรณ์

1.ไม้ไผ่ซางทะลุกลางปล้องมีความย าวอย่ างน้อย 5 เมตร ขึ้นไป 1 ท่อน

2.ไม้สำหรับค้ำยัน

3.ขวดน้ำอัดลม

4.หวดนึ่งข้าว

5.มีด,ค้อน,จอบและเสียม

วิธีการดักเก็บเ นื้ อส้มไม้

1.นำไม้ไผ่ซางที่ทะลุปล้องมาจ่อตรงปลายท่อควัน โดยจะดักเก็บน้ำส้มควันไม้ในช่วงที่ ควันมี สีขาวขุ่น คือระยะที่ 2 ใช้หวดนึ่งข้าว หุ้มเพื่อบังคับควันให้ผ่านไม้ไผ่ เมื่อควันผ่านไม้ไผ่ที่เย็นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำไหลลงมา ดังนั้นจึงทำปล่อง รู สำหรับดักเก็บน้ำ ใช้กระป๋องรองรับข้างใต้

2.การดักเก็บน้ำส้มไม้ จะได้ประมาณ 1-2 ลิตรต่อครั้ง ซึ่งจะต้องนำใส่ภาชนะที่ปิด มิดชิด เช่น ขวดสีขาว แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่มอย่ างน้อย 1 เดือน เพื่อให้น้ำมันท าร์ตกตะกอน จากนั้น จะทำการแยกน้ำส้มไม้ซึ่งอยู่ตรงชั้นกลาง (ชั้นบนเป็นน้ำ ชั้นล่างเป็นน้ำมันท าร์) โดยใช้สายย างดูดออก นำไปเก็บไว้ในที่ร่มและใช้ประโยชน์ต่อไป

การทำน้ำส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์

น้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติที่เป็นก s ด (ค่า pH ประมาณ 1.5 – 3.7) จึงควรใช้ ถังพลาสติกขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำส้มควันไม้ที่เก็บได้ เป็นภาชนะสำหรับเก็บ น้ำส้มควันไม้ดิ บที่ เก็บสะสมได้จากปล่องควัน ซึ่งในการเลือกเก็บผลผลิตควันไม้นี้ เจ้าของเราสามารถตรวจสอบได้จาก เทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิที่บริเวณปากปล่องควันตามมาตรฐานถ้าเกษตรกรไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ในการ วัดอุณหภูมิ ให้ใช้วิธีสังเกตควันแทนและควรเก็บผลผลิตน้ำส้มควันไม้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ ปากปล่องระหว่าง 80 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส

ซึ่งอุณหภูมิภายในตัวเตาเ w าจะเท่ากับ 300 – 400 องศาเซลเซียส และเป็นช่วงที่ผลผลิตจะมีคุณภาพที่ดีที่สุด น้ำส้มควันไม้ที่เก็บได้จากการกลั่นตัวที่ ปล่องควันยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที เ นื่ องจากยังมีส่วนประกอบบางอย่ างที่อาจส่งผลต่อพืชหรือสิ่งมีชีวิตได้ เช่น น้ำมันดิ บ (ท าร์) ที่อาจจะไปปิดปากใบและเกาะติดรากในพืชทำให้พืชเติบโตช้า ดังนั้นการนำน้ำส้มควันไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงจะต้องผ่านขั้น

ตอนการทำให้บริสุทธิ์ซึ่งมี วิธีการ 3 วิธี คือ

1.การปล่อยให้ตกตะกอน โดยการนำน้ำส้มควันไม้ดิบที่กลั่นได้มาเก็บในถังทรงสูง มากกว่าความกว้างประมาณ 3 เท่า ทิ้งให้ตกตะกอนใช้เวลาประมาณ 90 วัน จะทำให้น้ำส้มควันไม้ แยกตัวเป็น 3 ระดับ ชั้นบนจะเป็นน้ำมันใส ชั้นกลางจะเป็นของเหลวสีชา ซึ่งคือน้ำส้มควันไม้ที่จะ นำไปใช้ประโยชน์ได้

ส่วนชั้นล่างสุดนั้นเป็นของเหลวข้นสีดำ จะสามารถลดเวลาการตกตะกอนโดยการ ผสมผงถ่านประมาณ 5 % ของน้ำหนักรวมของน้ำส้มควันไม้ทั้งหมด โดยผงถ่านจะดูดซับทั้งน้ำมันใสชั้น บนและน้ำมันดิ บลงสู่ชั้นล่างในเวลา 45 วัน เท่านั้น

2. การกรอง หลังจากตกตะกอนในถังจนครบกำหนดแล้วจึงนำของเหลวสีชาในชั้น กลางมากรองซ้ำอีกครั้งด้วยผ้ากรองจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. การกลั่น นำน้ำส้มควันไม้ที่ผ่านการปล่อยให้ตกตะกอนมาแล้ว ต้มให้เดือด เข้าสู่กระบวนการควบแน่นก็จะได้น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการกลั่น

ความถี่ในการใช้

1.น้ำส้มควันไม้ สามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยใช้วิธีการคือใช้ 2-3 ครั้งหรือทุก 15 หรือ 20 วัน ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเติบโต จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยวนั้น สารอ นิ นท รี ย์ใน น้ำส้มควันไม้จะช่วยเร่งการหมักในตัวของก s ดอะมิโนและน้ำตาล ซึ่งจะเพิ่มรสหวานและกลิ่นหอมของ ผลไม้

2.ในกรณีของผัก การฉีดน้ำส้มควันไม้ก่อนการเก็บเกี่ยว จะช่วยให้ผักมีคุณภาพและ รสชาติดีขึ้น รวมทั้งชะลอการเที่ยวเฉา สำหรับผักใบ ใช้ 1 ครั้ง 2 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยว

3.กรณีผลไม้และผักใบ ที่ใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยว ควรใช้น้ำส้มควันไม้ 2 หรือ 3 ครั้ง ทุกๆ 15-20 วัน เริ่มจากช่วงต้นของการเก็บเกี่ยว

4.สำหรับไม้ผล เมื่อผลไม้โตเต็มที่ และเริ่มสุก เช่น ส้มจีน เมื่อสีเริ่มเปลี่ยน ควรใช้ น้ำส้มควันไม้ 1 ถึง 2 ครั้ง ทุกๆ 20 วัน จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว ในการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ สามารถใช้ร่วมกับสาหร่ายทะเลปลา หรือก้างปลา ที่สกัดได้จะมีประสิทธิภาพมากกว่า ใช้แยกกันโดยใช้ก่อนเก็บเกี่ยว จากที่ได้กล่าวมาแล้วน้ำส้มควันไม้สามารถใช้ร่วมกับกระเทียม เพื่อป้องกันแ ม ล งและการติดเ ชื้ อs าได้

5.การเก็บรักษาน้ำส้มควันไม้ต้องทิ้งช่วงและมีการทำให้น้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์ก่อน นำไปใช้ประโยชน์อย่ างน้อย 3 เดือน โดยต้องเก็บในที่เย็นร่มหรือเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงและไม่มีสิ่งรบกวน หากเก็บไว้ที่โล่งแจ้งน้ำส้มควันไม้จะทำปฏิกิริย ากับอากาศและรังสีอุลตร้าไว โอ เ ล ตใน แสงอาทิตย์กลายเป็นน้ำมันดิบ

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้

1. ด้านเกษตร (ควรใช้ติดต่อกันประมาณ 1 เดือนจึงจะเห็นผล เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ไม่ใช่สารจึงไม่เห็นผลทันที)

2. ด้านปศุสั n ว์ (หมายเหตุ: หากใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นกว่า 10ควรสวมถุงมือหรือระมัดระวังในการใช้)

แหล่งที่มา http://www.vigotech.in.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here