เปิด 3 เทคนิคง่ายๆ เพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดู ขายได้ราคาดีเท่าตัว

0
364

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย าศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชี ว ภ า พ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณและผลผลิตมะม่วงนอกฤดู ที่กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีสมาชิก 150 สวน รวมพื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวน 22,000 ไร่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่าเทคโนโลยีดังกล่าว วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. สามารถช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่า ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญคือ

1.การเพิ่มจำนวนยอดอ่อน ด้วยการฉีดพ่นสารทางใบด้วยสารผสมของเ อ ที ฟ อ นกับไ ท โ อ ยู เ s ยหลังการตัดแต่งกิ่ง ซึ่งวิธีเดิมจะใช้ไทโอยู เ sี ยเพียงอย่ างเดียว แต่การผสมเ อ ที ฟ อ นลงไปจะช่วยให้เกิดยอดอ่อนได้ง่ายและเพิ่มยอดได้ 40-70% เมื่อยอดมากขึ้นจำนวนตาดอกก็เพิ่มมากขึ้นด้วย

2.การเพิ่มจำนวนการออกดอก โดยการฉีดพ่นสารทางใบด้วยเ ม พิ ค ว อ ท ค ล อ ไ ร ด์ในช่วงการบำรุงต้น วิธีการดังกล่าวจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารพ า โ ค ล บิ ว ท ร า โ ซ ลที่ราดทางดิน ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกันจะมีจำนวนการออกดอกเพิ่มขึ้น 40-60% ในช่วงฝนน้อยหรือช่วงที่เกิดภาวะเอลนินโญ่ แต่จะช่วยเพิ่มดอกได้มากขึ้น 100-300% หากใช้วิธีดังกล่าวในช่วงฝนชุกหรือลานีญ่า

ที่มีฝนตกมากกว่าปกติ หรือเกษตรกรที่ทำการผลิตในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ดินร่วนปนทรายที่มีหินปนในเขตใกล้กับภูเขา สารพ า โ ค ล บิ ว ท ร า โ ซ ลที่ราดทางดินจะถูกชะล้างให้ลงไปลึกกว่าระบบรากมะม่วงได้ง่ายเมื่อมีฝนตกชุก ทำให้การทำมะม่วงนอกฤดูล้มเหลว ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการฉีดพ่นสารพ า โ ค ล บิ ว ท ร า โ ซ ลทางใบร่วมกับเม พิ ค ว อ ท ค ล อ ไ ร ด์ มะม่วงก็จะออกดอกได้มากขึ้น

3.การเพิ่มการติดผลของมะม่วง โดยการฉีดพ่ นสารทางใบด้วยส่วนผสมของน้ำตาลและนมผง วิธีนี้อาจช่วยทำให้พืชได้รับสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผ ส มเกสรและลดการหลุดร่วงของผล โดยพบว่าการฉีดพ่นสารทางใบ จำนวน 3-4 ครั้ง ก่อนกระตุ้นการเจริญของตาดอก

จะช่วยเพิ่มการติดผลและลดการหลุดร่วงของผล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของการผลิตมะม่วง ทั้งนี้จากการทดลองพบว่าสามารถเพิ่มการติดผลของมะม่วงได้มากกว่า 1-3 เท่า และเมื่อติดผลแล้วฉีดพ่นต่อไปจะทำให้ผลมีขนาดโตและสมบูรณ์ขึ้นและในการทำดอกครั้งต่อไปมะม่วงจะสมบูรณ์และสามารถติดผลได้ดีทุกรอบของการผลิต

มะม่วงจะมีราคาสูงในช่วงนอกฤดูกาลการผลิต โดยมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูจะมีราคาขายจากสวนที่กิโลกรัมละประมาณ 100 บาท หรือมากกว่าและมีราคาขายปลีกนอกฤดูประมาณ 200 บาทต่อกิโลกรัม แต่มะม่วงจะมีราคาถูกมากในช่วงฤดูปกติ เ นื่ องจากมีผลผลิตจำนวนมาก

ปัจจุบันจึงนิยมทำผลผลิตนอกฤดูกาลแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความล้ ม เ ห ล วหรือทำนอกฤดูกาลไม่ได้คือ ฝนที่ตกชุกเมื่อมีฝนมาก มะม่วงได้รับน้ำมากก็จะได้รับไนโตรเจนจากดิน ซึ่งจะทำให้ออกดอกน้อยหรือเมื่อเปิดตาดอกแล้วจะได้เป็นใบอ่อน

ปัจจัยนี้ทำให้มีมะม่วงนอกฤดูน้อยมากและราคาสูง แต่ผลผลิตจะราคาต่ำมากในฤดูมะม่วงปกติ เพราะมะม่วงที่ทำนอกฤดูกาลไว้จะออกดอกได้ดีเมื่อหมดฝน ทำให้ออกดอกพร้อมกันเกือบทั้งประเทศ ราคาในฤดูจึงตกต่ำมาก ทั้งนี้หากเกษตรกรนำเทคโนโลยีของ วว. ไปใช้อย่ างแ พ ร่หลาย จะช่วยเพิ่มผลผลิตมะม่วงและสร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่ างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. (ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์) โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล tistr@tistr.or.th Line@TISTR

แหล่งที่มา https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_139745

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here