รู้ยัง ภาคอีสานก็ปลูกทุเรียนได้ รสชาติหวานกรอบ ไม่แพ้ภาคตะวันออก

0
1164

ปัจจุบันเกษตรกรภาคอีสานหันมาปลูกทุเรียนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุเรียนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25 – 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์สูงประมาณ 75 -85 % ดินที่เหมาะสมควรระบายน้ำดีและมีสภาพความเป็นก s ดเป็นด่าง (ค่า pH) ประมาณ 5.5 – 6.5

และที่สำคัญควรเลือกแหล่งปลูกที่มีน้ำเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้ง ซึ่งทุเรียนจะให้ผลผลิตหลังการปลูก 5 – 6 ปี ช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูงประมาณ 10 ปีขึ้นไป สำหรับการปลูกทุเรียนในภาคอีสานที่มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนเพื่อให้ทุเรียนสามารถออกผลผลิตได้ดีและมีคุณภาพสูง เกษตรกรควรใช้แร่หินภูเขาไฟเพื่อปรับปรุงดิน

วันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แร่หินภูเขาไฟที่มีชื่อว่า ภู ไ มท์ ซั ล เ ฟ ต ซึ่งภูไมท์ซัลเฟตเป็นแร่ปรับปรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย ดินซึมผ่านน้ำได้ง่าย ช่วยเพิ่มเพิ่มอากาศในดิน ช่วยอุ้มน้ำในดิน ช่วยเพิ่มซิ ลิ ซิ คแ อ ซิ ดในดินให้อยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้ สะสมซิลิก้าในเ ซ ล ล์พืช

ทำให้พืชทนต่อโ s ค แ ม ล ง ไร รา ช่วยไล่เกลือออกจากเ นื้ อดิน แก้ปัญหาดินดาน ดินเหนียว ดินแน่นแข็ง ดินที่ขาดธาตุอาหารและช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการปลูกพืช ทำให้ทุเรียนเ uื้ อสีสวยขึ้นเ uื้ อกรอบไม่แฉะ วิธีการใช้คือใช้คลุกดินก้นหลุมปลูก โรยรอบโคนต้น โรยเป็นแถวข้างต้นหรือหว่านหลังปลูกแล้วในอัตราการใช้ 40-80 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใช้ผสมปุ๋ยเม็ดหว่านไปพร้อมกันโดยใช้ภูไมท์ซัลเฟต 20 กิโลกรัมร่วมกับปุ๋ยวิทย าศาตร์ 50 กิโลกรัม หรือใช้ภูไมท์ซัลเฟต 20 กิโลกรัม คลุกผสมร่วมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 100 กิโลกรัม หว่านในแปลงปลูกหรือโรยรอบโคนต้นหรือทรงพุ่ม

การเตรียมต้นทุเรียนก่อนออกดอก

เตรียมต้นทุเรียนให้พร้อมก่อนออกดอก ต้นทุเรียนที่พร้อมก่อนการออกดอก คือ ต้นทุเรียนที่ผ่านการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านสาขาโดยมีการแตกใบอ่อนมาแล้วอย่ างน้อย 1 ชุด มีการสั งเ ค ร า ะห์แสงและสะสมอาหาร ในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตเพียงพอ มีปริมาณใบมากเพียงพอ และสังเกตได้โดยเมื่อมองจากใต้ต้นขึ้นไป จะเห็นช่องว่าง ระหว่างใบในทรงพุ่มไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ผิวทรงพุ่ม

ใบส่วนมากหรือทั้งหมดเป็นใบแก่ กิ่งของแต่ละยอดเริ่มแก่ ทำให้สังเกตได้ชัดเจนว่า ยอดตั้งขึ้นเกือบทุกยอด ต้นทุเรียนที่ได้รับการจัดการดี และมีสภาพพร้อมที่จะออกดอก จึงสังเกตได้จากการที่ต้นมีปริมาณใบพอเหมาะ ใบสมบูรณ์ มีสีเขียวเข้มเป็นมันและแก่ กิ่งของยอดแก่หรือยอดตั้งได้ เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการออกดอก คือ มีช่วงฝนทิ้งช่วง 10 – 14 วัน อุณหภูมิและความชื้นของอากาศค่อนข้างต่ำ จะทำให้ต้นทุเรียนออกดอกได้มาก และสม่ำเสมอทั่วทั้งต้น การเตรียมสภาพความพร้อมของต้นเพื่อการออกดอกจะประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพของต้นที่เป็นอยู่ ดังนี้

การปลูกพืชอื่นแซมต้นที่ไม่รอด การปลูกทุเรียนจะปลูกในระยะห่างพอสมควร ระยะ 8×8 เมตร และมีต้นที่เหลือรอด คุณสุวรรณศักดิ์จะนำพืชอื่นมาปลูกแทน เช่นแก้วมังกร เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้ระยะเวลาเพียง 8 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้

การตัดแต่งผลอ่อน ต้องทำอย่ างน้อย 3 ครั้ง เริ่มจากตัดแต่งผลอ่อนที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ขนาดเล็ก หรือต่างรุ่นออก เหลือแต่ผลอ่อนที่มีลักษณะรูปทรงสมบูรณ์ ขั้วผล ใหญ่ การตัดแต่งผลอ่อนครั้งแรก ต้องทำให้ เสร็จภายในสัปดาห์ที่ 4 หลังดอกบาน โดยปริมาณผลที่เก็บไว้ควรมีมากกว่าจำนวนผลที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ ร้อยละ 20

ยับยั้งการแตกใบอ่อน การป้องกันไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อนในระหว่างพัฒนาการของผลอ่อน เป็นสิ่งจำเป็นเพราะหากมีการแตกใบอ่อนในช่วงนี้ ผลอ่อนจะไม่สามารถแข่งขันเพื่อแย่งอาหารสะสมกับใบอ่อนได้ ผลอ่อนที่กำลังพัฒนาก็จะหยุดชะงัก และเกิดผลกระทบในด้านคุณภาพของ ผลผลิตตามมา

การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

เมื่อเก็บผลผลิตทุเรียนหมดแล้ว สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จ คือ การเตรียมความพร้อมของต้นเพื่อการออกดอกการติดผล ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณด้วยการตัดแต่งกิ่ง จะทำให้ได้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ

การตัดแต่งกิ่งทุเรียน

เป็นการจัดการสวนแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยทำให้ต้นทุเรียนพร้อมเพื่อการออกดอกติดผล โดยสามารถตัดแต่งกิ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก คือ การตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการตัดกิ่งแห้ง กิ่งแขนง กิ่งที่เป็นโ s ค กิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และตัดขั้วผลที่ติดค้างอยู่ทิ้งไป การตัดแต่งครั้งที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกรุตุ้นให้ต้นทุเรียนแตกกิ่งที่สมบูรณ์ออกมาใหม่

ระยะที่สอง คือ การตัดแต่งช่วงปลายฝนก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง เป็นการตัดแต่งกิ่งตะขาบ กิ่งน้ำค้าง กิ่งกระโดง และกิ่งที่เป็นโ s คออก เพื่อทำให้ทรงพุ่มโปร่งโล่งและทำให้ปุ๋ยที่ใส่บำรุงต้นช่วงนี้ส่งผลไปถึงกิ่งที่สามารถให้ผลผลิตได้จริงๆ ปุ๋ยที่ให้ในช่วงนี้จึงเกิดประโยชน์ต่อต้นทุเรียนอย่ างเต็มที่

ระยะที่สาม คือ การตัดแต่งกิ่งหลังจากทุเรียนติดผลแล้วประมาณ 30-45 วัน เป็นการตัดแต่งเฉพาะกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่ชาวสวน เรียกว่า ใบขิง พร้อมๆ กับการตัดแต่งผลอ่อน เพื่อลดการใช้อาหารในการสร้างกิ่งก้านใหม่ ธาตุอาหารที่ต้นดูดซึมเข้าไปจึงส่งไปที่ผลโดยตรง ทำให้ได้มีการเจริญเติบโตด้านผลผลิตได้อย่ างเต็มที่ ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา อายุ : 55 ปี
ที่อยู่ : 51 หมู่ที่10 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งที่มา https://www.thaigreenagro.com,https://www.rakbankerd.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here