เทคนิค ปลูกผักคะน้า ให้ได้ผลผลิตสูง โตไว เก็บขายแทบไม่ทัน

0
1101

ผักคะน้าเป็นผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดี ที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน ในการปลูกคะน้าของสวนแต่ละแห่งจะไม่เหมือน

แต่สวนของคุณคำหม่วน ผุนคำ เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตามฤดูกาลที่ ต.ผาอินทร์แปลง จ.เลย จะนิยมปลูกผักคะน้าด้วยการหว่านเ ม ล็ ดลงบนแปลงปลูกโดยตรงมากกว่าย้ ายกล้า เนื่องจากช่วยให้การเติบโตเร็วกว่าและสามารถเก็บผลผลิตขายได้หลายช่วง โดยมีขั้นตอนดังนี้

การปลูกคะน้าด้วยวิธีการหว่านเ ม ล็ ด ลดการจัดการ ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยว

มีวิธีการปลูกดังนี้

การเตรียมดิน

ไถพรวนพื้นที่พลิกดินตากแดดไว้ 7 -14 วัน ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตันต่อไร่และไถพรวนอีกครั้ง เพื่อให้ดินและปุ๋ยคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วไถยกร่องทำแปลงปลูก กว้าง 1-1.5 x ความย าวตามพื้นที่

การหว่านเ ม ล็ ด

1. หว่านเ ม ล็ ดให้กระจายทั่วทั้งผิวแปลงโดยให้กะระยะหรือน้ำหนักในการหว่านเ ม ล็ ดให้มีความห่างกันประมาณ 2-3 เซนติเมตร

2. ใช้ดินผสมหรือปุ๋ยคอกที่ส ล า ยตัวดีแล้วหว่านกลบเ ม ล็ ดหลังหว่านเสร็จแล้ว ให้มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร
เพื่อเก็บรักษาความชื้นและป้องกันเ ม ล็ ดถูกน้ำกระแทกกระจาย

3. คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ

4. รดน้ำให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอเช้าเย็น ต้นกล้าจะงอกภายใน 7 วัน

5. หลังคะน้างอกประมาณ 20 วัน หรือต้นสูงประมาณ 10 เซนติเมตรให้เริ่มถอนแยก โดยถอนแยก ต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก ทิ้งระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร ต้นอ่อนของคะน้าที่ถอนแยกออกมาในวัยนี้เมื่อเด็ดรากออกแล้วส่งขายตลาดเป็นยอดผักได้

6. เมื่อคะน้ามีอายุประมาณ 30 วัน ทำการถอนแยกครั้งที่ 2 ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ต้นอ่อน
ของคะน้าที่ถอนแยกออกมาในวัยนี้เมื่อเด็ดรากออกแล้วส่งขายตลาดเป็นยอดผักได้อีกเช่นกัน

7. ในการถอนแยกคะน้าแต่ละครั้งควรกำจัดวั ช พื ชไปด้วยและควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทย าศาสตร์เสริมในช่วงนี้ เพื่อทำให้ต้นเจริญเติบโตแข็งแรง

การให้น้ำ

1.เ นื่ องจากคะน้ามีการเจริญเติบโตเร็วดังนั้นควรปลูกในแหล่งที่มีน้ำอย่ างเพียงเพราะคะน้าต้องการน้ำอย่ างเพียงพอและสม่ำเสมอในการเจริญเติบโต

2. การให้น้ำให้ใช้หัวฝักบัวฝอยรดให้ทั่วและให้ชุ่ม ในเวลาเช้าและเย็น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : คุณคำหม่วน ผุนคำ อายุ : 42 ปี
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่10 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5919&s=tblplant

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here