ใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังยังไง ให้ประหยัดปุ๋ย และลดต้นทุน

0
198

อัตราการใส่ปุ๋ยธาตุหลักสำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินซึ่งมีเนื้อดินต่างกัน ใช้สูตรปุ๋ยต่างกัน ดังนี้

1.ดินทราย ใช้อัตราปุ๋ย 16-8-6 กิโลกรัม เทียบเท่ากับสูตรปุ๋ย 15-7-18 อัตราปุ๋ยที่ควรใส่ 100 กิโลกรัม/ไร่

2.ดินร่วนทราย ใช้อัตราปุ๋ย 16-8-6 กิโลกรัม เทียบเท่ากับสูตรปุ๋ย 15-7-18 อัตราปุ๋ยที่ควรใส่ 100 กิโลกรัม/ไร่

3.ดินร่วนเหนียว ใช้อัตราปุ๋ย 8-4-8 กิโลกรัม เทียบเท่ากับสูตรปุ๋ย 15-7-18 อัตราปุ๋ยที่ควรใส่ 50 กิโลกรัม/ไร่

4.ดินเหนียวปนก ร วด ใช้อัตราปุ๋ย 4-4-8 กิโลกรัม เทียบเท่ากับสูตรปุ๋ย 15-15-15 อัตราปุ๋ยที่ควรใส่ 30 กิโลกรัม/ไร่

ในกรณีที่ดินอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมคือ 16-8-16 อัตรา 16 กิโลกรัม/ต่อไร่ แต่ถ้าผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 ราย อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ก็แนะนำให้ใช้อัตรา 8-4-8 อัตรา 16 กิโลกรัม/ต่อไร่ หากกำหนดอัตราปุ๋ยโดยพิจารณาจากลักษณะเ นื้ อดิน อาจถือเกณฑ์ว่าดินทรายและดินร่วนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จึงแนะนำให้ใช้อัตรา 16-8-16 อัตรา 16 กิโลกรัม/ต่อไร่ ส่วนดินร่วนเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง จึงสมควรใช้อัตรา 8-4-8 อัตรา 16 กิโลกรัม/ต่อไร่ สำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินประเภทนี้

ส่วนมันสำปะหลังที่ปลูกในกลุ่มดินที่มีเ นื้ อดินเป็นทรายจัดหรือดินปนทรายปนดินร่วน ในท้องที่จังหวัดระยอง ชลบุรีและขอนแก่น ได้แก่ ชุดดินระยอง พัทย า สัตหีบ น้ำพองและบ้านบึง ควรใช้ปุ๋ยอัตรา 16-8-16 กิโลกรัม/ต่อไร่ โดยใส่ปุ๋ยในหลุมบริเวณข้างต้นและใช้ดินกลบ หลังจากปลูก 1-3 เดือน อย่ างไรก็ตามเ นื่ องจากดินดังกล่าวมีเ นื้ อห ย า บมากและอินทรียวัตถุในดินต่ำ จึงอาจใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มเติมอีก 6-8 กิโลกรัม/ต่อไร่ ซึ่งเป็นการใส่ครั้งที่สองนั่นเอง

ที่มา : สาระน่ารู้การใช้ปุ๋ยพืชไร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here