การปลูกแตงกวาให้ได้ผลผลิตสูง สามารถจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

0
3305

การเลือกเมล็ดพันธุ์

วิธีปลูกแตงกวาให้ได้ผลผลิตที่ดี จำเป็นต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเช่นกัน เมล็ดพันธุ์ของแตงกวาจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน เช่น คุณภาพต้น ความดก ความทนทาน และลักษณะของผลผลิต ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถาพแวดล้อมและตลาดของท่าน ซึ่งคุณสมบัติของเมล็ดพันธ์ุที่ดีควรมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง

การเตรียมดิน

แตงกวาเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำ มากแต่ขาดก็น้ำไม่ได้

การคัดเลือกดิน

อันดับที่ 1 ดินเหนียวร่วน

อันดับที่ 2 ดินร่วนปนทราย

อันดับที่ 3 ดินลู กรัง

อันดับที่ 4 ดินเหนียว

อันดับที่ 5 ดินทรายปนดินเหนียว

อันดับที่ 6 ดิน ส ม อ ง

อันดับที่ 7 ดินทรายละเอียด

การไถและการตากดิน

ไถพรวนดิน และตากดินไว้ 15 วัน แล้วแต่ สภาพดิน เช่น ถ้าดินมีความชืน ต้องตากให้นาน

การปลูก

อุปกรณ์

1. ปุย ค อ ก

2. สายน้ำหยด สีด้า ขนาดประมาณ 1 นิ้ว

3. ผ้าพลาสติก คลุมแปลง ระยะห่าง 40-50 เซนติเมตร

4. ระบบท่อส่งน้ำ

– ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว

– ท่อแยก เข้าแปลงใช้ท่อขนาด 1.5 นิ้ว

5. เมล็ดสำหรับปลูก

7. เชือกฟาง

8. ไม้ไผ่ ส้าหรับท้าค้าง ยาวประมาณท่อนละ 2 เมตร

ขั้นตอนการปลูก

1.ไถ ยก ร่องแปลง ขนาดกว้าง 1-1.2 เมตร โดยความยาวของแปลงดูตาม ลักษณะของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร  รองพื้นด้วยปุย 15-15-15 ในอัตรา 25 กิโลกรัม ต่อไร่ วางสายน้ำ แล้วคลุมผ้าพลาสติก

2.ปลูกห่างระหว่างต้น 40 – 50 เซนติเมตร (ตามขนาดผ้าพลาสติกที่ใช้คลุม) วางเมล็ด ห ลุ ม ละ 2 เมล็ด โดยใช้ปุยคอกกลบเมล็ด ปริมาณที่ใช้150 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 5 ถุงปุยต่อไร่

3. ให้น้ำ ในการปลูกวันแรก เพราะถ้าดินมีความชื้น จะท้าให้มีอัตรา การงอกที่สูงขึ้น

เรียบเรียง me-panya

ข้อมูล me-panya.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here