ทำปุ๋ยพืชสด ช่วยปรับสภาพดิน เร่งการเติบโตของพืช

0
490

การใช้พืชปุ๋ยสดเป็นปุ๋ยบำรุงดิน

ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ได้จากต้นและใบของพืชปุ๋ยสดที่ปลูกไว้ หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อถึงระยะที่พืช เจริญเติบโตเต็มที่ คือเมื่อพืชเริ่มออกดอก จนถึงดอกบานเต็มที่ ก็ทำการตัดสับแล้วไถกลบ หรือไถกลบลงไปในดินทั้งต้นก็ได้ แล้วแต่ชนิด ของพืช หลังจากทิ้งไว้จนย่ อ ยส ล ายก็จะให้ ธาตุอาหารพืช และเพิ่ม อินทรียวัตถุให้แก่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูกต่อๆ ไป

ลักษณะของพืชที่ปลูกเป็นพืชปุ๋ยสด

1. ปลูกง่าย เติบโต และออกดอกใน ระยะเวลาอันสั้น

2. ให้น้ำหนักพืชสดสูง คือมากกว่า 2,000 กิโลกรัม

3. เป็นพืชทนแล้ง ทนต่อสภาพน้ำขั ง 2-3 วันได้ และสามารถปลูกได้ทุกฤดู

4. มีความต้านทานโ ร คและแ ม ล งได้ดี

5. ผลิตเ ม ล็ ดพั น ธุ์ได้มาก ขย า ยพั น ธุ์ได้ รวดเร็ว

6. เก็บเกี่ยว ตัดสับ และไถกลบง่าย ไม่ควรเป็นเถาเ ลื้ อ ยมากนัก เพราะไม่สะดวกใน การไถกลบ

7. ลำต้นอ่อน เมื่อไถกลบแล้วย่ อ ยส ล ายเร็ว

8. กำจัดง่ายหรือม่มีลักษณะกระจายพั น ธุ์เป็นวั ช พื ช

พืชปุ๋ยสดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. พืชตระกูลถั่ว เหมาะที่จะปลูกเป็นพืช ปุ๋ยสดมากที่สุด เพราะสลายตัวเร็ว เพิ่มอาหาร พืช ให้แก่ดินได้ดี รากเก็บอาหารพืชได้มาก ปลูกง่าย โตเร็ว มีราก ใบ ลำต้นมาก พืชตระกูล ถั่วยังสามารถแบ่งตามความเหมาะสมในการ ปลูกได้ ดังนี้

1.1 ถั่วที่ไถกลบแล้ว เปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้รวดเร็วขึ้นได้ในสภาพ พื้นที่ต่างๆ กัน เช่น ปอเทือง โสนอินดีย โสนไต้หวัน

1.2 ถั่วที่ปลูกคลุมดินในสวนผลไม้ เพื่อกำจัดวั ช พื ช ต้นและใบ ร่วงหล่นเป็นปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ถั่วลาย ถั่วเสี้ยนป่า ไมยราบไร้หนามไร้หนาม คาโลโปโกเนียม ถั่วอัญชัน ถั่วกระด้าง ถั่วพร้า เป็นต้น

1.3 ถั่วที่ให้เ ม ล็ ดและฝักหลังจาก เก็บเกี่ยวแล้วไถกลบลำต้นลงไปในดิน ไม่นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดโดยตรงแต่ถ้าจะใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ก็จะให้น้ำหนักสดต่อไร่ต่ำ เช่น ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วพรู ถั่วแขก

1.4 พืชตระกูลถั่วทรงพุ่มหรือยืนต้น นอกจากจะเป็นปุ๋ยพืชสดแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์อย่ า งอื่นอีกด้วย เช่น กระถินยักษ์ คราม ถั่วมะแฮะ

2. พืชอื่นนอกเหนือจากพืชตระกูลถั่ว เช่น พืชตระกูลหญ้า ซึ่งส่วนใหญ่ จะให้อินทรียวัตถุแต่มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำกว่าพืชตระกูลถั่ว ดังนั้นจึงควรหว่านปุ๋ยที่มีไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบในขณะที่ทำการไถกลบโดยใช้อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่

3. พืชน้ำ เช่น ผักตบชวา จอก แหนมแดง เป็นต้น มีการใช้แหนแดง เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ซึ่งสามารถให้ไนโตรเจน 5-6 กิโลกรัมต่อไร่ และเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินในอัตราสูงด้วย

การปลูกพืชปุ๋ยสด

การปลูกพืชปุ๋ยสด ควรพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ

1.ลักษณะของดิน พืชตระกูลถั่วชนิดต่าง ๆ ขึ้นได้ดีใน สภาพดินต่างกัน ฉะนั้นก่อนปลูกต้องปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสม เช่น ถ้าเป็นดินเปรี้ยว ควรใส่ปูน ดินทรายควรใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก.ต่อไร่ หว่านเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก

2.เวลาและฤดูกาลที่ปลูก เวลาที่เหมาะที่สุด คือ ต้นฤดูฝนหรือหลังเก็บเกี่ยวพืช ดินยังมีความชื้นอยู่หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหรือปักดำ ประมาณ 3 เดือน ช่วงปลายฤดูฝนก็ปลูกได้ถ้าดินยังมีความชื้นอยู่บ้าง

3.วิธีการปลูก มี 3 วิธีคือ ปลูกแบบโรยเ ม ล็ ดเป็นแถว หยอดเป็น หลุมและหว่านเ ม ล็ ดลงทั่วแปลง ส่วนใหญ่นิยมวิธีหว่านเ ม ล็ ด ซึ่งสะดวกและประหยัดแรงงาน ควรไถดะก่อนการหว่านเ ม ล็ ด แล้วคราดกลบเ ม ล็ ด ถ้าเ ม ล็ ดพืชมีขนาดใหญ่ ต้องคราดกลบให้ลึกพอควรจะทำให้เ ม ล็ ดงอกเร็วขึ้น

วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสด

1. ปลูกในพื้นที่แปลงใหญ่ แล้วตัดสับและไถกลบ ก่อนปลูกพืชหลัก

2. ปลูกแซมระหว่างร่องพืชหลัก โดยปลูกพืชปุ๋ยสดหลังจากพืชหลัก โตเต็มที่แล้ว เพื่อป้องกันการแ ย่ งธาตุอาหารในดิน เมื่อพืชปุ๋ยสดเริ่มออกดอก จนถึงดอกบานก็ทำการตัดสับและไถกลบลงไปในร่อง

3. ปลูกพืชปุ๋ยสดในพื้นที่ว่างเปล่าหรือตามหัวไร่ปลายนา แล้วตัดสับเอาส่วนของพืชปุ๋ยสดนั้นมาใส่ในแปลงพืชหลักไถกลบ

การตัดสับและไถกลบปุ๋ยพืชสด

การตัดสั บและไถกลบต้องพิจารณาอายุของพืชเป็นสำคัญ พืชปุ๋ยสด จะมีปริมาณธาตุไนโตรเจนและน้ำาหนักพืชสดสูงสุด เมื่อเริ่มออกดอกจนถึง ดอกบานเต็มที่

จึงควรทำการตัดสับและไถกลบในช่วงนี้ ทั้งยังเป็นช่วงที่พืช ส ล ายตัวได้เร็ว ถ้าอายุของพืชเกินช่วงนี้ไป ปริมาณธาตุไนโตรเจนจะลดลง พืชปุ๋ยสดส่วนมากสามารถทำการตัดสับและไถกลบได้เมื่อมีอายุ ระหว่าง 50-90 วัน

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด

1.เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน

2.บำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

3.รักษาความชุ่มชื้นให้ดิน และช่วยให้ดินอุ้มน้าดีขึ้น

4.ลดการสูญเ สี ยหน้าดินอันเกิดจากการชะล้าง

5.ทำให้ดินร่วนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน

แหล่งที่มา http://mordin.ldd.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here