หลักการ ปลูกพืชแซมต้นย า ง พารา ทางเลือกเสริมรายได้ ไม่ปล่อยให้พื้นที่เปล่าประโยชน์

0
866

การปลูกพืชแซมย าง

พืชแซมย างหมายถึงพืชที่ปลูกระหว่างแถวย างในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด สับปะรด กล้วย ถั่วต่างๆ

การปลูกพืชแซมย าง

การปลูกพืชแซมย างเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนในขณะที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต ทำให้เจ้าของสวนได้มีเวลาในการดูแลสวนย างมากและบ่อยครั้งขึ้น เป็นการเสริมรายได้ช่วง 3 ปีแรก ซึ่งสามารถปลูกพืชล้มลุกและพืชอายุสั้นได้หายชนิด โดยต้องพิจารณาถึงตลาด แรงงาน เงินทุน ขนาดพื้นที่และการคมนาคม การปลูกพืชแซมย างจะทำได้ประมาณ 3 ปีเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นต้นย างจะมีร่มเงามากปกคลุมพืชแซม ทำให้พืชแซมไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า

หลักในการพิจารณาปลูกพืชแซมย าง

การจะเลือกปลูกพืชแซมย างชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละท้องถิ่น(สภาพดินและภูมิอากาศ)
และต้องเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง เพื่อให้ได้ราคาดี

1.ควรปลูกพืชล้มลุก อายุสั้นที่ตลาดมีความต้องการ เช่น พริก แตงโม มะเขือเทศ

2.ไม่ควรปลูกหลังจากต้นย างอายุ 3 ปี

3.การปลูกพืชแซม ควรปลูกห่างจากแถวย างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

4.ไม่ควรปลูกพืชแซมย างในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

5.ควรมีการใส่ปุ๋ยให้กับพืชแซมด้วย

6.การปลูกพืชไร่ต่างๆ เป็นพืชแซมย าง ควรปลูกสลับกับพืชตระกูลถั่ว

7.ควรใช้แรงงานในครอบครัว

8.พืชแซมที่ไม่แนะนำให้ปลูก คือมันสำปะหลังและละหุ่ง

9.หลังจากปลูกพืชแซมย าง ให้ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วแทนทันที

พืชแซมย างควรปลูก

ต้องเป็นพืชอายุสั้น เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพดหวาน,กล้วย,สัปรด,ถั่วเหลือง,ถั่วลิสง,ถั่วเขียวและพืชสวนครัว, ย าสูบ แตงโม ถั่วต่างๆ แต่ทั้งนี้พืชที่มีอายุมากกว่า 1 ปี บางชนิดก็สามารถปลูกได้ เช่น สับปะรด กล้วย มะละกอ เป็นต้น

ส่วนพืชแซมย าง ที่ไม่ควรปลูก

คือ ปอ อ้อย ไผ่และละหุ่ง เพราะพืชเหล่านี้จะดูดธาตุอาหารในดินไปใช้มาก ทำให้ย างได้รับธาตุอาหารน้อย

การรักษาระยะห่างจากต้นย าง

เมื่อลงมือปลูกก็ต้องรู้จักรักษาระยะห่างจากต้นย างเพื่อไม่ให้พืชแซมแย่งธาตุอาหารหรือคลุมต้นย างจนชะงักการเจริญเติบโต โดยยึดหลักกว้างๆ เช่น การปลูกพืชแซมควรปลูกให้ห่างจากแถวย างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นมันสำปะหลัง ต้องปลูกให้ห่างจากแถวย าง 2 เมตร ถ้าพืชแซมที่ปลูกเป็นพืชอายุสั้นและมีความสูงน้อยกว่าต้นย างพารา ให้ปลูกได้เต็มพื้นที่ ยกเว้นรอบโคนต้นย างพาราในรัศมี 1 เมตร แต่ถ้าเป็นพืชแซมที่สูงกว่าต้นย าง ก็จะต้องจัดการไม่ให้พืชแซมนั้นบังแสงแดดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของต้นย าง สำหรับ พืชแซมชนิดต่างๆ ควรการปฏิบัติเป็นดังนี้

1.สับปะรด ข้าวโพดหหวาน ถั่วลิสง ถั่วเขียว และพืชผักควรปลูกห่างแถวยางประมาณ 1 เมตร

2.หญ้ารูซี่ ปลูกห่างแถวยางประมาณ 1.5 เมตร (ไม่แนะนำปลูกหญ้าอาหารสัตว์ชนิดอื่น เพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของย าง)

3.กล้วยและมะละกอปลูกแถวเดียวกึ่งกลางระหว่างแถวย างและสามารถปลูกพืชอายุสั้นในระบบผสมผสานได้อีกหลายชนิด เช่น ข้าวไร่ และถั่วลิสง เป็นต้น

4.ควรปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นต่างๆ ในระบบหมุนเวียน

5.ถ้าต้องการปลูกมันสำปะหลังควรปลูกในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ปลูกให้ห่างจากแถวย างด้านละ 2 เมตร ไถเดี่ยวตัดรากมันสำปะหลัง ป้องกันระบบรากเข้ามาอยู่ ในแถวของย างพารา ควรนำเศษซ า กของพืชแซมทิ้งไว้ในที่เดิม หรือนำไปคลุมโคนต้นย างโดยให้ห่างจากโคนต้นย างเล็กน้อย

6.ควรปฏิบัติและบำรุงรักษาพืชแซมย างตามชนิดของพืชนั้นๆ

การบำรุงดูแลพืชแซม

ต้องบำรุงดูแลให้ปุ๋ยพืชแซมตามหลักการหรือคำแนะนำของพืชแซมนั้นๆ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชแซมแล้ว ควรทิ้งเศษซ า กพืชแซมไว้ในที่เดิมหรือนำไปคลุมโคนต้นย าง (ให้ห่างจากโคนเล็กน้อย) เมื่อเลิกปลูกพืชแซมแล้วควรปลูกพืชคลุมดินทันที

ดังนั้น การปลูกพืชแซมจึงเป็นการเสริมรายได้เจ้าของสวนย าง ในช่วงระยะ 1-3 ปี หลังปลูกย าง เจ้าของสวนไม่สามารถหารายได้จากสวนย าง แต่สามารถหารายได้เสริมด้วย การปลูกพืชแซมย าง ส่วนสวนย างที่ต้นย างให้ผลผลิตแล้วสามารถปลูกพืชร่วมย างที่เจริญเติมโตในที่ร่มเงาเพื่อเพิ่มรายได้เช่นเดียวกัน

แหล่งที่มา https://www.baac.or.th/km/wp-content/uploads/2015/01/pdf9

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here