สมาร์ทฟาร์ม การจัดระบบปลูกการพืช เพื่อให้ผลผลิตสูงและคงที่

0
619

สถานีตรวจวัดค่าสภาพภูมิอากาศ Weather Station

การพ ย า ก ร ณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า โดยวิธีการสังเกตสภาพของอากาศในพื้นที่ โดยเครื่องตรวจวัดจะมีเซนเซอร์ต่างๆ ที่อยู่บนสถานีคือ เซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ค่าปริมาณน้ำที่มีในดิน ทิศทางลม ความเร็วลม ความเข้มแสง ค่าแสดงตำแหน่ง GPS และส่งข้อมูลต่างๆ แสดงผลขึ้นระบบก้อนเมฆ Cloud Server และอ่านค่าผ่านแอฟพลิเคชั่น มือถือ การพ ย า กรณ์อากาศ มีประโยชน์ ดังนี้

1.เพื่อให้ข่าวอากาศล่วงหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการเกษตร การประมง ชาวไร่ และอื่นๆ เพื่อเตรียมการและปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกาลอากาศ

2.เพื่อช่วยให้การคมนาคมทางทะเลและทางอากาศปลอดภัยยิ่งขึ้น

3.เพื่อเตือน ภั ยร้ า ย แ ร งจากลมและพายุต่างๆ

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ ก็คือโรงเรือนอัจฉริยะโดยในโรงเรือนมีการปลูกพืชที่มีการให้น้ำ ธาตุอาหาร และให้แสงเพื่อสังเคราะห์ โดยการควบคุมจากระบบคอมพิวเตอร์สมองกล แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติก็ได้ ซึ่งจะปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคา แบบม่านพรางแสงเปิดปิด ไฟฟ้าหรือแบบเปิดโล่ง หรือในที่ร่มก็ได้ มีระบบปิดป้องกันแ ม ล งหรือศั ต รู พืชเข้ามากัดกินผลผลิต สามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดและบันทึกเป็นวีดีโอได้ ปลูกพืชได้โดยไม่จำกัดฤดูกาล ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ผลผลิตตลอด และสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก เพิ่มผลผลิตได้ง่าย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

Wearable Cows Sensor มอนิเตอร์วัวโดยเทคโนโลยี IoT

บอกสุขภาพวัวและอัตราการเต้นของหัวใจ การเคลื่อนไหว อัตราการกินอาหาร heat ความร้อนในตัว ตำแหน่ง Gps tracking ผ่านระบบ IoT internet of Things potocol UDP Low power Low cost annual Get data accurately

ระบบการวัดน้ำหนักและการวัดทางภาพ(Plant Weight and Imaging Measurement System)

สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนขนาดใหญ่ คุณภาพของพืชเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการวัดการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำหนักของพืช การที่จะรู้ได้ว่าพืชเติบโตได้ตามต้องการหรือไม่ มีวิธีมากมายในการทำ แต่ทางเราใช้วิธีการวัดโดยกล้องวัดน้ำหนักและวัดภาพตามรูปด้านล่าง

แหล่งที่มา http://smartfarmdiy.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here