เกษตร 4.0 คืออะไร เกี่ยวเนื่องอ ย่ า งไร มีความสำคัญมากแค่ไหน

0
692

เมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายหนึ่งออกมา ซึ่งผมเห็นว่าเป็นนโยบายที่สนับสนุนวงการเกษตรแบบพลิกแนวคิดไปเลย ที่ผมให้ความสนใจนั้นคือไม่ใช่นโยบายที่พยุงราคาผลผลิตพืชเกษตรอย่างที่แล้วๆ มาแต่อย่ า งใด แต่เป็นนโยบายที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำเกษตรแบบเดิมไปเลยนั่นก็คือ Thailand 4.0 แล้วกว่าจะมาถึงยุค 4.0 เราผ่านยุคอะไรมาบ้าง

1.ยุค 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน ส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยว

2.ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา

3.ยุค 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก

4.ยุค 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value-Based Economy

ยุคเกษตร 4.0 อ้างอิงคำพูดของนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่าได้วางแผนระยะย า วไว้ 10 ข้อดังนี้

1.ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

2.เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ

3.คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4.แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

5.พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย

6.เน้นทำปศุ สั ต ว์แปลงใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ

7.เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

8.ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9.เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น

10.บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ

การทำเกษตร 4.0 เป็นการพลิกแนวคิดของเกษตรที่จะต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การแปรรูป และการทำตลาดเองควบคู่กันไปด้วย อีกโครงการหนึ่งที่ผมเห็นว่าดีคือ โครงการ Young smart farmer ที่ได้ทำการคัดเลือกเ ย า วชนผู้ที่สนใจในการทำเกษตรมาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการทำเกษตรยุค 4.0 ไปด้วยอีกทางหนึ่ง

เน้นจากคนรุ่นใหม่ในการพาเกษตรกรรุ่นพ่อแม่มาทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ ซึ่งเกษตร 4.0 เน้นการบริหารจัดการโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่นการใช้แอพพลิเคชันตรวจสอบความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพอากาศ เป็นต้น

จากเกษตรกรธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตร สร้างแบรนด์ ปลูกเอง ขายเอง ทำตลาดเอง มี Story ที่ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า มีการวางแผนจดบันทึกการเพาะปลูกในครั้งต่อไป ทั้งหมดนี้เพื่อให้เป็นเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น สุดท้ายก็มาร่วมกันสร้างเครือข่ายสังคมเกษตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเพื่อนำสิ่งที่งดงามกลับคืนสู่สังคม

แหล่งทีี่มา https://www.organicfarmthailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here