การเพาะ เห็ดนางฟ้าภูฐาน จากไม้ ย า ง พารา เห็ดเศษรฐกิจที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

0
437

เห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกหนึ่งที่เป็นที่นิยมบริโภคของบุคคลทั่วไป เป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีอายุการพักเ ชื้ อที่สั้น เพาะได้เกือบทุกฤดูยกเว้นในช่วงฤดูร้อน เพราะเห็ดชอบอากาศเย็นชื้น ในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานนิยมใช้ขี่เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะ เพราะเป็นวัสดุที่ให้ผลผลิตสูงและเก็บผลผลิตได้นาน เฉลี่ยประมาณ 4 เดือน และมีวิธีการเพาะที่ง่าย คุ้มทุน อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย นอกจากขี่เลื่อยไม้ย า งพารา ยังมีวัสดุอีกหลายอย่ างที่สามารถนำมาเพาะได้ เช่น ฟางข้าว แต่วิธีการที่ซับซ้อนกว่าและมีระยะเวลาในการให้ผลผลสั้น ดังนั้นจึงขอแนะนำการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยขี่เลื่อยไม้ย า งพารา

การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานในถุงพลาสติก

1.ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กก.

2.รำละเอียด 5 กก.

3.ปูนขาว 1 กก.

4.ยิปซั่ม 0.5 กก.

5.ดีเกลือ 0.2 กก.

6.ความชื้น 60-70% (ดูตามสภาพของขี่เลื่อย)

ขั้นตอนการทำ

1. ผสมสูตรอาหารทั้งหมดเข้าเป็นเ นื้ อเดียวกัน

2. เพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำให้มีความชื้น 60 – 70%

3. อัดถุงขนาด 6.5 x 12.5 น้ำหนัก 800 กรัม/ถุง

4. อัดให้แน่นใส่คอพลาสติกจุกด้วยสำลีและปิดด้วยกระดาษ

5. นึ่งฆ่ าเ ชื้ อด้วยหม้อนึ่งแบบไม่ใช้ความดัน 3 ซม. อุณหภูมิประมาณ 95 – 100 องศาเซลเซียล

6. เมื่อครบตามเวลาปล่อยให้เย็นและทำการใส่เ ชื้ อเห็ดจากเ ม ล็ ดข้าวฟ่าง

7. ทำการพักเ ชื้ อประมาณ 30 วัน โดยการเก็บไว้ในโรงพักเ ชื้ อไม่ให้โดนแสงแดดและความชื้น หากพบว่าก้อนเ ชื้ อเกิดราดำหรือราเขียว ให้รีบแยกออกเพื่อทำ ล า ยป้องกันการระ บ า ดของเ ชื้ อ

ขั้นตอนการทำ

1. ผสมอาหารเพาะเห็ด (ขี้เลื่อยไม้ย า งพารา 100 กก. + รำละเอียด 5 กก. + ยิปซั่ม 0.5 กก. + ปูนขาว 1 กก. + ดีเกลือ 0.2 กก.)

2. บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อน

3. รวบปากถุงบีบไล่อากาศออก แล้วอัดถุงให้แน่น

4. นำไปนึ่งฆ่ าเ ชื้ อด้วยถังนึ่ง ไม่อัดความดัน อุณหภูมิประมาณ 95 -100 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 ชั่วโมง

5. นำถุงอาหารเพาะเห็ดมาใส่เ ชื้ อเห็ดนางฟ้า

6. นำมาพักเ ชื้ อประมาณ 30 วัน

7. นำไปเปิดดอก โดยการเปิดจุกสำลีออก

8. เก็บผลผลิตและทำการรดน้ำ

การเก็บผลผลิต

ให้ดึงดอกเห็ดออกมาทั้งโคนอ ย่ าให้มีเศษของก้านดอกติดอยู่ในปากถุงเพาะจะ ทำให้ก้อนเ ชื้ อเห็ดเ น่ า หลังจากเก็บดอกเห็ดแล้วให้รดน้ำเพื่อปรับสภาพความชื้น

การดูแลรักษา

โ ร คของเห็ดนางฟ้าภูฐาน ได้แก่ ราดำ ราเขียว ราจุดไข่ปลาและราส้ม ส่วนมากราดำและราเขียวจะเกิดในช่วงของการพักเ ชื้ อ ทั้งนี้อาจจะติดเ ชื้ อมาจากช่วงของการใส่เ ชื้ อเห็ด เนื่องจากสถานที่ใส่เ ชื้ อมีลมแรงหรือสถานที่ไม่สะอาด อาจเกิดจากขั้นตอนการนึ่งก้อนเ ชื้ อที่ใช้ความร้อนไม่สูงพอ

การแก้ไข ควรนึ่งก้อนเ ชื้ อ เห็ดด้วยความร้อนประมาณ 95-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3-4- ชม. และควรมีสถานที่ที่ทำการใส่เ ชื้ อสะอาดไม่มีลมพัดก็จะช่วยป้องกันโ ร คได้

แหล่งที่มาของข้อมูล
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here