ตัดใบข้าว ลดปัญหาข้าวไม่เจริญเติบโตจากวั ช พื ช เพิ่มผลผลิตให้สูงและคุณภาพดี

0
371

เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มผลผลิตที่ปลูกโดยวิธีหว่านข้าวนั้น ไม่แนะนำให้ทำ ในนาปักดำ เพราะระบบร า กของข้าวที่ปลูกแบบนาปักดำจะไม่แข็งแรงเท่ากับนาหว่าน เมื่อตัดใบข้าวแล้วจะทำให้ข้าวฟื้ นตัวช้าหรือไม่ฟื้ นเลย สำหรับสภาพแปลงนาหว่านที่เหมาะสมสำหรับการตัดใบควรมีระดับน้ำในนาไม่มากนักคือสูงไม่เกิน        5 เซนติเมตร ถ้าระดับน้ำสูงจะทำให้ตัดไม่สะดวก ชาวนาสามารถตั ดใบข้าวโดยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าโดยตัดที่ระยะข้าวกำลังแตกกอ ที่ความสูงประมาณ 5 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือระดับผิวน้ำที่เหมาะสม                    (ไม่เกิน 5 เซนติเมตร)

กรณีถ้าระดับน้ำสูงเกินไปคือมากกว่า 30 เซนติเมตร ชาวนาไม่ควรตัดเพราะจะไม่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวแต่อ ย่ า งใด เศษใบข้าวและวั ช พืชที่ถูกตัดจะถูกเกลี่ยให้กระจายไปทั่วๆ แปลง เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับข้าวต่อไป

หลังจากตัดใบประมาณ 15 วัน ต้นข้าวก็จะเจริญเติบโตจนมีความสูงเท่าเดิมก่อนตัด พบว่าการใช้เทคนิคการตัดใบข้าวนี้จะทำให้ผลผลิตข้าวนาหว่านเพิ่มขึ้นอ ย่ า ง เห็นได้ชัดและจะยิ่งชัดเจนขึ้นถ้าแปลงนาหว่านนั้นๆ มีวั ช พื ชขึ้น

หนาแน่น เพราะการตัดต้นข้าวจะเป็นการตัดต้นวั ช พื ชด้วย แต่หลังจากนั้นต้นข้าวจะมีการงอกต้นใหม่และเจริญเติบโตได้ดีกว่าวั ช พื ช

วัสดุและอุปกรณ์

1.เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง-ปุ๋ยชีวภาพ

2.เครื่องพ่น บัวรดน้ำ

ขั้นตอนการตั ดต้นข้าว

1.ก่อนตัดฉีดน้ำหมักชีวภาพหรือหว่านปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 50 กิโลกรัม ต่อไร่

2.ตั ดต้นข้าวเมื่อต้นข้าวสูงประมาณ 50 เซนติเมตร

3.ถ้านาไม่มีน้ำให้ตัดเหลือต้นข้าวประมาณ 2 – 3 นิ้ว ถ้ามีน้ำให้ตัดระดับน้ำหรือตั ดใต้สะดือข้าว คือ ส่วนปล้องแรกของต้นข้าว

4.เกลี่ยใบข้าวและหญ้าที่ถูกตั ด ให้คลุมตอข้าวให้มิดหลังตั ดประมาณหนึ่งอาทิตย์ห้ า มลงไปในแปลง เพราะจะไปเหยียบห น่ อข้าวที่ขึ้นใหม่และจะเป็นอั น ต ร า ยต่อผิ ว ห นั งเพราะอยู่ในช่วงหมัก

สังเกตดูน้ำจะมีสีดำ การย่ อ ยส ล า ยจะสิ้นสุดภายใน 1 เดือนหลังตัด พบว่าต้นข้าวจะแ ต กห น่ อใหม่และไม่มีวั ช พื ชงอก หลังจากตั ดต้นข้าวได้ 1 เดือน

ข้าวจะตั้ง ท้ อ ง ใบและก้านใบน้อย สามารถลดการร ะ บ า ดของโ ร ค และแ ม ล งได้เนื่องจากแปลงโปร่ง ได้ผลผลิตสูง และคุณภาพดี นอกจากนี้ยังทำให้โครงสร้างของดินดี มีความโปร่ง หน้าดินลึก

แหล่งที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลภาพ ช่องยูทูป เกษตรง่ายๆ สไตล์นายบุญย า ฤ ท ธิ์, https://kasettumkin.com
เรีบเรียงโดย วิถีชีวติเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here