เทคนิคบังคับมะม่วงนอกฤดู โดยไม่ต้องใช้สารเ ค มีจากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์

0
3270

เทคนิคบังคับมะม่วงนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารเ ค มี

คุณจิน พาลี เกษตรกรดีเด่นด้านการทำไร่นาสวนผสม 2551 ทำการเกษตรในเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ เน้นการปลูกไม้ผลเป็นหลัก เช่น มะม่วงและมะกอกฝรั่ง โดยจะทำมะม่วงนอกฤดูโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมีบ่อที่ขุดไว้ใช้น้ำและเลี้ยงปลาตลอดทั้งสวน ตามแนวคันบ่อจะปลูกไม้ผล เช่น มะนาว ส้ม กล้วย เป็นต้น ปลาที่เลี้ยงจะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปมาเลี้ยง

เพียงแค่ให้uี้ห มูก็ทำให้ปลาเจริญเติบโต เลี้ยงห มูไว้ในสวนเพื่อนำมูลไปใช้เป็นปุ๋ยคอกใส่พืชผักและไม้ผลในสวน และยังคิดค้นบ่อทำน้ำหมักuี้ห มูไว้บำรุงข้าว บำรุงพืชผัก และใช้ฉีดพ่นสวนมะม่วงและมะกอกน้ำ สามารถบังคับให้มะม่วงและไม้ผลอื่นๆ ที่ปลูกไว้ ออกก่อนฤดูกาลปกติ ด้วยการใช้น้ำหมักมูลสุกร เป็นตัวช่วยบำรุง และเร่งการออกดอก ติดผล จึงทำให้ไม้ผลแทบทุกชนิดที่สวนขายได้ราคาดีกว่าที่

ซึ่งก่อนที่จะไปทำการบังคับให้มะม่วงออกผลผลิตนอกฤดู เกษตรกรจำต้องทำการหมักน้ำuี้ห มูไว้ใช้เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้มะม่วงออกดอก ออกผล เสียก่อนด้วยขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

การเตรียมบ่อหมักuี้ห มูเพื่อนำน้ำหมักuี้ห มูไปใช้ประโยชน์

สร้างโรงเรือนเลี้ยงห มูแบบเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกจะทำลาดเอียงลงด้านหลัง เพื่อความสะดวกในการล้างคอกน้ำจะได้ไหลไปด้านหลัง

จากนั้นจะทำเป็นคูน้ำเชื่อมระหว่างคอกห มูกับบ่อเก็บกักมูลขนาด 1×1 เมตร และทำคูเชื่อมบ่อเก็บกักมูลกับบ่อเก็บกักน้ำหมัก(บ่อขนาด 3×3 เมตร สูง 1 เมตร) โดยใช้ตะแกรงกันระหว่าง2 บ่อ เพื่อกั้นไม่ให้กากตะกอนuี้ห มูไหลลงไปบ่อเก็บกักน้ำหมัก

ให้ไหลผ่านได้เฉพาะน้ำ บ่อเก็บกักน้ำเสียจากคอกสุกรจำส่งกลิ่นเ ห ม็ นรบกวน ให้แก้ปัญหาด้วยการเติมกากน้ำตาล EM และผลไม้สุกที่ร่วงหล่นในสวนมาหมักรวมกัน โดยบ่อขนาด 3x3x1เมตร(กว้างxย าวxสูง) จะได้น้ำหมักประมาณ 2000 ลิตร จะเติมกากน้ำตาล และ EM อย่ างละ 5.5 รองรับการเลี้ยงห มูได้ประมาณ 10 ตัว น้ำหมักที่ได้สามารถนำไปใช้ได้เลย

สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงหมู สามารถซื้อuี้ห มูสดๆ มาหมักได้ด้วยวิธีการดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์

1.น้ำล้างคอกสุกร/ขี้หมูสด 100 ลิตร

2.ผลไม้สุก 10 กก.

3.กากน้ำตาล 1 กก.

วิธีการทำ

นำมาหมักไว้ ประมาณ 7-15 วันก็สามารถนำไปใช้ได้

การนำไปใช้บำรุง/บังคับการออกดอก

หลังจากเก็บผลผลิต ตัดแต่งกิ่งดูแลรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นจนแตกใบใหม่จะใบมะม่วงเริ่มแก่ ทำการราดน้ำหมักuี้ห มูทิ้งประมาณ 50 วัน ในอัตรา แล้วใช้นำหมักuี้ห มู 1 ลิตร ผสม น้ำ 50 ลิตร ฉีดต้นมะม่วงที่แตกใบแก่แล้ว เพื่อดึงดอก และเร่งการติดผล (สามารถใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิด) อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็นแทนการพ่นสารเ ค มี โดยจะฉีดติดต่อกันจนมะม่วงติดผลจึงหยุดฉีดโดยปกติเกษตรกรจะใช้สาร เ ค มีฉีดพ่นเพื่อดึงดอกมะม่วง

ประโยชน์ของน้ำหมักuี้ห มู

ทำให้มะม่วงติดผลดก คุณภาพดี สามารถฉีดบังคับให้ออกก่อนหรืออกนอกฤดูได้ทำให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดสารเ ค มี

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับผัก

1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพั น ธุ์ก่อนปลูก ซึ่งจะทำให้เมล็ดผักงอกเร็วและเจริญตั้งตัวได้เร็วกว่าเมล็ดที่ไม่ได้แช่
วิธีการ ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน 1 ลิตร เติมน้ำให้ได้ 20 ลิตร แล้วนำเมล็ดพั น ธุ์พืชที่ปลูกแช่น้ำนี้เป็นเวลา 6-12 ชั่วโมง ก่อนหว่าน หรืออาจผึ่งลมให้เมล็ดพันธุ์แห้งก่อน แล้วนำไปปลูก ซึ่งขึ้นกับเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ คือทำให้พืชได้รับธาตุอาหารชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พืชจะมีสีเขียวเข้ม ใบมีขนาดใหญ่ หนา และยาวขึ้น กาบใบหรือก้านใบแข็งและมีลักษณะตั้งขึ้น พืชมีน้ำหนักใบและลำต้นมากขึ้นอย่างชัดเจน
วิธีการใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตรผสมน้ำ 10-20 ลิตร ผสมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบช่วงเวลาเช้าหรือเย็น สัปดาห์ละครั้ง

3.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดิน ก่อนหว่านเมล็ดพั น ธุ์หรือในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 10 ลิตร รดทางดิน

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับไม้ผล

1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชมีการสร้างใบและทรงพุ่มใหม่ได้เร็ว ทำให้พืชออกดอกออกผลได้เร็วขึ้น ให้ผลผลิตมากขึ้นและมีรสชาติดีด้วยโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำ 10-20 ลิตร พร้อมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น เดือนละ 1-2 ครั้ง จนกระทั่งพืชมีการสร้างทรงพุ่มเต็มที่ให้หยุดฉีด เพื่อให้พืชสร้างดอกและผลต่อไป

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดินโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ 10 เท่า รดทางดิน ต้นละ 1-2 ลิตร เดือนละ 1-2 ครั้งในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบหรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นให้พร้อมกับการให้น้ำแบบระบบต่าง ๆ

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับไม้ดอก

1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชมีการสร้างดอกได้เร็วขึ้น ดอกมีความสมบูรณ์ ขนาดใหญ่ สีเข้มสดใส ก้านดอกแข็ง ยืดอายุการเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งต้นที่เก็บเกี่ยวไปแล้วไม่โทรมยังสามารถให้ดอกได้เร็วขึ้นโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำ 10-20 ลิตรพร้อมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดินโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ 10 เท่า รดทางดิน ต้นละ 1-2 ลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นให้พร้อมกับการให้น้ำแบบระบบต่าง ๆ ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ

ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่คุณจิน พาลี บ้านตาแบน ม. 9 ต.ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ โทร 0874517542

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จิน พาลี อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งที่มา https://www.rakbankerd.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here