การปลูกมันเทศญี่ปุ่นสีม่วง(มันม่วง) การดูแลให้ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

0
1850

การดูแลมันม่วงหรือมันเทศญี่ปุ่นสีม่วง หลังการปลูก มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำการให้ปุ๋ย การกำจัดวัชพืชแต่สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือโ ร คและแมลงศั ต รูมันเทศนั่นเอง

ขั้นตอนการดูแลมันม่วง

การให้น้ำ

การปลูกมันม่วงในฤดูฝนไม่จำเป็นต้องรดน้ำการปลูกในฤดูแล้งในระยะแรกของการปลูกมันม่วง 20 ถึง 30 วัน หลังการปลูกควรให้น้ำสม่ำเสมอ

จนกว่ามันม่วงจะเลื้อยคลุมแปลงจากนั้นให้น้ำอีกเดือนละ 1 ถึง 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพั น ธุ์ที่ใช้ปลูกสาเหตที่จำเป็นต้องให้น้ำมันม่วงอยู่เสมอเพราะมันม่วงจะแสดงอาการเผือใบไม่ค่อยลงหัว

การให้ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตอนเตรียมดินในแปลงปลูกไม่ควรใส่ปุ๋ยวิทย าศาสตร์ เช่น ปุ๋ยยูเ รี ย ในแปลงมันม่วง เพราะมันม่วงจะเจริญทางยอดมากกว่าทางรากมีการลงหัวน้อยถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี

จะไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้ถ้าดินไม่อุดมสมบูรณ์ควรใส่ปุ๋ยอัตรา50ถึง80กิโลกรัมต่อไร่แบ่งใส่2ครั้ง โดยรองก้นหลุมและใส่หลังปลูก45วัน เป็นครั้งที่2ไม่ควรหว่าน แต่ควรใช้ไม้ปลายแหลมเจาะดินหลังแปลงให้เป็นหลุมระหว่างระยะปลูกมันม่วงแต่ละต้นเป็นหลุมเล็กๆ แล้วหยอดปุ๋ย

การกำจัดวัชพืช

พยายามกำจัดวัชพืชอย่ างสม่ำเสมอเพื่อง่ายต่อการกำจัดและลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเ ค มีกำจัดวัชพืชทั้งยังช่วยป้องกันแ ม ล งศั ต รูพืชและโ ร คของมันม่วงได้

การตลบเถามันเทศ

การปลูกมันม่วงฤดูฝนควรตลบเถาขึ้นบนหลังแปลงเพื่อป้องกันไม่ให้เถามันม่วงแตกรากใหม่ที่ข้อจะเกิดเป็นหัวมันม่วงเล็กๆ มีผลกระทบต่อหัวมันม่วงที่อยู่โคนต้นจะลงหัวได้น้อยลง

ควรตลบเถามันม่วงทุกๆ เดือนการปลูกในฤดูหนาวหรือฤดูร้อนมีความชื้นน้อยไม่ควรตลบเถามันม่วงขึ้นหลังแปลงเพราะมันม่วงะชะงักการเจริญเติบโตดินในแปลงมันม่วงจะแห้งเร็วและลงหัวน้อย

การดูแลยอดเครือ ของมันม่วง ระหว่างรอผลผลิต

มันม่วงหรือมันเทศญี่ปุ่นสีม่วงที่ปลูกไปแล้วกว่า 2 เดือนจะเริ่มยืดย าวเลื้อยลงล่างแปลงปลูกและเริ่มหยั่งรากลงดิน ให้ถอนเครือที่เลื้อยลงแปลงออกแต่ต้องระวังไม่ให้ต้นหรือรากขาดต้นที่เลื้อยออกหลังจากหยั่งรากใหม่จะกลายเป็นหัวมัน

การผลิตมันม่วงปลอดสารพิ ษ

1.ควรมีการสำรวจศัตรูพืชทั้งด้านโ ร คพืชและแมลงศั ต รู ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตในแปลงโดยทำการสำรวจทุก 2 สัปดาห์เมื่อพบอาการโ ร คหรือแมลงศั ต รู ควรกำจัดโ ร คและแมลงศั ต รูมันมันม่วงในทันที

2.ควรป้องกันกำจัดศั ต รูพืชโดยวิธีผสมผสาน

3.ถ้ามีการใช้สารเ ค มีป้องกันกำจัดศั ต รูพืช ให้เลือกใช้ชนิดของสารอัตราและระยะเวลาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

4.ต้องไม่ใช้สารเ ค มีที่เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติวัตถุอั น ต ร า ย พ.ศ. 2535

5.ต้องหยุดใช้สาร เค มีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

6.จดบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศั ต รูพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

การป้องกันและกำจัดโ ร คและแมลงศั ต รู ในมันม่วง

โ ร คมันม่วง

โ ร คหัวมันเ น่ า เกิดจากเ ชื้ อราเข้าทำล า ยมันม่วงทางบ า ดแ ผ ลอาจเกิดจากการกระแทกของอุปกรณ์การเกษตรหรือหนูหรือแมลงในดินทำ ล า ยแ ผ ลจะมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ ผิวเมื่อแก่จะแข็งกระด้าง

วิธีการป้องกันกำจัด

1.ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลขณะขุดหรือการขนส่ง

2.เก็บรักษามันม่วงในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรกองสุมกัน ถ้าเป็นโรคควรคัดหัวเน่าทิ้ง

โ ร คใบจุด

ใบมันม่วงจะเป็นจุดสีน้ำตาล แลรูปร่างไม่แน่นอน ใบแก่จะร่วงก่อนกำหนด ลำต้นอ่อนแอ มันม่วงจะลงหัวได้น้อย

วิธีการป้องกันกำจัด

ใช้สารเ ค มี เช่น แมนโคเซบ ตามอัตราคำแนะนำของฉลาก พ่นเป็นครั้งคราว เมื่อพบว่ามีโ ร คใบจุดร ะ บ า ด

โ ร ครากปม

เกิดจากไ ส้เดือนฝอยเข้าทำลาย ทำให้รากบวมโตเป็นปม มันม่วงจะลงหัวน้อยมีลักษณะหัวผิดปกติ

วิธีการป้องกันกำจัด

1.ใช้นีมาเคอร์ เฟนามิฟอส 10 เปอร์เซนต์ จี อัตรา 6 กิโลกรัม ต่อไร่

2.ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับปลูกมันม่วง

แมลงศั ต รูมันม่วง

ด้วงงวงมันเทศ

ด้วงงวงมันเทศ เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก ปีกน้ำเงินปนดำคอสีน้ำตาลแดง มีงวง ตัวห น อ นจะอยู่ในเถาและหัวมันเทศ จะชะงักการเจริญเติบโต เมื่อมีห น อ นอยู่ในหัวมันเทศ ทำให้หัวมันมีกลิ่นเ ห ม็ น รสขม ทำให้หัวมันเทศเ น่ าได้

วิธีการป้องกันกำจัด

1.ไม่ควรปลูกมันม่วงซ้ำที่เดิม หรือปล่อยน้ำเข้าขังในร่องแปลงก่อนปลูกนาน 20 ถึง 30 วัน ต่อครั้ง จะทำลายไข่ ตัวอ่อน และตัวแก่ของด้วงงวงมันเทศได้โดยไม่ต้องใช้สารเ ค มี

2.การปลูกในฤดูแล้ง ไม่ควรปล่อยให้ดินแตกระแหงเป็นช่องว่างทำให้ด้วงงวงมันเทศเข้าทำ ล า ยมันม่วงได้ ควรรดน้ำไม่ให้ดินแตกระแหง

3.หลังจากขุดเก็บเกี่ยวมันม่วงแล้วควรไถแปลงมันม่วงทันทีไม่ควรปล่อยให้มีเศษของเถาหรือหัวมันม่วงอยู่ในแปลง เพราะจะเป็นแหล่งสะสมด้วงงวงมันเทศ

4.การใช้สารเ ค มี คาร์โบซัลแฟนอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร จุ่มเถามันม่วง 5 นาทีก่อนนำไปปลูกหรือเมื่อมันม่วงอายุ 15ถึง20วัน ต่อครั้ง

5.งดการใช้สารเ ค มีทุกชนิด อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเก็บเกี่ยว

ห น อ นเจาะเถามันเทศ

เป็นห น อ นผีเสื้อกลางคืน วางไข่ตามก้านใบและเถามันเทศ เถาที่ถูกห น อ นเจาะมีลักษณะบวม ปุ่มปมใบจะเหี่ยว และต า ยทั้งเถามีผลทำให้เถามันเทศลงหัวน้อย

วิธีการป้องกันกำจัด

ใช้สารคาร์โบซัลแฟนอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณโคนเถามันม่วงเมื่อมีห น อ นร ะ บ า ด

ขอบคุณสำหรับการติดตามแหล่งข้อมูล : www.thaigreenagro.com, www.ecitepage.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here