ขั้นตอนปลูกแตงกวาทำตามนี้ ผลดกใหญ่ ผลผลิตดี

0
1799

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต

แตงกวาชอบขึ้นในดินร่วนปนทราย การระบายน้ำดีชอบอากาศร้อน ถ้าปลูกในที่เย็นจัด เ ม ล็ ดแตงจะไม่งอกแต่จะฟักตัวอยู่ในดิน หากอุณหภูมิเริ่มอบอุ่นขึ้น เมล็ดนั้นจะกลับงอกขึ้นมาอีก หากอากาศเย็นจะให้ผลช้า อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ประมาณ 25 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้แตงก็โตได้ปกติ ประเทศไทยนับว่าเหมาะสมที่จะปลูกแตงกวามาก ยกเว้นในเขตที่มีอากาศเย็นจัด นอกจากนี้ แตงกวายังต้องการบรร ย ากาศที่แห้งด้วย ต้องการแสงแดดจัดตลอดวัน ความเป็นก ร ดด่ า งของดินประมาณ 5.5 – 6.8

วิธีการปลูกแตงกวานั้น ทั้งวิธีการหยอดเ ม ล็ ดโดยตรง และเพาะกล้าก่อนแล้วย้ า ยปลูก การหยอดเ ม ล็ ดโดยตรง อาจจะมีความสะดวกในการปลูก แต่ข้อเสียคือ สิ้นเปลืองเ ม ล็ ด รวมทั้งวิธีการหยอดเ ม ล็ ดนี้ จำเป็นที่จะต้องดูแลระยะเริ่มงอกในพื้นที่กว้าง ดังนั้นการใช้วิธีการเ พ า ะกล้าก่อน จึงมีข้อดีหลายประการ อาทิเช่น ประหยัดเ ม ล็ ด ดูแลรักษาง่าย ต้นกล้ามีความสม่ำเสมอ ประหยัดค่าแรงงานในระยะกล้า เป็นต้น

สำหรับการย้ า ยกล้าปลูกนั้น ให้ดำเนินการตามกระบวน การเพาะกล้าตามที่กล่าวแล้ว และเตรียมหลุมปลูกตามระยะที่กำหนด จากนั้นนำต้นกล้า ย้ า ยปลูกลงในหลุม ตามระยะระหว่างต้น และระหว่างแถวตามที่ได้กำหนดไว้ โดยการฉีกถุงพลาสติกที่ใช้เพาะกล้า ออกแล้วย้ า ยลงในหลุมปลูก ช่วงประมาณเวลา 17.00 น.

จะทำให้ปฏิบัติงานในไร่นา ได้สะดวกและต้นกล้า สามารถปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

การให้น้ำ 

หลังจากย้ า ยกล้าปลูกแล้ว ต้องให้น้ำทันที ระบบการให้น้ำนั้นอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ แต่ระบบที่เหมาะสมกับแตงกวา คือการให้น้ำตามร่อง เพราะว่าจะไม่ทำให้ลำต้น และใบไม่ชื้น

ช่วงเวลาการให้น้ำ ในระยะแรกควรให้ 2-3 วันต่อครั้ง และเมื่อต้นแตงกวา เริ่มเจริญเติบโตแล้ว จึงปรับช่วงเวลาการให้น้ำให้นานขึ้น

ข้อควรคำนึง สำหรับการให้น้ำนั้น คือ ต้องกระจายในพื้นที่สม่ำเสมอตลอดแปลง และตรวจดูความชื้ นในดินไม่ให้สูงเกินไป

การใส่ปุ๋ย

1.ระยะเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ และใส่สูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตราประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่

2.หลังย้ า ยปลูกประมาณ 7 วัน ใส่ปุยที่มีไนโตรเจน ในอัตราประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่

3.ระยะแตงกวาออกดอก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 25 วัน หลังจากย้ายกล้า ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา ประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่

การเก็บเกี่ยว

มักเริ่มเก็บผลแตงได้ เมื่อหลังจากหยอดเ ม ล็ ด 40 วัน และจะเก็บไปเรื่อยๆ อีกประมาณ 1 เดือน การเก็บต้องคำนึงถึงขนาดของผล และจุดประสงค์ของการใช้ในการดอง มักเก็บเมื่อผลมีอายุ 3 – 4 วันจากผสมเกสร ในการบริโภคสด มักเก็บเมื่ออายุ 6 – 7 วัน หลังจากผ ส มเกสร เป็นระยะที่ดอกแตงบาน

หากทิ้งผลที่มีอายุมากไว้กับต้นแตง ต้นแตงจะโ ท ร ม ผลแตงอ่อนจะมีสีเขียวปนขาว ผลแตงแก่จะมีสีเหลือง หลังจากเก็บเกี่ยวมาอยู่ได้ 2 – 3 วัน คุณภาพจะเ สื่ อ มลง แตงกวาพั น ธุ์พื้นเมืองของเรา มีขนาดประมาณ 7 – 10 ซม. พั น ธุ์ต่างประเทศ ขนาดของผลประมาณ 20 – 25 ซม. และผลอ่อนสีเขียวเข้มมาก

เ นื้ อหาโดย me-panya

เรียบเรียง วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here