เทคนิคการปลูก การดูแล ให้ออกผลดี

0
1269

เทคนิคการปลูกและดูรักษากระชายดำ ตอบโจทย์ยุคโควิด

1.การเตรียมการก่อนปลูก

การเตรียมดิน

ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ ไถกลบทิิ้งไว้ 10-15 วัน ไถพรวน 2 ครั้ง
ตากดินไว้ 3 สัปดาห์

การเตรียมพั น ธุ์

1.พั น ธุ์กระชายดำจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือสายพั น ธุ์ใบแดง มีเ นื้ อในเหง้าสีเข้มและสายพั น ธุ์ใบ
เขียว มีเนื ้อในเหง้าสีจาง กรมวิชาการเกษตรได้ขึ ้นทะเบียนกระชายด าไว้ 2 พันธุ์ ได้แก่ พั น ธุ์ภูเรือ 10 (สายพั น ธุ์ใบแดง) และภูเรือ 12 (สายพั น ธุ์ใบเขียว) สายพั น ธุ์ภูเรือ 10 เป็ นพั น ธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดและมี
คุณภาพดี

2.ใช้หัวแก่จัด อายุ 11-12 เดือน เก็บรักษาในห้องเย็น 1-3 เดือน

การปลูก

วิธีปลูก

ยกแปลงกว้าง 1.50 เมตร สูงประมาณ 25 เซนติเมตร ขุดหลุมลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วนำหัวพั น ธุ์ลงปลูกประมาณ 2-3 หัว กลบดินให้แน่น รดน ้าให้ชุ่ม หัวกระชายดำจะมีหลายแง่ง ให้หักออกมาเป็ นแง่งๆ ก่อนนำไปปลูก ควรทารอยแ ผ ลของแง่งที่ถูกหักออกมาด้วยปูนกินหมากหรือจุ่มในน้ำย ากันเ ชื้ อรา แล้วผึ่งในที่ร่มจนหมาดหรือแห้งแล้วจึงนำไปปลูก

ระยะปลูก

ระยะห่างระหว่างต้น 30 x 30 เซนติเมตร ใช้หัวพั น ธุ์ประมาณ 200-250 กิโลกรัมต่อไร่

การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ ย

ใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ผสมแกลบรองพื้นหรือใช้ปุ๋ ยชี วภ า พฉีดพ่นพร้อมกับการกำจัดวั ช พื ชและพรวนดินเมื่อมีใบ
2-3 ใบ และให้อีกครั ้งเมื่อกระชายดำเริ่มออกดอก ไม่ควรใช้ปุ๋ ยเ ค มีกับกระชายดำ

การให้น้ำ

ให้รดน้ำพอชุ่มแต่ไม่แฉะและอย่ าให้น้ำขัง

โ ร คและศัตรูที่สำคัญ

1.วั ช พื ชไม่พบว่ามีวั ช พืช ใดทำให้เกิดความเสียหายรุ น แ ร ง หากพบให้ถอนทำ ล า ย

2.โ ร คเหี่ยวหรือโ ร คหัวเ น่ า เกิดจากเ ชื้ อแ บ ค ที เ รี ย Ralstonia solanacearum จะทำให้ต้นมีอาการ
ใบเหลือง ต้นเหี่ยวและหัวเ น่ าในที่สุด

3.การป้ องกันกำจัด หากพบโ ร คให้ถอนเก็บส่วนที่เป็นโ ร คเ ผ าทิ้งทำลายนอกแปลงปลูก การป้ องกันโ ร ค ใช้ท่อนพั น ธุ์ที่ปลอดจากโ ร ค

ไม่ปลูกซ้ำที่เดิม ปลูกหมุนเวียนทุกปีด้วยพืชตระกูลถั่วหรือพืชหมุนเวียนอื่นๆ ในแหล่งที่มีการระ บ า ดของโ ร ค ให้อบดินกำจัดเ ชื้ อในดินโดยใช้ยู เ รี ยและปูนขาว อัตรา 80:100 กิโลกรัมต่อไร่ โรยและคลุกเคล้าดินในแปลงปลูก แล้วใช้พลาสติกสีดำคลุมแปลงอบดินไว้เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ก่อนปลูก

แหล่งที่มา http://www.agriman.doae.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here