ตัวเลข 30 : 30 : 30 : 10 ตามแนวทฤษฎีใหม่ ของพ่อหลวง ร.9 มีความหมายว่อย่างไร

0
3074

ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวคิดการดำเนินการ สำหรั บกา รบริ หารที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรให้เกิดผลและเกิดป ระโยชน์สูงสุด ที่สุด โดยการยึดหลั กเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็น การช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉ พาะการจัดการปั ญ หาเรื่องของน้ำในการทำ เกษตร

หลักการ และแนวคิด สำหรับเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ มีดังนี้

1.คือ ระบบการผลิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถ เลี้ยงตัวเองได้ในระดับเริ่มต้น หรือ ที่เรียกว่าการพึ่งพาตนเอง

2.การจัดสรร พื้นที่ หรือ การแบ่งสั ดส่วนพื้นที่ เช่น แบ่งพื้นที่ ทำนา พื้นที่น้ำ เพื่อให้มี การหมุนเวียน ใช้งานเพียงพอ

3.การเกษตรมีน้ำสำรองไว้ใช้ ตลอดปี เพื่อการเพาะปลูก ในระยะฝนยังไม่มา หรือช่วงเม ษา

ดังนั้นที่มาของ 30  30 30 10 ก็คือ การแบ่ง พื้นที่นั่นเอง ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน

การปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ต้องพึ่งตนเอง ด้วย วิธีง่าย ค่อยเป็นค่ อย ไปตามกำลัง ให้พอมีพอกิน

2.การรวมกลุ่ม เพื่อทำร่วมกัน เช่น กลุ่มสหก รณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อผลิตสิ นค้าเกษตร ส่งขายกา รตลาด หรือ ส่งเป็น สิน ค้าโอท๊อป ประจำอำเภอ

3.ติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงินใน ขั้นแรกที่เป็นการผลิต ถือเป็นขั้นสำคัญที่สุด ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 ต่อ 30 ต่อ 30 ต่อ 10

ความหมายของ 30 30 30 10

  1. (30) คือ สระเก็บกักน้ำ

พื้นที่ประมาณ 30% ให้ขุด สระ เพื่อเก็บน้ำ สำหรับใช้ ตลอดปี โดยเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน และสำรองใช้ในฤดูแ ล้ง ตลอดจนการเลี้ย งสิ่งต่างๆ และพืชน้ำต่างๆ

2. (30) ปลูกพื ชทุกชนิด

พื้นที่ประมา ณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ฯลฯ แบบผสม ผสาน ในพื้นที่ 30% นี่้ เพื่อส่งข าย หรือ ใช้ประกอบ อาหารประจำวัน

3. (30) ปลูกข้าว

พื้นที่ประ มาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหาร ประจำวัน สำหรับครัวเรือนให้เพียง พอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในรา คาแพง เป็นการลด ค่าใช้จ่าย และสามารถพึ่ง ตนเองได้

4. (10) ที่อยู่อาศัย

พื้นที่ประมา ณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสั ต ว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือน และสิ่งก่อส ร้างอื่นๆ รวมทั้งค อ กเลี้ยงสั ต ว์ เรือนเพาะชำ ฉางเก็บผลิตผล การเกษตร ฯลฯ

ประโ ยชน์ของ ทฤษฎีใหม่ สรุปได้ดังนี้

1.ประ ชาชนพออยู่พอกิน เลี้ยงต นเองได้

2.ในช่วงฤดูแล้งก็สามารถเก็บนำ ในสระไว้ เพื่อมาปลูกพืช ที่ต้องการน้ำน้อยได้ เช่น ปลูกถั่วต่างๆ ได้

3.หากปีได ที่ฝนตกตามฤดูกาล ปลูกพืชอย่างอื่นได้ สร้างรายได้ไปอีกแบบ

4.ในกรณี ที่เกิดอุท ก ภั ย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ในร ะดับหนึ่ง โดยราชการไม่ต้องช่ว ยเหลือมากนัก

โดยในการจัดการเ กษตรตาม แนว ทฤษฎีใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็นสำคัญ คือ การพึ่งตนเอง พอประมาณ และมัธยัสถ์ โดยการจัดการแบ่งพื้นที่ให้เกื้อกูลกัน ต่อทรัพยากรดิน น้ำ แรงงาน และรักษาส ภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะน้ำไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here