ต้นกล้วยหมัก 5 วัน สำหรับเลี้ยงไ ก่ ประหยัดต้นทุน

0
1965

สำนักงานปศุสั ต ว์ อำเภอศรีเชียงใหม่ แนะนำให้เกษตรกรทำอาหารเลี้ยงสั ต ว์ โดยใช้ต้นกล้วยห มั ก เป็นหลักร่วมกับวัตถุดิ บอาหารพลังงานอื่นในท้องถิ่น โดยให้อาหาร 2 มื้อ เช้า-เย็น มีการปล่อยลานตามธรรมชาติโดยอิสระ เสริมเศษผัก เ ศ ษอาหาร ผลไม้สุกตามฤดูกาล

มีส่วนประกอบ

1.ต้นกล้วยสับ 30 กิโลกรัมน้ำตาล ทรายแดง หรือน้ำอ้อย 1 กิโลกรัม

2.ดินแดง 2 กิโลกรัม

3.รำหย า บ 30 กิโลกรัม

3.เกลือ 2 ช้อนแกง

4.มุล วั ว แห้ง 4 กิโลกรัม

5.ปล ายข้าว 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนการทำ

1.นำส่วนผ ส มต่างๆ มาผสมให้เข้ากัน แล้วห มั ก ทิ้งไว้ ประมาณ 5 วัน ก็จะสามารถนำไปผ ส มกับวัตถุดิ บอื่น เช่น อาหารข้น 14-21% โปรตีน รำ ปลายข้าว ให้กับไ ก่ไ ข่ที่เลี้ยงได้  ส่วนการนำไปใช้เลี้ยงไ ก่ไข่

โดยมีสูตรแนะนำ สั ดส่วนการใช้อาหารผ ส ม สำหรับเกษตรกรรายย่อย ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วงแรกเกิด-1.5 เดือน ให้กินอาหารข้นเป็นหลัก จำนวน 10 กิโลกรัม

ระยะที่ 2 ช่วงอายุ 1.5-3 เดือน ให้กินอาหารผ ส มที่ส่วนผ ส มของอาหารข้น 6 กิโลกรัม รำ 2 กิโลกรัม ปลายข้าว 2 กิโลกรัม

ระยะที่ 3 ช่วงอายุ 3-4 เดือน ให้กินอาหารผ ส มที่ส่วนผ ส มของอาหารข้น 5 กิโลกรัม รำ 1 กิโลกรัม ปล ายข้าว 1 กิโลกรัม และอาหารหมัก 1 กิโลกรัม

ระยะที่ 4 ช่วงอายุ 4-5 เดือน ให้กินอาหารผ ส มที่ส่วนผ ส มของอาหารข้น 3 กิโลกรัม รำ 1 กิโลกรัม ปล ายข้าว 1 กิโลกรัม และอาหารหมั ก 5 กิโลกรัม

ระยะที่ 5 ช่วงอายุ 5 เดือน จนถึงปลด ให้กินอาหารผสมที่ส่วนผสมของอาหารข้น 2 กิโลกรัม ปล ายข้าว 1 กิโลกรัม และอาหารห มัก 7 กิโลกรัม

ซึ่งอาหารสูตรนี้ มีต้นทุนค่าอาหาร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.32 บาท เท่านั้น  ทั้งนี้ ทางสำนักงานปศุสั ต ว์อำเภอศรีเชียงใหม่ ได้มีการนำอาหารหมักดังกล่าวไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์โ ป ร ตี น พบว่า มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนถึง 15.3%  เหมาะสำหรับใช้ ไก่ไข่ ในช่วงอายุ 3 เดือน ขึ้นไป

เรียบเรียง วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ที่มา เทคโนโลยีปศุสั ต ว์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here