การปลูกข้าวโพดหวาน ให้ ร อ ด และผลผลิตสูง

0
946

แม้ว่าการปลูกข้าวโพด สามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพอ อ ย่ า งไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาล โดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ จะให้ผลผลิตต่ำกว่า

ในช่วงอื่น ๆ เนื่องจากอากาศเย็น ขณะที่การปลูกในเดือนเ ม ษ  ายนถึงพฤษภาคม จะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่น ๆ  ซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เพราะผลผลิตบางส่วนอาจ  เ สี  ยห า ย ได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกชุก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำขั งในแปลงปลูกได้ง่าย โดยเฉพาะในแปลงที่มีระบบการ ร ะ บ า ย น้ำไม่ดี

การเตรียมดิน

1. ไถลึก 20-30 เซนติเมตร และตากดิน 7-10 วัน

2. หว่านปู น ข า ว อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่แล้วพรวนกลบ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน ก่อนปลูกข้าวโพดหวาน

3. ใส่ปุ๋ย ห มั ก หรือปุ๋ ย  ค อ กที่ย่ อ ยส ล า ยดีแล้ว อัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนดินก ล บ

วิธีการปลูก

เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ที่นำมาปลูกควรมีความงอกสูงกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ หยอด 1 เ ม ล็ ดต่อหลุม โดยใช้ เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ประมาณ 1.0-1.2 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้าเ ม ล็ ด พั น ธุ์ มีความงอกต่ำกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ควรหยอดเ ม ล็ ด  1-2 เ ม ล็ ดต่อหลุม และหยอดลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร

1. ใช้ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้น 20-25 เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดมี อ า ยุ ประมาณ 10-14 วัน ถ อ นแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อห ลุ ม จะได้จำนวนต้นประมาณ 8,533-10,667 ต้นต่อไร่

2. ใช้ระยะระหว่างแถวและระยะระหว่างต้นเท่ากัน คือ ประมาณ 40 เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดมี อายุป ระมาณ 10-14 วัน ถ อ นแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อห ลุ ม จะได้จำนวนต้นประมาณ 10,000 ต้นต่อไร่

การให้น้ำ

การ ข า ด น้ำทุกระยะการเจริญเติบโตจ ะมีผลให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดลดลง ก่อนการปลูกเกษตรกรต้องมีการวางแผนวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพแปลงปลูก โดยทั่วไปการให้น้ำมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้น้ำทันทีหลังปลูกและหลังการใส่ปุ๋ ยทุกครั้ง หลังจากนั้นให้น้ำทุก 7-12 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วิธีการให้น้ำที่เกษตรกรปฏิบัติมีอยู่ 2 แบบ คือ ให้น้ำตามร่องคูและให้น้ำแบบ พ่ น ฝอย ซึ่งการให้น้ำแบบพ่นฝอยควรให้น้ำแต่ละครั้งประมาณ 35-40 มิลลิลิตร

2. หากพบว่าใบข้าวโพดหวาน เ หี่ ย ว หรือม้วนในช่วงเช้าหรือเย็น แสดงว่าขาดน้ำต้องรีบให้น้ำทันที

3. หลังการให้น้ำต้อง ระ วั ง ไม่ให้น้ำท่วมขั งในแปลงนานเกิน 24 ชั่วโมง เพราะข้าวโพดหวานจะหยุดการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงได้

4. อ ย่ า ให้ข้าวโพด ขาดน้ำในช่วงการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงผสมเกสรและติดเมล็ด เพราะจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตลดลงอย่ างมาก ถึงแม้การขาดน้ำจะเป็นช่วงสั้น ๆ และไม่ รุ น แ ร ง

5. หยุดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน ประมาณ 2-3 วัน

แหล่งที่มา me-deekab

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here