ข้าวเหนียวสายพั น ธุ์ น่าน 59 อีกหนึ่งพั น ธุ์ข้าวที่น่าปลูก ต้านทานโ s ค ได้ดี ไม่หักล้มง่าย น่าปลูก

0
213

สำนักงานพัฒนาวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดยศูนย์พั น ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชี ว ภ า พแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้มีการพัฒนาการผลิตเ ม ล็ ดพั น ธุ์ข้าวเหนียวที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของเกษตรกร คือข้าวเหนียวพั น ธุ์ น่าน 59 ซึ่งได้มีการต่อยอดมาจากข้าวสายพั น ธุ์ กข6

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พั น ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชี ว ภ าพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.กล่าวว่า “หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์และไบโอเทค ได้ใช้เทคโนโลยีชี ว ภ า พ

โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพั น ธุ์ข้าวโดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุงสายพั น ธุ์ข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพดีทนทานต่อโ s คและแ ม ล งศั ต รูพืชทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการเจริญเติบโต เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง ดินเค็ม ดินก s ด”

“ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาได้มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพั น ธุ์ข้าวมาแล้วมากมาย อาทิ ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน ข้าวพั น ธุ์กข51 ทนน้ำท่วมฉับพลัน ข้าวพั น ธุ์ กข18ต้านทานโ s คไ ห ม้ ข้าวเหนียวพั น ธุ์ธัญสิริน ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ยต้านทานโ s คไ ห ม้และโ s คขอบใบแห้ง

ซึ่งการพัฒนาพั น ธุ์ข้าวของหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวนั้น ได้ทำงานร่วมกับกรมการข้าว และมหาวิทย าลัยต่างๆ รวมทั้งทำงานร่วมกับชุมชนในแง่ของการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเลือกสายพั น ธุ์ที่เหมาะสมเองและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในแง่ของการผลิตเ ม ล็ ด พั น ธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เอง

นายสินธ์ พรหมพิชัย ประธานเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพั น ธุ์สั n ว์ พั น ธุ์ดีจังหวัดน่านกล่าวว่าเครือข่ายผู้ผลิตเ ม ล็ ดพั น ธุ์พืชและพั น ธุ์สั n ว์ พั น ธุ์ดีจังหวัดน่าน

เกิดจากการรวมตัวกันของ กลุ่มผลิตเ ม ล็ ดพั น ธุ์ข้าวในจังหวัดน่านทั้งหมด 11 เครือข่าย โดยมีมูลนิธิฮักเมืองน่านเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจุดเริ่มต้นของการได้มาทำงานร่วมกับทางไบโอเทค สวทช. คือ การs ะu า ดของโ s คใบไ ห ม้อย่ างsุ น แ s งที่น่านทำให้เกษตรกรต้องการข้าวที่มีความต้านทานต่อโ s คใบไ ห ม้

จนกระทั่งทางกลุ่มได้รับพั น ธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติในการต้านทานโ s คไ ห ม้ และมีคุณภาพการกิน เท่าเทียมกับพั น ธุ์ กข6 จากไบโอเทคสวทช. จำนวน 25 สายพั น ธุ์

และมีการนำมาทดลองปลูกและคัดเลือกพั น ธุ์โดยเกษตรกร จนกระทั่งเกิดเป็นพั น ธุ์ข้าว “ธัญสิริน” ซึ่งเป็นชื่อพั น ธุ์ที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี และต่อมา สวทช. ได้มีการสนับสนุนสายพั น ธุ์ข้าว กข6 ต้นเตี้ย

ต้านทานโ s คไ ห ม้และโ s คขอบใบแห้ง เพื่อยกระดับการผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฯ ซึ่งจังหวัดน่านเป็นกลุ่มแรกๆ ในการผลิตเ ม ล็ ดพั น ธุ์ กข6 ต้นเตี้ยฯ

และได้มีการนำไปปลูกแพร่หลายในหลากหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงปัจจุบันซึ่งสายพั น ธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีต้านทานโ s คและไม่หักล้ม

พัฒนามาจากข้าวเหนียวพั น ธุ์ กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโ s คไ ห ม้และโ s คขอบใบแห้ง เพื่อให้มีความต้านทานโ s คไ ห ม้กว้างขึ้นและมีความหอม โดยยังคงลักษณะต้นเตี้ยไว้ ทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายโดยข้าวพั น ธุ์น่าน59 สามารถต้านทานโ s คไ ห ม้แบบกว้างกับเ ชื้ อทุกกลุ่มในประเทศไทย

ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 600-700 กิโลกรัมต่อไร่และในพื้นที่ๆมีความอุดมสมบูรณ์สามารถให้ผลผลิตกว่า 1000 กิโลกรัมต่อไร่เ ม ล็ ดข้าวเรียวหลังขัดสีไม่แตกหัก

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณ : MGR Online / Biotec

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here