การปลูกแตงไทย ให้ออกผลผลิตเยอะ สำหรับสร้างอาชีพ สร้างรายได้

0
1127

การเตรียมดิน

ขุดดินหรือพรวนดินให้ร่วนโปร่ง และมีความลึกประมาณ 25 เซนติเมตร แล้วยกร่องเป็นลูกฟูกสูง 25 เซนติเมตร  สำหรับฤดูฝนให้พื้นที่นาใส่ปุ๋ ย ค อ ก ปุ๋ ย ห มั ก ตามที่หาได้เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย

วิธีปลูก

โดยทั่วไปจะปลูกในหลุมที่ขุดเตรียมเอาไว้ ก่อนหน้านั้นจะให้น้ำก่อนประมาณ 3 วัน เพื่อหลังจากปลูกแล้วจะทำให้เ ม ล็ ด งอกได้รับความชื้นพอดี ก่อนปลูกเอา ปุ๋ ย ค อ กหรือ ปุ๋ ย ห มั ก รองก้นหลุมประมาณ 1 กะลามะพร้าว/หลุม แล้วใส่ ปุ๋ ยเ ค มี หลุมละ 7 กรัมหรือฝาน้ำอัดลมใช้สูตร 20-20-0 หรือ 16-20-0 คลุกเคล้าปุ๋ยกับดินให้เข้ากัน

เอาดินกลบบางๆ หยอด เ ม  ล็ ด หลุมละ 4-5 เมล็ด  เอาดินกลบหนาประมาณ 1-2 ซม. เมื่อเมล็ดงอกแล้ว 2 สัปดาห์หรือต้นข้าวโพด สูงประมาณ 1 คืบ ถอนต้นที่ อ่ อ น แ อ ออกเหลือต้นที่แข็งแรงไว้ 3 ต้นต่อหลุม การหยอดเ ม ล็ ด นั้น อาจจะใช้เครื่องหยอดเ ม ล็ ดซึ่งห ย  อ ด  เ ม ล็ ดได้สะดวก ประหยัดเวลา

การปลูก

ระยะปลูกที่เหมาะสม โดยทั่ว ๆ  ไปใช้ 50 x 50 จำนวน 3 ต้นต่อหลุม (19,000 ต้นต่อไร่) หรือ 50 x 40 x 3 จำนวน 3 ต้นต่อหลุมขึ้นไป แต่ถ้าเพิ่มอัตราปลูกไปถึง 26,000 ต้นต่อไร่

การให้ปุ๋ย

หลังจากแตงไทยงอก อายุประมาณ 2 สัปดาห์ ใบจริง ออกมา 3-5 ใบ เถาของแตงไทยเริ่มจะ เ ลื้ อ ย ใ ห้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 เหง้าละ 1 ช้อนแกงวิธีการให้ปุ๋ย ให้นำไม้กลม ๆ มาปักเป็นหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ห่างจาก เ ห ง้ า ข องแตงไทย 1 คืบ นำปุ๋ย 15-15-15 ขนาด 1 ช้อนแกง เทลงในหลุมกลบดิน ทำแบบนี้ทุกๆ ต้น

การเก็บผลผลิต

แตงไทยมีอายุในการเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือนครึ่งนับจากวันที่ปลูก เคล็ดลับในการเก็บผลแตงไทยให้ได้ผลที่หอมอร่อย คือ รอให้แตงไทยสุกจนหลุดจากขั้วเอง จะได้แตงไทยที่หอมหวาน อร่อย

แหล่งที่มา me-deekab

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here