13 ประโยชน์ จากการใช้มูลไส้เดือน บำรุงพืช

0
333

มูลไ ส้เดือน เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชน์จำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้นไม้ของท่านต้องการ เมื่อผสมมูลไ ส้เดือนในปริมาณเล็กน้อยกับวัสดุที่จะใช้ปลูก ได้แก่ ดินผสมหรือดินในอัตราส่วน 1:4 (มูลไส้เดือน:วัสดุที่จะใช้ปลูก) ก็จะได้มูลไ ส้เดือนที่อุดมสมบูรณ์

ทั้งใช้ได้ทันทีและเก็บไว้ได้นาน ซึ่งเมื่อใช้จะสร้างโอเอซิสหรือรักษาความชื้นที่เหมาะสำหรับการทำงานของแ u ค ที เ sี ย รับผิดชอบสำหรับการย่อยสลายสารชี ว ภ า พ แปรรูปเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช โดย 13 ข้อดีของมูลไ ส้เดือน ดังนี้

1.แ u ค ที เ sี ยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนจะผลิตตัวควบคุมการเติบโตของพืชและฮ อ ร์ โ ม นเพิ่มเติมที่รับผิดชอบสำหรับการเร่งเ ซ ล ล์พืชให้ขย ายและแบ่งตัว ซึ่งมีถึง 10,000 เท่าในมูลไ ส้เดือนมากกว่าในดินผสมทั่วไป

2.มูลไ ส้เดือนจะมีความสมบูรณ์ที่ลงตัวระหว่างสารชี ว ภ า พและช่องว่างอากาศ ซึ่งเป็นความสมดุลที่เหมาะที่จะให้รากพืชเปราะบางชอนไชลงไปได้อย่ างง่ายดายเพื่อหาสารอาหารและน้ำ ยิ่งรากมีมากเท่าไหร่ พืชก็จะสามารถรวบรวมอาหารและน้ำได้มากขึ้นเท่านั้นและก็จะสุขภาพดีขึ้นด้วย

3.ต้นไม้ที่ปลูกในกระถางนานๆ ปุ๋ยมูลไ ส้เดือนจะไม่ทำให้ดินแข็ง จึงสามารถยืดระยะเวลาการปลูกออกไปได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระถาง

4.ปลอดสาร 100% ไม่มีผลต่อคน สั n ว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อม

5.กรณีใช้ผสมดินที่เป็นดินเหนียวจะช่วยเพิ่มอากาศในดินทำให้ดินร่วนซุยและช่วยในการถ่ายเทน้ำและอากาศได้สะดวก

6.กรณีผสมดินที่เป็นดินทรายจะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ช่วยให้ดินเก็บรักษาความชื้นและธาตุอาหารในดินลดการชะล้างธาตุอาหารของน้ำ

7.มูลไ ส้เดือนดินสามารถช่วยเก็บความชื้นและปลดปล่อยออกมาให้พืชอย่ างช้าๆ เมื่อพืชต้องการ ยืดระยะเวลาการให้น้ำแก่พืชได้นานขึ้น

8.ช่วยลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารอย่ างช้าๆ ทำให้ประหยัดปุ๋ย

9.ปกป้องดินไม่ให้มีสภาพโครงสร้างแน่นเข็ง และช่วยเติมอินทรียวัตถุในเ นื้ อดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถแพร่ขย ายได้กว้าง

มูลไ ส้เดือนดินจะมีสารประกอบของก s ดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหาร ที่จำเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม(Ca) เหล็ก(Fe)และทองแดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของก รดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ

10.มูลไส้เดือนดินจะมีสารประกอบของก s ดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุ อาหารที่จำเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส(P)โพแทสเซียม(K)แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของก s ดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ

11.มูลไ ส้เดือนไม่มีของแถมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นด้วง เ ชื้ อs าที่เข้าไปทำ ล า ยพืช ไม่ผลิตหญ้าที่จะกลายมาเป็นมาเป็นวั ช พื ชทีหลัง

12.มูลไ ส้เดือนมีโมเลกุลที่เล็กกว่า ปุ๋ยคอกทั่วไป ต้นไม้จึงดูดซับได้ง่ายและเร็วกว่า

13.มูลไ ส้เดือนเป็นปุ๋ยเย็นกว่าใช้กับต้นไม้ได้เลย ไม่มีผลกระทบกับต้นไม้ ต่างกับปุ๋ยคอกอื่น ที่ต้องผ่านการหมักก่อนถึงจะนำมาใช้ได้

ที่มา : บทความจาก คุณเดชาวัจน์ พันจันทร์โชติ
https://teetatfarm.wordpress.com/knowledge/, https://goo.gl/AsAjJM, https://farmerspace.co/13

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here