การเลี้ยงปลาซิวในบ่อพลาสติก อาชีพเสริมรายได้ที่น่าสนใจ เลี้ยงง่ายประหยัดพื้นที่

0
202

การเพาะพั น ธุ์ปลาซิวข้างขวานเล็กศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง ได้พัฒนาการเพาะพั น ธุ์ปลาซิวข้างขวานเล็กได้สำเร็จโดยเน้นการเพาะพั น ธุ์วิธีเลียนแบบธรรมชาติและสามารถอนุบาลลูกปลาซิวข้างขวานเล็กโดยการใช้อาหารธรรมชาติมีชีวิตและอาหารสำเร็จรูปได้อย่ างมีประสิทธิภาพซึ่งมีวิธีการดำเนินการดังนี้

1.การคัดเลือกพ่อแม่พั น ธุ์ปลาซิวข้างขวานเล็กที่ดีควรมีลักษณะการคัดเลือกพ่อแม่พั น ธุ์ ปลาซิวข้างขวานเล็กที่ดี

2.การเลี้ยงพ่อแม่พั น ธุ์ ลูกปลาซิวข้างขวานเล็กสามารถแยกเ w ศได้เมื่ออายุ 3-4 เดือน การ เลี้ยงพ่อแม่พั น ธุ์ เลี้ยงแยกเ w ศคนละบ่อเพื่อป้องกันปลาผสมพั น ธุ์กันเองภายในบ่อเลี้ยงในตู้กระจกหรือบ่อซีเมนต์ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนบ่อพ่อแม่พั น ธุ์จะใส่พรรณไม้น้ำและรากไม้เพื่อให้เหมือนสภาพตาม

ธรรมชาติที่ปลาอาศัยอยู่ให้ไรแดงหรืออาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาสวยงามเป็นอาหารวันละ 2 ครั้งการเลี้ยงพ่อแม่พั น ธุ์ ลูกปลาซิวข้างขวานเล็กสามารถแยกเ w ศได้เมื่ออายุ 3-4 เดือน

การเลี้ยงพ่อแม่พั น ธุ์เลี้ยงแยกเ w ศคนละบ่อเพื่อป้องกันปลาผ ส มพั น ธุ์กันเองภายในบ่อเลี้ยงในตู้กระจกหรือบ่อซีเมนต์ใช้ระบบน้ำหมุนเวียน บ่อพ่อแม่พั น ธุ์จะใส่พรรณไม้น้ำและรากไม้เพื่อให้เหมือนสภาพตามธรรมชาติที่ปลาอาศัยอยู่ ให้ไรแดงหรืออาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาสวยงามเป็นอาหาร วันละ 2 ครั้ง

การเพาะพั น ธุ์ปลาซิวข้างขวานเล็ก มี 2 วิธี การเพาะพั น ธุ์ปลาซิวข้างขวานเล็ก มี 2 วิธี

1.การเพาะพั น ธุ์ในตู้กระจกใช้ตู้กระจก ขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ระดับน้ำลึก 35 เซนติเมตรใช้ระบบน้ำหมุนเวียนโดยจัดวัสดุให้เหมือนสภาพธรรมชาติใส่หินเกร็ดล้างน้ำให้สะอาดแล้วปลูกพรรณไม้น้ำในตู้ให้มีจำนวนเหมาะสมใส่พ่อแม่พั น ธุ์อัตราส่วน 1:1 ตั ว ผู้ 3 ตัว ตัวเ มี ย 3 ตัว

ให้ไรแดง เป็นอาหาร วันละ 2 ครั้ง โดยปลาจะวางไข่ติดพรรณไม้น้ำหรือตามหินเกร็ดหลังจากนั้นทำการนำพ่อแม่ พั น ธุ์ออกเพื่อป้องกันพ่อแม่พั น ธุ์กินไข่หรือลูกตัวอ่อน ปกติการผ ส มพั น ธุ์จะมีขึ้นในช่วงเช้าประมาณ 08.00 – 12.00น. ของทุกวัน

ไข่จะหลุดออกจากรั งไข่ประมาณ 2-10 ฟอง แม่พั น ธุ์ตัวหนึ่งจะวางไข่ 15-20 ครั้งการเพาะพั น ธุ์ในตู้กระจกใช้ตู้กระจก ขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ระดับน้ำลึก 35 เซนติเมตรใช้ระบบน้ำหมุนเวียนโดยจัดวัสดุให้เหมือนสภาพธรรมชาติ ใส่หินเกร็ดล้างน้ำให้สะอาดแล้วปลูกพรรณไม้น้ำในตู้ให้มีจำนวนเหมาะสม

ใส่พ่อแม่พั น ธุ์อัตราส่วน 1:1 ตัวผู้ 3 ตัว ตั วเ มี ย 3 ตัว ให้ไรแดงเป็นอาหาร วันละ 2 ครั้งโดยปลาจะวางไข่ติดพรรณไม้น้ำหรือตามหินเกร็ด

หลังจากนั้นทำการนำพ่อแม่พั น ธุ์ออกเพื่อป้องกันพ่อแม่พั น ธุ์กินไข่หรือลูกตัวอ่อนปกติการผ ส มพั น ธุ์จะมีขึ้นในช่วงเช้าประมาณ 08.00 – 12.00น. ของทุกวันไข่จะหลุดออกจากรังไข่ประมาณ 2-10 ฟอง แม่พั น ธุ์ตัวหนึ่งจะวางไข่ 15-20 ครั้ง

2.การเพาะพั น ธุ์ในบ่อซีเมนต์ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 1x2x1ตารางเมตร ระดับน้ำลึก 50 เซนติเมตรใส่พ่อแม่พั น ธุ์อัตราส่วน 1:1 ตั ว ผู้ 10 ตัว ตัวเ มี ย 10 ตัวการเพาะพั น ธุ์ในบ่อซีเมนต์ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 1x2x1 ตารางเมตรระดับน้ำลึก 50 เซนติเมตรใส่พ่อแม่พั น ธุ์อัตราส่วน 1:1 ตัวผู้ 10 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว

3.ความดกของไข่ปลาซิวข้างขวานเล็กเป็นปลาที่มีรังไข่แบบ 2 พูปลาซิวข้างขวานเล็กที่มีขนาดความย าว 2.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 0.34 กรัมมีน้ำหนักรั งไ ข่ 0.71 กรัม

การอนุบาลลูกปลาซิวข้างขวานเล็กหลังจากถุงไ ข่แดงยุบ มี 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ

1.การอนุบาลในตู้กระจกการอนุบาลในตู้กระจก

2.การอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาดเล็กการอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาดเล็ก

1.การอนุบาลในตู้กระจกอัตราปล่อย 500 ตัวต่อตู้ให้ลูกปลากินโรติเฟอร์ 3 วัน หลังจาก นั้นให้กินอาร์ทีเ มี ย 7-10 วัน แล้วให้กินไรแดงตลอดเลี้ยงเป็นระยะเวลา 1 เดือน

จะได้ลูกปลาขนาด 1.5 เซนติเมตรการอนุบาลในตู้กระจกอัตราปล่อย 500 ตัวต่อตู้ ให้ลูกปลากินโรติเฟอร์ 3 วัน หลังจากนั้นให้กินอาร์ทีเ มี ย 7-10 วัน แล้วให้กินไรแดงตลอดเลี้ยงเป็นระยะเวลา 1เดือนจะได้ลูกปลาขนาด 1.5 เซนติเมตร

2.การอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาดเล็กอัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อบ่อการอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาดเล็กอัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อบ่อ

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาซิว

1.เตรียมบ่อเลี้ยงขนาดบ่อ 2×4 เมตร ลึก 1 เมตร(เป็นบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกก็ได้)

2.หลังจากเตรียมบ่อแล้วให้ทำการเปิด น้ำเข้าบ่อสูง 80 เซนติเมตรและนำท่อนกล้วยลงแช่ในบ่อเพื่อดูดซับกลิ่นปูนแลกลิ่นสารเคลือบจากพลาสติกแช่นาน 1 สัปดาห์

3.นำปลาซิวลงบ่อเลี้ยงประมาณ 10 กิโลกรัม

4.อาหารให้รำอ่อนวันละ 1 ครั้ง

5.ระบบการถ่ายน้ำให้ทำการถ่ายน้ำโดยการเปิดก๊อกน้ำใส่บ่อและทำตัวจุกระบายน้ำออกจากบ่อที่ก้นบ่อด้วยและนำมุ้งเขียวกันไว้ไม่ให้ปลาหลุดออกจากบ่อตามท่อระบายน้ำ(ให้ทำการถ่ายน้ำปีละ 1 ครั้ง)

6.ปรับปรุงสภาพน้ำโดยใส่น้ำหมักฮ อ ร์โ ม นแม่ ½ ลิตร ต่อเดือน

7.อาหารเสริมสามารถนำปลวกมาสับให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นอาหารเสริมเพิ่มโปรตีนให้ปลาซิวได้เลี้ยงไว้ 2-3 เดือนสามารถจับขายหรือกินได้การจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 100 บาท

แหล่งที่มา https://nanasarakaset.blogspot.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here