สูตรการทำฮอร์โมน เร่งพืชงาม ผักใบเขียว ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยวิทย าศาสตร์ตามท้องตลาด

0
439

ฮ อ ร์โ ม นพืช

ส่วนผสมประกอบด้วย

1.กล้วยน้ำว้าสุก

2.ฟักทองแก่จัด

3.มะละกอสุกอย่ างละ 1 ก.ก.

4.น้ำหมักพืช 2 ช้อนแกง กากน้ำตาล 2 ช้อนแกง และน้ำสะอาด 5 ลิตร

วิธีทำ

สับกล้วย ฟักทองและมะละกอ (ทั้งเปลือกและเ ม ล็ ด) ให้ละเอียด จากนั้นนำน้ำหมักพืชกากน้ำตาลและน้ำสะอาดให้เข้ากัน (ส่วนที่สอง) จากนั้นนำส่วนผสมทั้งสองส่วนมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วบรรจุลงในถุงปุ๋ยโดยหมักไว้ในถังพลาสติกปิดฝาระยะเวลา 7 – 8 วัน

การใช้ประโยชน์

นำส่วนที่เป็นน้ำจากการหมัก(ในถังพลาสติก)ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดต้นไม้ในช่วงติดดอกจะทำให้ติดผลดี ส่วนที่เป็นไขมันเหลืองๆ ในถุงปุ๋ยใช้ทากิ่งตอนกิ่งปักชำ กิ่งทาบ ฯลฯ ช่วยให้แตกรากดี

การประยุกต์ใช้กับพืชการเกษตร

1.ข้าวในพื้นที่นาข้าว 1 ไร่ ใส่ปุ๋ยชี ว ภ า พ (ปุ๋ยแห้ง) 200 ก.ก. โดยแบ่งใส่เป็นระยะดังนี้

ไถ่พรวน

หว่านปุ๋ยชีวภาพ 100 ก.ก. (ต่อ 1 ไร่) ให้ทั่วจากนั้นนำน้ำหมักชี ว ภ า พที่ได้จากน้ำหมักพืช 2 แก้ว กากน้ำตาล 2 แก้ว ในน้ำ 200 ลิตร (1 ถังแดง)ต่อพื้นที่ 1 ไร่

ฉีดพ่นให้ทั่วแล้วไถพรวน ทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อให้จุ ลิ น ท รี ย์ในน้ำหมักพืชทำการย่อยสลายวั ช พื ชและเร่งการงอกของเ ม ล็ ดข้าว เมื่อไถพรวนแล้ว 15 วัน

ให้ฉีดพ่นน้ำผสมน้ำหมักพืชและกากน้ำตาลในอัตราส่วนเท่าเดิมอีกครั้งหนึ่ง แล้วไถกลบเพื่อทำ ล า ยวั ช พื ชให้เป็นปุ๋ยพืชสด ทิ้งไว้อีก 15 วัน แล้วจึงไถคราดเพื่อดำนาต่อไป

ไถคราด

พ่นน้ำหมักพืชผสมกากน้ำตาลและน้ำอัตราส่วนเท่าเดิมอีกครั้งหนึ่งก่อนไถคราดให้ทั่วเพื่อเตรียมปักดำหลังปักดำ 7-15 วัน ให้หว่านปุ๋ยชี ว ภ า พ 30 ก.ก. ต่อไร่ฉีดพ่นด้วยน้ำผสมน้ำหมักพืชในอัตราส่วนน้ำ 1 ถังแดงต่อน้ำหมักพืช และกากน้ำตาลอย่ างละ 1 แก้ว

ข้าวอายุ 1 เดือน หว่านปุ๋ยชี ว ภ า พ 30 ก.ก. ต่อไร่ ฉีดพ่นด้วยน้ำผสมน้ำหมักพืชในอัตราส่วนน้ำ 1 ถังแดงต่อน้ำหมักพืชและกากน้ำตาลอย่ างละ 1 แก้วก่อนข้าวตั้งท้องเล็กน้อยหว่านปุ๋ยชี ว ภ า พ 40 ก.ก. ต่อไร่ ฉีดพ่นด้วยน้ำผสมน้ำหมักพืชและกากน้ำตาลอย่ างละ 1 แก้ว

การป้องกันศั ต รู

ใช้หัวเ ชื้ อย าขับไล่แ ม ล งผสมกับน้ำฉีดพ่นทุก 15 วัน โดยฉีดพ่นในช่วงเช้ามืดหรือช่วงเย็นหรือถ้ามีต้องการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่

ให้เตรียมจากส่วนผสมของย าฉุน 2 – 3 ก.ก. + น้ำสมสายชู 1 ลิตร + หล้าขาว 1 ขวด + กากน้ำตาล 1 ขวด หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 – 3 วัน แล้วฉีดพ่นในแปลงนาระยะปล่อยน้ำเข้าช่วงเตรียมดินในอัตราส่วน 40 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

หมายเหตุต่อพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ปุ๋ยชี ว ภ า พเฉลี่ย 200 ก.ก.ในปีแรกที่ใช้ปุ๋ยชี ว ภ า พอาจต้องใช้ปุ๋ยปริมาณมาก แต่เมื่อดินคืนสภาพสู่ความอุดมสมบูรณ์ดีแล้วปีต่อๆ ไป

จะสามารถใช้ปุ๋ยในปริมาณน้อยลงเรื่อยๆส่วนปริมาณผลผลิตในปีแรกอาจจะไม่เพิ่มกว่าปกติแต่ในช่วงปีต่อไปๆไปปริมาณผลผลิตสูงขึ้นเรื่อยทำให้ได้ประโยชน์ทั้งการลดต้นทุนค่าปุ๋ยและเพิ่มปริมาณผลผลิต

2. ผักสวนครัว

1.โรยปุ๋ยชี ว ภ า พ 2 กำมือ ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรเอาหญ้าหรือฟางแห้งคลุมทับ

2.รดด้วยน้ำผสมน้ำหมักพืชในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อน้ำ 10 ลิตร ทิ้งไว้ 7 วัน จึงลงมือปลูก

3.โรยปุ๋ยชี ว ภ า พซ้ำรอบๆ ทรงพุ่ม(อย่ าให้โดนใบหรือโคนต้น)เดือนละ 1 – 2 ครั้ง

4.รดน้ำผสมน้ำหมักพืชอัตราส่วน 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ถังฝักบัวสัปดาห์ ละ 1-2 ครั้ง

5.ใช้หัวเ ชื้ อย าขับไล่แ ม ล ง กากน้ำตาล (เพื่อช่วยจับใบ) ผสมน้ำฉีดพ่นเมื่อมีศั ต รูพืชsะu า ด

3.ไม้ผลและไม้ยืนต้น

วิธีใช้

ใช้ปุ๋ยชี ว ภ า พรองก้นหลุมจำนวน 2 กำมือ คลุกกับดินก้นหลุมให้เข้ากัน รดด้วยน้ำผสมน้ำหมักพืช (น้ำหมักพืช 1 ช้อน ต่อน้ำ 10 ลิตร) ทิ้งไว้ 7 วัน

จึงลงมือปลูกคลุมโคนต้นด้วยเศษใบไม้แห้งเมื่อต้นไม้ตั้งตัวได้แล้วให้พรวนดินและโรยปุ๋ยซ้ำรอบทรงพุ่มต้นละ 2 ก.ก. ต่อปีพร้อมกับรดด้วยน้ำผสมน้ำหมักพืชเป็นระยะๆ

แหล่งที่มา http://www.banrainarao.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here