ตัวเลข 3 หลักบนกระสอบปุ๋ย บอกอะไรเราบ้าง ควรเลือกอย่ า งไรให้เหมาะสม

0
1964

คําถาม จากข้างกระสอบปุ๋ย

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมสนใจการเกษตรมาแล้วระยะหนึ่ง แต่เ นื่ องจากไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อน จึงมีคําถามอยู่ในใจหลายอย่ าง วันนี้ผมเขียน จ.ม. มาถามคุณหมอเกษตรว่า ตัวเลขข้างกระสอบปุ๋ย เขียนว่า 12-24-12 น้ำหนัก กระสอบละ 50 กิโลกรัม ดูแล้วยังไม่เข้าใจอยู่ดี รู้เพียงว่าเป็นปุ๋ยเร่งดอกเท่านั้น ขอคําอธิบายจากคุณหมอเกษตรด้วยครับ

ด้วยความนับถือ

ศิริชัย แก้วโพธิ์

เลขที่ 58/2 บ้านหนองบัวสร้าง ตําบลอุมจาน อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230

ตอบ : คุณศิริชัย แก้วโพธิ์

ตัวเลขข้างกระสอบปุ๋ยที่คุณยกตัวอย่ างมานั้น เป็นตัวเลขข้างต้นนั้นเป็นระบบสากล ในความหมายนั้นบอกว่า ในกระสอบปุ๋ย น้ำหนัก 100 กิโลกรัม มีธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ที่ต้นไม้นําไปใช้ประโยชน์

12 ตัวแรก คือ ปริมาณ N (ไนโตรเจน) ช่วยเร่งการเจริญเติบโต สร้างใบ เพิ่มความเขียว

24 ตัวถัดมา คือ ปริมาณ P (ฟอสฟอรัส) ช่วยเร่งการแตกใบและการผ ส มเกสร เพิ่มความแข็งแรงให้ลำต้น

12 ตัวสุดท้าย คือ ปริมาณ K (โพแทสเซียม) ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มขนาด น้ำหนัก และรสชาติ ความหวาน

12, 24 และ 12 กิโลกรัม รวมแล้วมีเ นื้ อธาตุอยู่ 48 กิโลกรัม ส่วนอีก 52 กิโลกรัม นั้น เรียก ว่า “สารตัวเติม” หรือ “ฟิลเลอร์” ซึ่งผู้ผลิตนิยมใช้ดินเหนียวหรือเม็ดทราย ผสมคลุกเคล้าให้เป็นเ นื้ อเดียวกัน เพื่อสะดวกในการคํานวณอัตราการใส่ปุ๋ยต่อหน่วยพื้นที่

เช่น แนะนําให้ใช้ปุ๋ย สูตร 12-24-12 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ กับสวนกล้วย เป็นตัวอย่ าง ส่วนน้ำหนักบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม เป็นการลดน้ำหนักในการบรรจุ ช่วยให้แบกหามเข้าในสวนง่ายขึ้น ซึ่งสะดวกกับทั้งผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้ใช้ เมื่อปุ๋ยผสมมีหลากหลายสูตรดังกล่าว จึงทําให้การแนะนําให้ผสมปุ๋ยใช้เองเดินหน้าต่อไปได้ย าก เ นื่ องจากหาแม่ปุ๋ยในตลาดไม่ได้นั่นเองครับ

ขอเพิ่มเติมจาก “หมอเกษตรทองกวาว” สักเล็กน้อย ว่าด้วยเรื่อง “หลักการใช้ปุ๋ยวิทย าศาสตร์” ซึ่งหากจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยวิทย าศาสตร์ ถ้าจะให้ประสิทธิภาพจำเป็นต้องการเลือกใช้ชนิดปุ๋ยให้ถูกต้อง โดยมีหลักคร่าวๆ คือ

1.ปุ๋ยสูตรตัวเลขตัวแรกมาก เน้นบำรุงใบ กิ่ง และลำต้น โดยเฉพาะพืชผัก

2.ปุ๋ยสูตร ตัวเลขตรงกลางมาก เน้นบำรุงราก และการสร้างเ ซ ลล์พืช จึงควรมีสูตรปุ๋ยนี้ในทุกชนิดพืชที่ใช้

3.ปุ๋ยสูตร ตัวเลขที่สามมาก เน้นบำรุงผลหรือหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงคือ “ช่วงเวลาที่ใส่ปุ๋ย” ต้องเหมาะสม เช่น

1. ระยะต้นกล้าหรือเร่งสร้างใบ กิ่ง และลำต้น ควรเน้นใส่ปุ๋ยที่มีสูตรตัวเลขอันแรกมาก เช่น 12-6-6

2. ระยะก่อนออกดอก ออกดอก และติดผล ควรเน้นใส่ปุ๋ยที่มีสูตรตัวเลขอันแรกมาก เช่น 12-12-24

3. ในฤดูที่ฝนตกชุก ควรหลีกเ ลี่ ย งการใส่ปุ๋ย เพราะอาจทำให้ปุ๋ยละลายชะไปกับน้ำได้

แหล่งที่มา https://www.technologychaoban.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here