Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ทำ ปุ่ ย คอกหมักไว้ใช้เอง เพื่อใช้ในการเกษตร

การทำปุ๋ยคอกหมัก ปุ๋ยคอกสดๆ ที่นำไปใช้โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการย่ อ ยสลาย มีธาตุอาหารมากก็จริง แต่พืชจะยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากจุ ลิ น ท รีย์ในดินจะดึงไนโตรเจนจากพืชมาช่วยในการย่ อ ยสลายปุ๋ยคอก จึงทำให้พืชขาดไนโตรเจนในช่วงนั้น จนเป็นสาเหตุให้ใบเหลืองซี ดครับ เพราะเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นต้องทำปุ๋ยคอกหมัก เพื่อให้ผ่านกระบวนการย่อยสลาย และพืชก็จะสามารถนำสารอาหารในปุ๋ยคอกหมักไปใช้ได้เลย ส่วนประกอบของ การทำปุ๋ยคอกหมัก 1.ปุ๋ยคอก 1 ส่วน (1 กระสอบ) 2.แกลบ...

วิธีทำ ฮ อ ร์ โ ม นไข่ เร่งดอกเร่งผลให้ดก

ฮอร์โมนไข่ คือการเอาไข่สดๆ มาหมักด้วยจุ ลิ น ท รี ย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่ อ ยส ล า ย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุ ลิ น ท รีย์และป้องกันการเ น่ าเ สี ย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮ...

เลี้ยง ไ ส้ เดือน ทำปุ๋ย และเป็นอาหารปลา สร้างรายได้อีกทาง

ไ ส้เดือนดินมีอยู่ทั่วไปตามดินชุ่มชื้นร่วนซุย จะคืบคลานหากินอยู่ตามผิวดินและช อ นไ ชไปตามซอกหลืบของเม็ดดิน การชอนไชของไส้เดือนดินทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น คือทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่นทึบและแข็ง เกิดการถ่ายเทอากาศภายในดินดีขึ้น เพิ่มช่องว่างในดิน ช่วยในการอุ้มน้ำของดิน การไหลผ่านของน้ำในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเหมาะแก่การแทงร ากออกไปหาอาหารของพืช และผลจากกระบวนการกินอาหารของไ   ส้เดือนยังช่วยพลิกกลับดินหรือนำแร่ธ าตุจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน โดยดิน ซ  ากพืชซ  ากสัตว์ เศ ษอาหาร...