ขั้นตอนการปักชำกิ่งพั น ธุ์ แบบควบแน่น

วิธีอนุรักษ์พั น ธุ์พืชได้ การขย ายพั น ธุ์พืชผักพื้นบ้านแบบควบแน่นอย่ างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการที่สามารถลดเวลา ต้นทุนและการดูแลรักษาสามารถกำหนดปริมาณของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการบริโภคได้อย่ างแม่นย ำ เกษตรกรสามารถใช้วิธีนี้อนุรักษ์พั น ธุ์พืชได้กับพืชผักและผลไม้ 30 กว่าตัวอย่ างสามารถขย ายได้ทีละมากๆ เมื่อเกิดน้ำท่วมหรือลมพัดต้นแม่พั น ธุ์เสียหายเรามาเริ่มการขย ายพั น ธุ์ แบบควบแน่นไปพร้อมๆกันได้เลย ...

ปลูกพลูกินใบ ราคาดี งานสร้างรายได้งาม

พลู เป็นพืชไม้เลื้อยที่นิยมนำมากินคู่กับหมาก ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยือนถึงเรือนชานก็จะนำหมากพลูและของต่างๆ มาตอนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนถึงบ้าน นอกจากพลูจะเป็นที่นิยมกินแล้ว ยังได้มีการนำมาใช้ในพิธีมงคล เช่น เป็นเครื่องเซ่นไหว้ หรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญ จึงนับได้ว่าพลูเป็นพืชที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของสังคมไทยมาอย่ างย าวนานเลยทีเดียวจึงทำให้พลูยังมีความต้องการของตลาดค่อนข้างมากจนถึงเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อย คุณสมควร แซ่โง้ว อยู่บ้านเลขที่ 123/8 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเกษตรกรที่มองเห็นถึงความต้องการพลูของแม่ค้าที่รับซื้อ จึงใช้พื้นที่สวนมาปลูกพลูเพื่อเป็นงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ที่ทำมากว่า 3...

แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ด้วยวิธีง่ายๆ

ปัญหาเรื่องดินนับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรไทยเป็นอย่ างมาก ในแต่ละพื้นที่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับดินที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน ดินทราย ที่ต้องอาศัยความรู้ในการปรับดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด การแก้ปัญหาดินเค็มด้วยทฤษฏีการห่มดิน ขั้นที่1 ทำการพรวนหน้าดินให้มีความร่วนซุย อากาศและน้ำถ่ายเทได้สะดวก ขั้นที่ 2 ป้องกันและรักษาความชื้นในดินโดยการโรยเ ม ล็ ดถั่วเขียวลงไปในดินเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศ ขั้นที่ 3 หลังจากโรยถั่วเขียวเสร็จแล้วให้พืชพั น ธุ์ที่มีความทนเค็ม เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวแดงน้อย ถั่ว...

ทำไมถึงต้องปลูกหญ้าแฝก ประโยชน์ที่คาดไม่ถึง

การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ 1.ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 2.แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน 3.ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า 4.ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน 5.ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ ด้านฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 1.เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน 2.รักษาความชื้นในดิน 3.ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น 4.ทำให้ดินโปร่งและระบายอากาศของดินดี 5.เพิ่มกิจกรรมของจุ ลิ น ท รี ย์ในดิน ด้านรักษาสภาพแวดล้อม 1.ช่วยรักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ 2.ดูดซับโลหะหนักจากสภาพแวดล้อม 3.ช่วยในการบำบัดและกรองน้ำเสีย 4.ป้องกันการพังทลายของไหล่ถนน การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินในสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร บนที่ดอนหรือที่สูงจะใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่และไม้ผลเป็นหลักแต่พื้นที่เหล่านี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีระบบการชลประทานพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกจึงเป็นพื้นที่การเกษตรที่อาศัยน้ำฝนปัจจุบันแม้ว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ที่ตกในแต่ละปีจะมีปริมาณเท่าๆ หรือใกล้เคียงกัน แต่เกษตรกรก็มักประสบปัญหาภั ยแล้งหรือภาวะพืชที่เพาะปลูกขาดแคลนน้ำเป็นประจำก่อความเสียหายแก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่ างมากการแก้ไขปัญหาภาวะพืชขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝนจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการเก็บรักษา ความชุ่มชื้นไว้ในดินให้ได้อย่ างย าวนานแต่เท่าที่ผ่านมาตราบจนปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เกษตรน้ำฝนยังคงเพาะปลูกติดต่อกันมาโดยมิได้มีมาตรการใดในการช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินเลยดังจะเห็นได้จากกการที่ฝนตกลงมาก็ปล่อยให้น้ำฝนเป็นจำนวนมาก ไหลบ่าออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วน้ำฝนที่ไหลบ่า ยังจะกัดเซาะและพัดพาหน้าดินซึ่งมีปุ๋ยและธาตุอาหารพืชที่สำคัญให้สูญเสียไปอีกด้วย แนวรั้วหญ้าแฝกที่ช่วยในการลดแรงกระแทกของน้าในที่ไหลบ่าและช่วยในการกระจายน้ำให้ทั่วพื้นที่ ระบบรากของหญ้าแฝกที่สานกันแน่นเป็นกำแพงอยู่ใต้ดิน มาตรการในการช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในดินให้ได้อย่ างย าวนาน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆและมีประสิทธิภาพ ได้แก่การปลูกหญ้าแฝกแถวเดียวเป็นแนวรั้วตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ (ดังรายละเอียดเอกสารคำแนะนำเรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดิน)โดยแนวรั้วหญ้าแฝกดังกล่าว จะทำหน้าที่ลดแรงปะทะของน้ำฝนที่ไหลบ่าทำให้น้ำแผ่กระจายและไหลซึมผ่านแนวรั้วหญ้าแฝก ซึ่งจะทำให้น้ำมีโอกาสไหลซึมลงเก็บกักรักษาไว้ในดินได้ทั่วพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ ดินมีความชุ่มชื้น...

ผักสวนครัว 10อย่ างนี้ ปลูกติดบ้านไว้ไม่ต้องซื้อกิน

ปลูกผักสวนครัวกินเองที่บ้านกันเถอะ ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในช่วงที่ผักราคาแพงมากๆ อย่ างหน้าแล้ง แถมยังได้กินผักปลอดสารจากฝีมือการปลูกของตัวเองให้รู้สึกภูมิใจอีกด้วย ราคาผักมีขึ้นและลงตามสภาพแวดล้อมและฤดูกาล แต่ที่แน่ๆ เมื่อย่ างเข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างนี้ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ซึ่งก็แน่นอนว่าเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ราคาผักดีดตัวพุ่งสูงกว่าปกติอย่ างน้อยก็เท่าตัว แต่เรื่องอะไรที่เราจะต้องสูญเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นกันล่ะเพราะเราสามารถปลูกผักสวนครัวเหล่านี้ไว้กินเองที่บ้านช่วยประหยัดตังค์และไม่เห็นต้องแคร์ราคาผักที่ทำท่าจะแพงขึ้นเลยสักนิด 1. ปลูกมะนาว มะนาวเป็นผักสวนครัวตัวดีที่แล้งปุ๊บราคาก็ขึ้นปั๊บ แถมปกติราคามะนาวก็ไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไรอย่ างต่ำก็ตกลูกละ 3-5 บาท ยิ่งร้อนยิ่งแล้งราคาก็สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ถึงลูกละ 10 บาทเลยทีเดียว ดังนั้นอย่ ารอช้าค่ะในเมื่อเราปลูกมะนาวกินเองได้ไม่ย ากเกินความสามารถแถมยังปลูกมะนาวในกระถางได้อีกต่างหากแล้วจะมัวรออะไรมาปลูกมะนาวในกระถางตามวิธีด้านล่างนี้เลย 2....

เทคนิค การเลี้ยงหอยขมในกระชัง

ยุคนี้เป็นยุคทำอยู่ทำกินเมื่อแหล่งน้ำไม่ปลอดภัยสัตว์น้ำตามธรรมชาติเริ่มหายากและอาจไม่ปลอดภั ยทางออกอย่ างหนึ่งคือการเลี้ยงในสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติและจัดการให้เหมาะสม หอยขมชอบอาศัยในแหล่งน้ำจืด เช่นในคู คลอง ห น อ ง บึง ที่น้ำไม่ไหลแรงและเป็นน้ำ นิ่ง มีระดับความลึกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร มักเกาะอยู่กับพั น ธุ์ ไม้น้ำ เสาหลัก ตอไม้หรือตามพื้น กินอาหารพวกสาหร่ายและอินทรีย์สาร...

เตาชีวมวล จากถังน้ำย าแอร์ใช้เป็นเตาหุงต้มพลังงานสูง

เมื่อทำเกษตรยั่งยืนในแบบวนเกษตร​ เราจึงมีต้นไม้และกิ่งไม้มาก​ กิ่งใหญ่ๆใช้เผาถ่าน​ กิ่งเล็กก็เป็นฟืน เป็นชีวมวลที่ใช้กับเตาชีวมวลได้ดี วัสดุ​อุปกรณ์ 1.ถังน้ำย าแอร์ 2.ท่อเหล็ก​ 6 นิ้ว 3.เหล็กเส้น​ เหล็กแบน 4.บานพับ​ มือจับ​ ตัวล็อค 5.อุปกรณ์​ตัด​ เชื่อมโลหะ ลงมือทำ 1. นำถังน้ำยา​แอร์​มาเปิดเอาน้ำย า​แอร์​ออกให้หมด​ ตัดส่วนฝาด้านบนออก​ ให้พอดีกับท่อเหล็ก​ 6 นิ้ว​ แล้วเจาะประตูด้านข้างถัง​ขนาด 20×7 ซม.ประกอบประตู​ด้วยบานพับ​ ติดตั้งมือจับเพื่อใช้เปิดปิดประตูลม 2. นำตัวถังมาเชื่อมกับเหล็กฐานเตาให้แข็งแรง​และต่อกับฐานรองรับภาชนะบนเตา 3. ทำไส้เตาโดยนำท่อเหล็ก...

เคล็ดลับวิธีการบ่มกล้วยให้สุกเร็ว แบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้ใบจามจุรี

กล้วย ผลไม้เครือ ใช้รับประทานได้ทุกโอกาส เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมตัดกล้วยตอนที่ยังไม่สุกแล้วนำมาบ่มไว้ ก่อนที่จะนำไปรับประทานหรือนำไปจำหน่ายตามท้องตลาด เกษตรตำบลจึงนำเคล็บลับแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาแนะนำ โดยวิธีนี้สามารถใช้ได้กับกล้วยทุกพั น ธุ์ตั้งแต่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง กล้วยเล็บมือนาง กล้วยไข่ กล้วยหักมุก เป็นต้น วิธีการบ่มกล้วยที่เกษตรตำบลจะแนะนำวันนี้เป็นการนำเอาใบจามจุรีมาใช้เป็นตัวช่วยทำให้กล้วยแก่ที่ตัดมานั้นสุกเร็วยิ่งขึ้น วิธีการทำและขั้นตอนในการทำนั้นก็ไม่ย าก ใช้เวลาไม่นานอีกทั้งไม่ต้องรอให้กล้วยสุกในเวลานานด้วย ไปดูกันค่ะว่า มีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำอย่ างไรกันบ้าง เคล็ดลับวิธีการบ่มกล้วยให้สุกเร็ว แบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้ใบจามจุรี วิธีบ่มกล้วยหอมทอง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ่มกล้วย 1.โอ่งดินเผา 2.ใบจามจุรี 3.กล้วย 4.กระสอบผ้า 5.เชือก วิธีการบ่มกล้วย ขั้นตอนที่ 1...

การปลูกฟักทองแบบมืออาชีพ

สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่เริ่มปลูกฟักทองแต่ก็ยังลังเลเ นื่ องจากต้องมีการลงทุนปลูกจริง เป็นการลองผิดลองถูกหาวิธีปลูกฟักทองที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ฟักทองที่มีคุณภาพดีปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงและยังมีความเ สี่ ย งขาดทุนหรือได้กำไรน้อยก็เพราะยังขาดวิธีปลูกฟักทองที่ถูกต้องและยังขาดประสบการณ์ ดังนั้นการเริ่มต้นปลูกฟักทองต้องมาทำความรู้จักกับพื้นฐานในการปลูกฟักทองเสียก่อน การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือเริ่มศึกษาและเลือกพันธุ์ของฟักทองที่คิดจะปลูกเพราะพั น ธุ์ฟักทองที่แตกต่างกันก็ส่งผลให้วิธีการปลูกระยะเวลาในการเก็บผลผลิตและลักษณะของผลผลิตที่แตกต่างกันออกไป  พันธุ์ฟักทองที่นิยมปลูก โดยทั่วไปพันธุ์ฟักทองจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ฟักทองพั น ธุ์หนักและฟักทองพั น ธุ์เบาฟักทองพั น ธุ์หนักหมายถึงฟักทองที่มีขนาดลูกใหญ่ มีน้ำหนัก 6-8 กิโลกรัม...

ขายคู่ละ 800-1500 ไก่ป่าเลี้ยงไม่ย าก ปล่อยธรรมชาติ ไม่ต้องดูแลมาก ราคาดี เ นื้ ออร่อย

ไก่ป่าเมืองไทยมี 2 สายพั น ธุ์ ไก่ป่าที่พบอยู่ในบ้านเราจะมีลักษณะสีสันคล้ายกับไก่ช น จะแตกต่างกันตรงที่ไก่ป่าจะมีลำตัวที่เล็กกว่า ขาย าว หงอนใหญ่และแข้งมีสีเทาดำเหมือนกระดานชนวน (ไก่แจ้จะมีแข้งสีเหลือง) จากการสำรวจพบไก่ป่าเพียง 2 สายพั น ธุ์ คือไก่ป่าตุ้มหูขาวและไก่ป่าตุ้มหูแดง ปัจจุบันมีหลายคนได้มีการนำไก่ป่ามาเลี้ยงเป็นสั n ว์สวยงามเลี้ยงเหมือนกับไก่พื้นบ้านสามารถปรับตัวได้ไม่ย ากนัก เป็นไก่ที่ชอบหากินเองและเลี้ยงแบบปล่อยไม่สิ้นเปลืองค่าอาหาร มีข้อดีตรงที่ไก่ป่ามีประส า...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ไอเดียการประดิษฐ์ รถพ่นปุ๋ยน้ำ ทางใบให้กับพืช

เมื่อเราทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรพึ่งตน สารอินทรีย์ ต่างๆที่นำมาใช้ในแปลงที่เกิดจากการใช้จุ ลิ น ท รี ย์สร้างน้ำหมักพืช น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักส มุ u ไ w s อะมิโนโปรตีน น้ำหมักนมจุ ลิ น ท รี ย์สังเคราะห์แสง ซึ่งปุ๋ยและฮ อ...

ไอเดียการห่อผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ที่ทำได้ง่ายมาก

เมื่อถึงฤดูกาล ผลไม้ เหล่าผลไม้ ก็เริ่มผลิช่อ ออกดอกและติดผลเราทำการฉีดสารอินทรีย์ ปุ๋ยชี ว ภ า พ น้ำหมักชี ว ภ า พเพื่อจัดการโ s คและแ ม ล งรวมทั้งเพิ่มอาหารให่แก่พืชเมื่อผลไม้มีขนาดพอสมควรก็ถึงเวลาป้องกันแ ม ล งเจาะผลโดยเฉพาะแ ม...

ปูนขาวป้องกันเ ชื้ อ sา หลังจากตกแต่งกิ่งต้นมะนาวหรือพืชชนิดอื่นๆ

เ ชื้ อ sามักมากับความชื้นที่ซึมเข้าผ่านเ นื้ อของกิ่งพั น ธุ์ต่างๆ ที่เกิดจากการตัดที่ไม่ถูกวิธีนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืชของเราสามารถติดเ ชื้ อได้ในที่สุดวันนี้เราจะนำเสนอสาระและเทคนิคที่บอกได้เลยว่าง่ายมากสำหรับแก้ปัญหาเหล่านี้มาชมวิธีการทำกันเลยครับ นี่คือสภาพของต้นมะนาวที่เกิดจากเ ชื้ อ sา ทำลายกิ่งของต้นมะนาว ลักษณะการตัดกิ่งจากมีด ก่อให้เกิดการแตกและฉีกขาดส่งผลให้ความชื้นสามารถแทรกซึมเข้าไปใน นื้ อไม้ก่อให้เกิดเ ชื้ อ sา อย่ า...